周公解夢

周公解夢,姓名測試,民俗文化,風水

地藏菩薩本願功德經_宗教信仰

 地藏菩薩本願經卷上

 tánɡ yú tián ɡuó sān zànɡ shā mén shí chā nán tuó yì

 唐於闐國三藏沙門實叉難陀譯

 dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī

 忉利天宮神通品第一

 rú shì wǒ wén 。 yī shí fó zài dāo lì tiān , 如 是 我 聞。 一 時 佛 在 忉 利 天 ,

 wèi mǔ shuō fǎ 。 ěr shí shí fānɡ wú liànɡ shì jiè

 為 母 說 法 。 爾 時 十 方 無 量 世 界

 , bù kě shuō bù kě shuō yī qiè zhū fó , jí

 , 不 可 說 不 可 說 一 切 諸 佛 , 及

 dà pú sà mó hē sà , jiē lái jí huì 。 zàn

 大 菩 薩 摩 訶 薩 , 皆 來 集 會。 贊

 tàn shì jiā móu ní fó , nénɡ yú wǔ zhuó è shì

 嘆 釋 迦 牟 尼 佛 , 能 於 五 濁 惡 世

 , xiàn bù kě sī yì dà zhì huì shén tōnɡ zhī lì

 , 現 不 可 思 議 大 智 慧 神 通 之 力

 , tiáo fú ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , zhī kǔ yào fǎ ,

 , 調 伏 剛 強 眾 生, 知 苦 樂 法 ,

 ɡè qiǎn shì zhě , wèn xùn shì zūn 。

 各 遣 侍 者, 問 訊 世 尊 。

 shì shí , rú lái hán xiào , fànɡ bǎi qiān wàn yì

 是 時, 如 來 含 笑, 放 百 千 萬 億

 dà ɡuānɡ mínɡ yún , suǒ wèi dà yuán mǎn ɡuānɡ mínɡ yún

 大 光 明 雲, 所 謂 大 圓 滿 光 明 雲

 、 dà cí bēi ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà zhì huì ɡuānɡ mínɡ

 、 大 慈 悲 光 明 雲 、 大 智 慧 光 明

 yún 、 dà bō rě ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà sān mèi ɡuānɡ

 雲 、大 般 若 光 明 雲 、 大 三 昧 光

 mínɡ yún 、 dà jí xiánɡ ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà fú dé

 明 雲 、 大 吉 祥 光 明 雲 、 大 福 德

 ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡōnɡ dé ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡuī

 光 明 雲 、 大 功 德 光 明 雲 、 大 歸

 yī ɡuānɡ mínɡ yún、 dà zàn tàn ɡuānɡ mínɡ yún , fànɡ

 依 光 明 雲 、 大 贊 嘆 光 明 雲 ,放

 rú shì děnɡ bù kě shuō ɡuānɡ mínɡ yún yǐ 。 yòu chū

 如 是 等 不 可 說 光 明 雲 已 。 又 出

 zhǒnɡ zhǒnɡ wēi miào zhī yīn , suǒ wèi tán bō luó mì

 種 種 微 妙 之 音, 所 謂 檀 波 羅 蜜

 yīn 、 shī bō luó mì yīn 、 chàn tí bō luó mì

 音 、屍 波 羅 蜜 音 、 羼 提 波 羅 蜜

 yīn 、 pí lí yē bō luó mì yīn 、 chán bō luó

 音 、毗 離 耶 波 羅 蜜 音 、 禪 波 羅

 mì yīn 、 bō rě bō luó mì yīn 、 cí bēi yīn

 蜜 音 、 般 若 波 羅 蜜 音 、 慈 悲 音

 、 xǐ shě yīn 、 xiè tuō yīn 、 wú lòu yīn 、

 、 喜 舍 音 、 解 脫 音 、 無 漏 音 、

 zhì huì yīn 、 dà zhì huì yīn 、 shī zǐ hǒu yīn

 智 慧 音 、 大 智 慧 音 、 師 子 吼 音

 、 dà shī zǐ hǒu yīn 、 yún léi yīn 、 dà yún léi yīn 。

 、 大 師 子 吼 音 、 雲 雷 音 、 大 雲 雷 音 。

 chū rú shì děnɡ bù kě shuō bù kě shuō yīn yǐ ,

 出 如 是 等 不 可 說 不 可 說 音 已 ,

 suō pó shì jiè , jí tā fānɡ ɡuó tǔ , yǒu wú

 娑 婆 世 界, 及 他 方 國 土 , 有 無

 liànɡ yì tiān lónɡ ɡuǐ shén , yì jí dào dāo lì tiān

 量 億 天 龍 鬼 神, 亦 集 到 忉 利 天

 ɡōnɡ , suǒ wèi sì tiān wánɡ tiān 、 dāo lì tiān 、

 宮, 所 謂 四 天 王 天 、 忉 利 天 、

 xū yàn mó tiān 、 dōu shuài tuó tiān 、 huà lè tiān

 須 焰 摩 天 、 兜 率 陀 天 、 化 樂 天

 、 tā huà zì zài tiān 、 fàn zhònɡ tiān 、 fàn fǔ#p#分頁標題#e#

 、 他 化 自 在 天 、 梵 眾 天 、 梵 輔

 tiān 、 dà fàn tiān 、 shǎo ɡuānɡ tiān 、 wú liànɡ ɡuānɡ

 天 、 大 梵 天 、 少 光 天 、 無量 光

 tiān 、 ɡuānɡ yīn tiān 、 shǎo jìnɡ tiān 、 wú liànɡ jìnɡ

 天 、 光 音 天 、 少 凈 天 、 無 量 凈

 tiān 、 biàn jìnɡ tiān 、 fú shēnɡ tiān 、 fú ài tiān

 天 、 遍 凈 天 、 福 生 天 、 福 愛 天

 、 ɡuǎnɡ ɡuǒ tiān 、 wú xiǎnɡ tiān 、 wú fán tiān 、

 、 廣 果 天 、 無 想 天 、 無 煩 天 、

 wú rè tiān 、 shàn jiàn tiān 、 shàn xiàn tiān 、 sè

 無 熱 天 、 善 見 天 、 善 現 天 、 色

 jiū jìnɡ tiān 、 mó xī shǒu luó tiān 、 nǎi zhì fēi

 究 竟 天 、 摩 醯 首 羅 天 、 乃 至 非

 xiǎnɡ fēi fēi xiǎnɡ chù tiān , yī qiè tiān zhònɡ 、 lónɡ

 想 非 非 想 處 天, 一 切 天 眾 、 龍

 zhònɡ 、 ɡuǐ shén děnɡ zhònɡ , xī lái jí huì 。 fù

 眾 、 鬼 神 等 眾, 悉 來 集 會。 復

 yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè , hǎi

 有 他方 國 土 , 及 娑 婆 世 界, 海

 shén 、 jiānɡ shén 、 hé shén 、 shù shén 、 shān shén

 神 、 江 神 、 河 神 、 樹 神 、山 神

 、 dì shén 、 chuān zé shén 、 miáo jià shén 、 zhòu

 、 地 神 、 川 澤 神 、 苗 稼 神 、 晝

 shén 、 yè shén 、 kōnɡ shén 、 tiān shén 、 yǐn shí

 神 、 夜 神 、 空 神 、 天 神 、飲 食

 shén 、 cǎo mù shén , rú shì děnɡ shén , jiē lái jí huì。

 神 、 草 木 神, 如 是 等 神, 皆 來 集 會。

 fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè ,

 復 有 他 方 國 土 , 及 娑 婆 世 界,

 zhū dà ɡuǐ wánɡ 。 suǒ wèi : è mù ɡuǐ wánɡ 、

 諸 大 鬼 王。 所 謂 : 惡 目 鬼 王 、

 dàn xuè ɡuǐ wánɡ 、 dàn jīnɡ qì ɡuǐ wánɡ 、 dàn tāi

 啖 血 鬼 王 、 啖 精 氣 鬼 王 、 啖 胎

 luǎn ɡuǐ wánɡ 、 xínɡ bìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 shè dú ɡuǐ wánɡ

 卵 鬼 王 、 行 病 鬼 王 、 攝 毒 鬼 王

 、 cí xīn ɡuǐ wánɡ 、 fú lì ɡuǐ wánɡ 、 dà ài

 、 慈 心 鬼 王 、 福 利 鬼 王 、 大 愛

 jìnɡ ɡuǐ wánɡ , rú shì děnɡ ɡuǐ wánɡ , jiē lái jí huì。

 敬 鬼 王, 如 是 等 鬼 王, 皆 來 集 會 。

 ěr shí shì jiā móu ní fó 、 ɡào wén shū shī lì

 爾 時 釋 迦 牟 尼 佛 、 告 文 殊 師 利

 fǎ wánɡ zǐ pú sà mó hē sà : rǔ ɡuān shì yī

 法 王 子 菩 薩 摩 訶 薩 : 汝 觀 是 一

 qiē zhū fó pú sà jí tiān lónɡ ɡuǐ shén , cǐ shì

 切 諸 佛 菩 薩 及 天 龍 鬼 神, 此 世

 jiè 、 tā shì jiè , cǐ ɡuó tǔ 、 tā ɡuó tǔ

 界 、他 世 界, 此 國 土 、 他 國 土

 , rú shì jīn lái jí huì dào dāo lì tiān zhě ,

 , 如 是 今 來 集 會 到 忉 利 天 者,

 rǔ zhī shù fǒu ? wén shū shī lì bái fó yán :

 汝 知 數 不 ? 文 殊 師 利 白 佛 言 :

 shì zūn , ruò yǐ wǒ shén lì , qiān jié cè duó

 世 尊, 若 以 我 神 力 , 千 劫 測 度

 , bù nénɡ dé zhī 。

 , 不 能 得 知 。

 fó ɡào wén shū shī lì : wú yǐ fó yǎn ɡuān ɡù

 佛 告 文 殊 師 利 : 吾 以 佛 眼 觀 故

 , yóu bú jìn shù 。 cǐ jiē shì dì zànɡ pú sà

 , 猶 不 盡 數。 此 皆 是 地 藏 菩 薩

 jiǔ yuǎn jié lái , yǐ dù 、 dānɡ dù 、 wèi dù

 久 遠 劫 來, 已 度 、 當 度 、 未 度

 , yǐ chénɡ jiù 、 dānɡ chénɡ jiù 、 wèi chénɡ jiù 。#p#分頁標題#e#

 , 已 成 就 、 當 成 就 、 未 成 就 。

 wén shū shī lì bái fó yán : shì zūn , wǒ yǐ

 文 殊 師 利 白 佛 言 : 世 尊, 我 已

 ɡuò qù jiǔ xiū shàn ɡēn 、 zhènɡ wú ài zhì 。 wén

 過 去久 修 善 根 、 證 無 礙 智。 聞

 fó suǒ yán , jí dānɡ xìn shòu 。 xiǎo ɡuǒ shēnɡ wén

 佛 所 言, 即 當 信 受。 小 果 聲 聞

 、 tiān lónɡ bá bù 、 jí wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ

 、 天 龍 八 部 、 及 未 來 世 諸 眾 生

 děnɡ , suī wén rú lái chénɡ shí zhī yǔ , bì huái

 等, 雖 聞 如 來 誠 實 之 語 , 必 懷

 yí huò 。 shè shǐ dǐnɡ shòu , wèi miǎn xìnɡ bànɡ 。

 疑 惑。 設 使 頂 受, 未 免 興 謗 。

 wéi yuàn shì zūn 、 ɡuǎnɡ shuō dì zànɡ pú sà mó hē

 唯 願 世 尊 、 廣 說 地 藏 菩 薩 摩 訶

 sà , yīn dì zuò hé xínɡ ? lì hé yuàn ? ér

 薩 , 因 地 作 何 行 ? 立 何 願 ? 而

 nénɡ chénɡ jiù bù sī yì shì 。

 能 成 就 不 思 議 事 。

 fó ɡào wén shū shī lì : pì rú sān qiān dà qiān

 佛 告 文 殊 師 利 : 譬 如 三 千 大 千

 shì jiè suǒ yǒu cǎo mù cónɡ lín 、 dào má zhú wěi

 世 界 所 有 草 木 叢 林 、 稻 麻 竹 葦

 、 shān shí wēi chén , yī wù yī shù , zuò yī

 、 山 石 微 塵, 一 物 一 數, 作 一

 hénɡ hé ; yī hénɡ hé shā , yī shā yī jiè ;

 恒 河 ; 一 恒 河 沙, 一 沙 一 界 ;

 yī jiè zhī nèi 、 yī chén yī jié , yī jié zhī

 一 界 之 內 、 一 塵 一 劫, 一 劫 之

 nèi , suǒ jī chén shù , jìn chōnɡ wéi jié , dì

 內 , 所 積 塵 數, 盡 充 為 劫 ,地

 zànɡ pú sà zhènɡ shí dì ɡuǒ wèi yǐ lái , qiān bèi

 藏 菩 薩 證 十 地 果 位 以 來, 千 倍

 duō yú shànɡ yù 。 hé kuànɡ dì zànɡ pú sà zài shēnɡ

 多 於上 喻 。 何 況 地 藏 菩 薩 在 聲

 wén 、 pì zhī fó dì 。 wén shū shī lì , cǐ

 聞 、辟 支 佛 地 。 文 殊 師 利 , 此

 pú sà wēi shén shì yuàn , bù kě sī yì 。 ruò

 菩 薩 威 神 誓 願, 不 可 思 議 。 若

 wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén ,

 未 來 世, 有 善 男 子 、 善 女 人,

 wén shì pú sà mínɡ zi , huò zàn tàn 、 huò zhān

 聞 是 菩 薩 名 字 , 或 贊 嘆 、 或 瞻

 lǐ 、 huò chēnɡ mínɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì cǎi

 禮 、 或 稱 名 、 或 供 養, 乃 至 彩

 huà kè lòu sù qī xínɡ xiànɡ , shì rén dānɡ dé bǎi

 畫 刻 鏤 塑 漆 形 像, 是 人 當 得 百

 fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò è dào 。

 返 生 於 三 十 三 天, 永 不 墮 惡 道 。

 wén shū shī lì , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà

 文 殊 師 利 , 是 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩

 , yú ɡuò qù jiǔ yuǎn bù kě shuō 、 bù kě shuō

 , 於 過 去 久 遠 不 可 說 、 不 可 說

 jié qián , shēn wéi dà zhǎnɡ zhě zǐ 。 shí shì yǒu

 劫 前, 身 為 大 長 者 子 。 時 世 有

 fó , hào yuē shī zǐ fèn xùn jù zú wàn xínɡ rú

 佛 , 號 曰 師 子 奮 迅 具 足 萬 行 如

 lái 。 shí zhǎnɡ zhě zǐ , jiàn fó xiànɡ hǎo , qiān

 來 。時 長 者 子 , 見 佛 相 好, 千

 fú zhuānɡ yán , yīn wèn bǐ fó : zuò hé xínɡ yuàn#p#分頁標題#e#

 福 莊 嚴, 因 問 彼 佛 : 作 何 行 願

 , ér dé cǐ xiànɡ ? shí shī zǐ fèn xùn jù zú

 , 而 得 此 相 ? 時 師 子 奮 迅 具 足

 wàn xínɡ rú lái ɡào zhǎnɡ zhě zǐ : yù zhènɡ cǐ shēn

 萬 行 如 來 告 長 者 子 : 欲 證 此 身

 , dānɡ xū jiǔ yuǎn dù tuō yī qiè shòu kǔ zhònɡ shēnɡ

 , 當 須 久 遠 度 脫 一 切 受 苦 眾 生

 。 wén shū shī lì ! shí zhǎnɡ zhě zǐ , yīn fā

 。 文 殊 師 利 ! 時 長 者 子 , 因 發

 yuàn yán : wǒ jīn jìn wèi lái jì bù kě jì jié

 願 言 : 我 今 盡 未 來 際 不 可 計 劫

 , wèi shì zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ

 , 為 是 罪 苦 六 道 眾 生, 廣 設 方

 biàn , jìn lìnɡ jiě tuō , ér wǒ zì shēn , fānɡ

 便, 盡 令 解 脫, 而 我 自 身, 方

 chénɡ fó dào 。 yǐ shì yú bǐ fó qián , lì sī

 成 佛 道。 以 是 於 彼 佛 前, 立 斯

 dà yuàn , yú jīn bǎi qiān wàn yì nuó yóu tā bú

 大 願, 於 今 百 千 萬 億 那 由 他 不

 kě shuō jié , shànɡ wéi pú sà 。

 可 說 劫, 尚 為 菩 薩 。

 yòu yú ɡuò qù , bù kě sī yì ā sēnɡ qí jié

 又 於 過 去 , 不 可 思 議 阿 僧 祇 劫

 , shí shì yǒu fó , hào yuē júe huá dìnɡ zì zài

 , 時 世 有 佛 , 號 曰 覺 華 定 自 在

 wánɡ rú lái , bǐ fó shòu mìnɡ , sì bǎi qiān wàn

 王 如 來, 彼 佛 壽 命, 四 百 千 萬

 yì ā sēnɡ qí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu yī

 億 阿 僧 祇 劫。 像 法 之 中, 有 一

 pó luó mén nǚ , sù fú shēn hòu , zhònɡ suǒ qīn

 婆 羅 門 女 , 宿 福 深 厚, 眾 所 欽

 jìnɡ ; xínɡ zhù zuò wò , zhū tiān wèi hù 。 qí

 敬 ; 行 住 坐 臥 , 諸 天 衛 護 。 其

 mǔ xìn xié , chánɡ qīnɡ sān bǎo 。

 母 信 邪, 常 輕 三 寶 。

 shì shí shènɡ nǚ ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn , quàn yòu qí mǔ

 是 時 聖 女 廣 設 方 便 ,勸 誘 其 母

 , lìnɡ shēnɡ zhènɡ jiàn , ér cǐ nǚ mǔ , wèi quán

 , 令 生 正 見, 而 此 女 母 , 未 全

 shēnɡ xìn 。 bù jiǔ mìnɡ zhōnɡ , hún shén duò zài wú

 生 信。 不 久 命 終, 魂 神 墮 在 無

 wú jiàn dì yù 。 shí pó luó mén nǚ , zhī mǔ zài

 間 地 獄 。 時 婆 羅 門 女 , 知 母 在

 shì , bú xìn yīn ɡuǒ 。 jì dānɡ suí yè , bì

 世 ,不 信 因 果。 計 當 隨 業 , 必

 shēnɡ è qù 。 suí mài jiā zhái , ɡuǎnɡ qiú xiānɡ huā

 生 惡 趣 。 遂 賣 傢 宅, 廣 求 香 華

 , jí zhū ɡònɡ jù , yú xiān fó tǎ sì , dà

 , 及 諸 供 具 , 於 先 佛 塔 寺 , 大

 xìnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 jiàn júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái

 興 供 養。 見 覺 華 定 自 在 王 如 來

 , qí xínɡ xiànɡ zài yī sì zhōnɡ , sù huà wēi rónɡ

 , 其 形 像 在 一 寺 中, 塑 畫 威 容

 , duān yán bì bèi 。 shí pó luó mén nǚ , zhān

 , 端 嚴 畢 備。 時 婆 羅 門 女 , 瞻

 lǐ zūn rónɡ , bèi shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。 sī zì niàn yán

 禮 尊 容, 倍 生 敬 仰。 私 自 念 言

 : fó mínɡ dà júe , jù yī qiè zhì 。 ruò zài

 : 佛 名 大 覺, 具 一 切 智。 若 在

 shì shí , wǒ mǔ sǐ hòu , tǎnɡ lái wèn fó ,#p#分頁標題#e#

 世 時, 我 母 死 後, 倘 來 問 佛 ,

 bì zhī chù suǒ 。 shí pó luó mén nǚ , chuí qì

 必 知 處 所。 時 婆 羅 門 女 , 垂 泣

 liánɡ jiǔ , zhān liàn rú lái 。 hū wén kōnɡ zhōnɡ shēnɡ

 良 久, 瞻 戀 如 來。 忽 聞 空 中 聲

 yuē : qì zhě shènɡ nǚ , wù zhì bēi āi , wǒ

 曰 :泣 者 聖 女 , 勿 至 悲 哀 , 我

 jīn shì rǔ mǔ zhī qù chù 。 pó luó mén nǚ hé

 今 示 汝 母 之 去 處。 婆 羅 門 女 合

 zhǎnɡ xiànɡ kōnɡ , ér bái kōnɡ yuē : shì hé shén dé

 掌 向 空, 而 白 空 曰 : 是 何 神 德

 , kuān wǒ yōu lǜ 。 wǒ zì shī mǔ yǐ lái ,

 , 寬 我 憂 慮 。 我 自 失 母 以 來,

 zhòu yè yì liàn , wú chù kě wèn zhī mǔ shēnɡ jiè

 晝 夜 憶 戀, 無 處 可 問 知 母 生 界

 。 shí kōnɡ zhōnɡ yǒu shēnɡ , zài bào nǚ yuē : wǒ

 。 時 空 中 有 聲, 再 報 女 曰 : 我

 shì rǔ suǒ zhān lǐ zhě , ɡuò qù júe huá dìnɡ zì

 是 汝 所 瞻 禮 者, 過 去 覺 華 定 自

 zài wánɡ rú lái , jiàn rǔ yì mǔ , bèi yú chánɡ

 在 王 如 來, 見 汝 憶 母 , 倍 於 常

 qínɡ zhònɡ shēnɡ zhī fèn , ɡù lái ɡào shì 。 pó luó

 情 眾 生 之 分, 故 來 告 示。 婆 羅

 mén nǚ wén cǐ shēnɡ yǐ , jǔ shēn zì pū , zhī

 門 女 聞 此 聲 已 , 舉 身 自 撲 , 肢

 jiě jiē sǔn 。 zuǒ yòu fú shì , liánɡ jiǔ fānɡ sū

 節 皆 損。 左 右 扶 侍, 良 久 方 蘇

 。 ér bái kōnɡ yuē : yuàn fó cí mǐn , sù shuō

 。 而 白 空 曰 : 願 佛 慈 愍, 速 說

 wǒ mǔ shēnɡ jiè , wǒ jīn shēn xīn , jiānɡ sǐ bú

 我 母 生 界, 我 今 身 心, 將 死 不

 jiǔ 。 shí júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái , ɡào

 久 。 時 覺 華 定 自 在 王 如 來 ,告

 shènɡ nǚ yuē : rǔ ɡònɡ yǎnɡ bì , dàn zǎo fǎn shè

 聖 女 曰 : 汝 供 養 畢 , 但 早 返 舍

 , duān zuò sī wéi wú zhī mínɡ hào , jí dānɡ zhī

 , 端 坐 思 惟 吾 之 名 號, 即 當 知

 mǔ suǒ shēnɡ qù chù 。

 母 所 生 去 處 。

 shí pó luó mén nǚ xún lǐ fó yǐ , jí ɡuī qí

 時 婆 羅 門 女 尋 禮 佛 已 , 即 歸 其

 shè 。 yǐ yì mǔ ɡù , duān zuò niàn júe huá dìnɡ

 舍 。 以 憶 母 故 , 端 坐 念 覺 華 定

 zì zài wánɡ rú lái 。 jīnɡ yī rì yī yè , hū

 自 在 王 如 來。 經 一 日 一 夜 , 忽

 jiàn zì shēn dào yī hǎi biān 。 qí shuǐ yǒnɡ fèi ,

 見 自 身 到 一 海 邊。 其 水 湧 沸,

 duō zhū è shòu , jìn fù tiě shēn , fēi zǒu hǎi

 多 諸 惡 獸, 盡 復 鐵 身, 飛 走 海

 shànɡ , dōnɡ xi chí zhú 。 jiàn zhū nán zǐ nǚ rén

 上, 東 西 馳 逐。 見 諸 男 子 女 人

 , bǎi qiān wàn shù , chū mò hǎi zhōnɡ , bèi zhū

 , 百 千 萬 數, 出 沒 海 中, 被 諸

 è shòu zhēnɡ qǔ shí dàn 。 yòu jiàn yè chā , qí

 惡 獸 爭 取 食 啖。 又 見 夜 叉, 其

 xínɡ ɡè yì , huò duō shǒu duō yǎn 、 duō zú duō

 形 各 異 , 或 多 手 多 眼 、 多 足 多

 tóu 、 kǒu yá wài chū , lì rèn rú jiàn 。 qū

 頭 、口 牙 外 出, 利 刃 如 劍。 驅

 zhū zuì rén , shǐ jìn è shòu , fù zì bó jué

 諸 罪 人, 使 近 惡 獸, 復 自 搏 攫

 , tóu zú xiānɡ jiù 。 qí xínɡ wàn lèi , bù ɡǎn

 , 頭 足 相 就。 其 形 萬 類, 不 敢#p#分頁標題#e#

 jiǔ shì 。 shí pó luó mén nǚ , yǐ niàn fó lì

 久 視。 時 婆 羅 門 女 , 以 念 佛 力

 ɡù , zì rán wú jù 。 yǒu yī ɡuǐ wánɡ , mínɡ

 故 , 自 然 無 懼 。 有 一 鬼 王, 名

 yuē wú dú , qǐ shǒu lái yínɡ , bái shènɡ nǚ yuē

 曰 無 毒 , 稽 首 來 迎, 白 聖 女 曰

 : shàn zāi , pú sà , hé yuán lái cǐ ? shí

 : 善 哉, 菩 薩 , 何 緣 來 此 ? 時

 pó luó mén nǚ wèn ɡuǐ wánɡ yuē : cǐ shì hé chù

 婆 羅 門 女 問 鬼 王 曰 : 此 是 何 處

 ? wú dú dá yuē : cǐ shì dà tiě wéi shān xī

 ? 無 毒 答 曰 : 此 是 大 鐵 圍 山 西

 miàn dì yī chónɡ hǎi 。 shènɡ nǚ wèn yuē : wǒ wén

 面 第 一 重 海。 聖 女 問 曰 : 我 聞

 tiě wéi zhī nèi , dì yù zài zhōnɡ , shì shì shí

 鐵 圍 之 內, 地 獄 在 中, 是 事 實

 fǒu ? wú dú dá yuē : shí yǒu dì yù 。 shènɡ

 否 ?無 毒 答 曰 : 實 有 地 獄 。 聖

 nǚ wèn yuē : wǒ jīn yún hé dé dào yù suǒ ?

 女 問 曰 : 我 今 雲 何 得 到 獄 所 ?

 wú dú dá yuē : ruò fēi wēi shén , jí xū yè

 無 毒 答 曰 : 若 非 威 神, 即 須 業

 lì , fēi cǐ èr shì , zhōnɡ bù nénɡ dào 。 shènɡ

 力 , 非 此 二 事, 終 不 能 到。 聖

 nǚ yòu wèn : cǐ shuǐ hé yuán , ér nǎi yǒnɡ fèi

 女 又 問 : 此 水 何 緣, 而 乃 湧 沸

 , duō zhū zuì rén , jí yǐ è shòu ? wú dú

 , 多 諸 罪 人, 及 以 惡 獸 ? 無 毒

 dá yuē : cǐ shì yán fú tí zào è zhònɡ shēnɡ ,

 答 曰 : 此 是 閻 浮 提 造 惡 眾 生 ,

 xīn sǐ zhī zhě , jīnɡ sì shí jiǔ rì hòu , wú

 新 死 之 者, 經 四 十 九 日 後, 無

 rén jì sì , wèi zuò ɡōnɡ dé , jiù bá kǔ nàn

 人 繼 嗣 , 為 作 功 德 , 救 拔 苦 難

 , shēnɡ shí yòu wú shàn yīn 。 dānɡ jù běn yè suǒ

 , 生 時 又 無 善 因。 當 據 本 業 所

 ɡǎn dì yù , zì rán xiān dù cǐ hǎi 。 hǎi dōnɡ

 感 地 獄 , 自 然 先 渡 此 海。 海 東

 shí wàn yóu xún , yòu yǒu yì hǎi , qí kǔ bèi

 十 萬 由 旬, 又 有 一 海, 其 苦 倍

 cǐ 。 bǐ hǎi zhī dōnɡ , yòu yǒu yī hǎi , qí

 此 。 彼 海 之 東, 又 有 一 海, 其

 kǔ fù bèi 。 sān yè è yīn zhī suǒ zhāo ɡǎn ,

 苦 復 倍。 三 業 惡 因 之 所 招 感,

 ɡònɡ hào yè hǎi , qí chù shì yě 。 shènɡ nǚ yòu

 共 號 業 海, 其 處 是 也 。 聖 女 又

 wèn ɡuǐ wánɡ wú dú yuē : dì yù hé zài ? wú

 問 鬼 王 無 毒 曰 : 地 獄 何 在 ? 無

 dú dá yuē : sān hǎi zhī nèi , shì dà dì yù

 毒 答 曰 : 三 海 之 內, 是 大 地 獄

 , qí shù bǎi qiān , ɡè ɡè chā bié 。 suǒ wèi

 , 其 數 百 千, 各 各 差 別。 所 謂

 dà zhě , jù yǒu shí bā 。 cì yǒu wǔ bǎi ,

 大 者, 具 有 十 八 。 次 有 五 百,

 kǔ dú wú liànɡ 。 cì yǒu qiān bǎi , yì wú liànɡ

 苦 毒 無 量。 次 有 千 百, 亦 無 量

 kǔ 。 shènɡ nǚ yòu wèn dà ɡuǐ wánɡ yuē : wǒ mǔ

 苦 。 聖 女 又 問 大 鬼 王 曰 : 我 母

 sǐ lái wèi jiǔ , bù zhī hún shén dānɡ zhì hé qù

 死 來 未 久, 不 知 魂 神 當 至 何 趣

 ? ɡuǐ wánɡ wèn shènɡ nǚ yuē : pú sà zhī mǔ ,

 ? 鬼 王 問 聖 女 曰 : 菩 薩 之 母 ,#p#分頁標題#e#

 zài shēnɡ xí hé háng yè ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ

 在 生 習 何 行 業 ? 聖 女 答 曰 : 我

 mǔ xié jiàn , jī huǐ sān bǎo 。 shè huò zàn xìn

 母 邪 見, 譏 毀 三 寶。 設 或 暫 信

 , xuán yòu bú jìnɡ 。 sǐ suī rì qiǎn , wèi zhī

 , 旋 又 不 敬。 死 雖 日 淺, 未 知

 shēnɡ chù 。 wú dú wèn yuē : pú sà zhī mǔ ,

 生 處。 無 毒 問 曰 : 菩 薩 之 母 ,

 xìnɡ shì hé děnɡ ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ fù wǒ

 姓 氏 何 等 ? 聖 女 答 曰 : 我 父 我

 mǔ , jù pó luó mén zhǒnɡ , fù hào shī luó shàn

 母 , 俱 婆 羅 門 種, 父 號 屍 羅 善

 xiàn , mǔ hào yuè dì lì 。 wú dú hé zhǎnɡ qǐ

 現, 母 號 悅 帝 利 。 無 毒 合 掌 啟

 pú sà yuē : yuàn shènɡ zhě què fǎn běn chù , wú

 菩 薩 曰 : 願 聖 者 卻 返 本 處, 無

 zhì yōu yì bēi liàn 。 yuè dì lì zuì nǚ , shēnɡ

 至 憂 憶 悲 戀。 悅 帝 利 罪 女 , 生

 tiān yǐ lái , jīnɡ jīn sān rì 。 yún chénɡ xiào shùn

 天 以 來, 經 今 三 日 。 雲 承 孝 順

 zhī zǐ , wèi mǔ shè ɡònɡ xiū fú , bù shī júe

 之 子, 為 母 設 供 修 福 , 佈 施 覺

 huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ sì 。 fēi wéi pú

 華 定 自 在 王 如 來 塔 寺 。 非 唯 菩

 sà zhī mǔ , dé tuō dì yù , yīnɡ shì wú jiàn

 薩 之 母 , 得 脫 地 獄 , 應 是 無 間

 zuì rén , cǐ rì xī dé shòu lè , jù tónɡ shēnɡ

 罪 人, 此 日 悉 得 受 樂, 俱 同 生

 qì 。 ɡuǐ wánɡ yán bì , hé zhǎnɡ ér tuì 。 pó

 訖 。 鬼 王 言 畢 , 合 掌 而 退。 婆

 luó mén nǚ , xún rú mènɡ ɡuī 。 wù cǐ shì yǐ

 羅 門 女 , 尋 如 夢 歸。 悟 此 事 已

 , biàn yú júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ xiànɡ

 , 便 於 覺 華 定 自 在 王 如 來 塔 像

 zhī qián , lì hónɡ shì yuàn : yuàn wǒ jìn wèi lái

 之 前, 立 弘 誓 願 : 願 我 盡 未 來

 jié , yīnɡ yǒu zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

 劫 ,應 有 罪 苦 眾 生, 廣 設 方 便

 , shǐ lìnɡ jiě tuō 。

 , 使 令 解 脫 。

 fó ɡào wén shū shī lì : shí ɡuǐ wánɡ wú dú zhě

 佛 告 文 殊 師 利 : 時 鬼 王 無 毒 者

 , dānɡ jīn cái shǒu pú sà shì 。 pó luó mén nǚ

 , 當 今 財 首 菩 薩 是。 婆 羅 門 女

 zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。

 者 ,即 地 藏 菩 薩 是 。

 fēn shēn jí huì pǐn dì èr

 分身集會品第二

 ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì

 爾 時 百 千 萬 億 不 可 思 、 不 可 議

 、 bù kě liánɡ 、 bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí

 、 不 可 量 、 不 可 說 無 量 阿 僧 祇

 shì jiè , suǒ yǒu dì yù chù , fēn shēn dì zànɡ

 世 界, 所 有 地 獄 處, 分 身 地 藏

 pú sà , jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。 yǐ

 菩 薩 , 俱 來 集 在 忉 利 天 宮。 以

 rú lái shén lì ɡù , ɡè yǐ fānɡ miàn , yǔ zhū

 如 來 神 力 故 , 各 以 方 面, 與 諸

 dé jiě tuō cónɡ yè dào chū zhě , yì ɡè yǒu qiān

 得 解 脫 從 業 道 出 者, 亦 各 有 千

 wàn yì nuó yóu tā shù , ɡònɡ chí xiānɡ huā , lái

 萬 億 那 由 他 數, 共 持 香 華 ,來#p#分頁標題#e#

 ɡònɡ yǎnɡ fó 。 bǐ zhū tónɡ lái děnɡ bèi , jiē yīn

 供 養 佛 。 彼 諸 同 來 等 輩, 皆 因

 dì zànɡ pú sà jiào huà , yǒnɡ bú tuì zhuǎn yú ā

 地 藏 菩 薩 教 化, 永 不 退 轉 於 阿

 nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 shì zhū zhònɡ děnɡ

 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 。 是 諸 眾 等

 , jiǔ yuǎn jié lái , liú lànɡ shēnɡ sǐ , liù dào

 , 久 遠 劫 來, 流 浪 生 死 , 六 道

 shòu kǔ , zàn wú xiū xi 。 yǐ dì zànɡ pú sà

 受 苦 , 暫 無 休 息 。 以 地 藏 菩 薩

 ɡuǎnɡ dà cí bēi , shēn shì yuàn ɡù , ɡè huò ɡuǒ

 廣 大 慈 悲, 深 誓 願 故 , 各 獲 果

 zhènɡ 。 jì zhì dāo lì , xīn huái yǒnɡ yuè , zhān

 證。 既 至 忉 利 , 心 懷 踴 躍, 瞻

 yǎnɡ rú lái , mù bú zàn shě 。

 仰 如 來, 目 不 暫 舍 。

 ěr shí , shì zūn shū jīn sè bì , mó bǎi qiān

 爾 時, 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 百 千

 wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì 、 bù kě liánɡ

 萬 億 不 可 思 、 不 可 議 、 不 可 量

 、 bù kě shuō 、 wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū

 、 不 可 說 、 無 量 阿 僧 祇 世 界 諸

 fēn shēn dì zànɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ , ér zuò

 分 身 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 頂, 而 作

 shì yán : wú yú wǔ zhuó è shì , jiào huà rú

 是 言 : 吾 於 五 濁 惡 世, 教 化 如

 shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , lìnɡ xīn tiáo fú , shě xié

 是 剛 強 眾 生, 令 心 調 伏 , 舍 邪

 ɡuī zhènɡ , shí yǒu yī èr , shànɡ è xí zài 。

 歸 正, 十 有 一 二 , 尚 惡 習 在 。

 wú yì fēn shēn qiān bǎi yì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。

 吾 亦 分 身 千 百 億 , 廣 設 方 便 。

 huò yǒu lì ɡēn , wén jí xìn shòu ; huò yǒu shàn

 或 有 利 根, 聞 即 信 受 ; 或 有 善

 ɡuǒ , qín quàn chénɡ jiù ; huò yǒu àn dùn , jiǔ

 果 , 勤 勸 成 就 ; 或 有 暗 鈍 ,久

 huà fānɡ ɡuī ; huò yǒu yè zhònɡ , bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ

 化 方 歸 ; 或 有 業 重, 不 生 敬 仰

 。 rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ , ɡè ɡè chā bié ,

 。 如 是 等 輩 眾 生, 各 各 差 別,

 fēn shēn dù tuō 。 huò xiàn nán zǐ shēn 、 huò xiàn

 分 身 度 脫。 或 現 男 子 身 、 或 現

 nǚ rén shēn 、 huò xiàn tiān lónɡ shēn 、 huò xiàn shén

 女 人 身 、 或 現 天 龍 身 、 或 現 神

 ɡuǐ shēn 、 huò xiàn shān lín chuān yuán 、 hé chí quán

 鬼 身 、 或 現 山 林 川 原 、 河 池 泉

 jǐnɡ , lì jí yú rén , xī jiē dù tuō 。 huò

 井, 利 及 於 人, 悉 皆 度 脫。 或

 xiàn tiān dì shēn 、 huò xiàn fàn wánɡ shēn 、 huò xiàn

 現 天 帝 身 、 或 現 梵 王 身 、 或 現

 zhuǎn lún wánɡ shēn 、 huò xiàn jū shì shēn 、 huò xiàn

 轉 輪 王 身 、 或 現 居 士 身 、 或 現

 ɡuó wánɡ shēn 、 huò xiàn zǎi fǔ shēn 、 huò xiàn ɡuān

 國 王 身 、 或 現 宰 輔 身 、 或 現 官

 shǔ shēn 、 huò xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu

 屬 身 、 或 現 比 丘 、 比 丘 尼 、 優

 pó sè 、 yōu pó yí shēn 、 nǎi zhì shēnɡ wén 、

 婆 塞 、 優 婆 夷 身 、 乃 至 聲 聞 、

 luó hàn 、 pì zhī fó 、 pú sà děnɡ shēn 、 ér

 羅 漢 、 辟 支 佛 、 菩 薩 等 身 、 而#p#分頁標題#e#

 yǐ huà dù 。 fēi dàn fó shēn , dú xiàn qí qián

 以 化 度 。 非 但 佛 身, 獨 現 其 前

 rǔ ɡuān wú lèi jié qín kǔ , dù tuō rú shì

 汝 觀 吾 累 劫 勤 苦 , 度 脫 如 是

 děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。 qí yǒu wèi

 等 難 化 剛 強 罪 苦 眾 生。 其 有 未

 tiáo fú zhě , suí yè bào yìnɡ 。 ruò duò è qù

 調 伏 者, 隨 業 報 應。 若 墮 惡 趣

 , shòu dà kǔ shí , rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo

 , 受 大 苦 時, 汝 當 憶 念 吾 在 忉

 lì tiān ɡōnɡ , yīn qín fù zhǔ 。 lìnɡ suō pó shì

 利 天 宮, 殷 勤 付 囑。 令 娑 婆 世

 jiè , zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ , xī

 界, 至 彌 勒 出 世 已 來 眾 生 ,悉

 shǐ jiě tuō , yǒnɡ lí zhū kǔ , yù fó shòu jì

 使 解 脫, 永 離 諸 苦 , 遇 佛 授 記

 ěr shí , zhū shì jiè fēn shēn dì zànɡ pú sà ,

 爾 時, 諸 世 界 分 身 地 藏 菩 薩 ,

 ɡònɡ fù yī xínɡ , tì lèi āi liàn , bái qí fó

 共 復 一 形, 涕 淚 哀 戀, 白 其 佛

 yán : wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái , ménɡ fó jiē yǐn

 言 :我 從 久 遠 劫 來, 蒙 佛 接 引

 , shǐ huò bù kě sī yì shén lì , jù dà zhì

 , 使 獲 不 可 思 議 神 力 , 具 大 智

 huì 。 wǒ suǒ fēn shēn , biàn mǎn bǎi qiān wàn yì

 慧 。我 所 分 身, 遍 滿 百 千 萬 億

 hénɡ hé shā shì jiè , měi yī shì jiè huà bǎi qiān

 恒 河 沙 世 界, 每 一 世 界 化 百 千

 wàn yì shēn , měi yī shēn dù bǎi qiān wàn yì rén

 萬 億 身, 每 一 身 度 百 千 萬 億 人

 , lìnɡ ɡuī jìnɡ sān bǎo , yǒnɡ lí shēnɡ sǐ , zhì

 , 令 歸 敬 三 寶, 永 離 生 死 ,至

 niè pán lè 。 dàn yú fó fǎ zhōnɡ suǒ wéi shàn shì

 涅 槃 樂。 但 於 佛 法 中 所 為 善 事

 , yī máo yī dī , yī shā yī chén , huò háo

 , 一 毛 一 渧 , 一 沙 一 塵, 或 毫

 fā xǔ , wǒ jiàn dù tuō , shǐ huò dà lì 。

 發 許 , 我 漸 度 脫, 使 獲 大 利 。

 wéi yuàn shì zūn, bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ

 唯 願 世 尊, 不 以 後 世 惡 業 眾 生

 wéi lǜ 。 rú shì sān bái fó yán : wéi yuàn shì

 為 慮。 如 是 三 白 佛 言 : 唯 願 世

 zūn , bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。

 尊 ,不 以 後 世 惡 業 眾 生 為 慮 。

 ěr shí ,fó zàn dì zànɡ pú sà yán : shàn zāi

 爾 時, 佛 贊 地 藏 菩 薩 言 : 善 哉

 ! shàn zāi ! wú zhù rǔ xǐ 。 rǔ nénɡ chénɡ jiù

 ! 善 哉 ! 吾 助 汝 喜 。 汝 能 成 就

 jiǔ yuǎn jié lái, fā hónɡ shì yuàn , ɡuǎnɡ dù jiānɡ

 久 遠 劫 來, 發 弘 誓 願, 廣 度將

 bì , jí zhènɡ pú tí 。

 畢 , 即 證 菩 提 。

 ɡuān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān

 觀眾生業緣品第三

 ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ

 爾 時 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌

 wèn dì zànɡ pú sà yán : shènɡ zhě , yán fú zhònɡ

 問 地 藏 菩 薩 言 : 聖 者, 閻 浮 眾

 shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí

 生, 造 業 差 別, 所 受 報 應, 其

 shì yún hé ? dì zànɡ dā yán : qiān wàn shì jiè#p#分頁標題#e#

 事 雲 何 ? 地 藏 答 言 : 千 萬 世 界

 , nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú

 , 乃 及 國 土 , 或 有 地 獄 、 或 無

 dì yù ; huò yǒu nǚ rén 、 huò wú nǚ rén ;

 地 獄 ; 或 有 女 人 、 或 無 女 人 ;

 huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ

 或 有 佛 法 、 或 無 佛 法 , 乃 至 聲

 wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì

 聞 辟 支 佛 , 亦 復 如 是, 非 但 地

 yù zuì bào yī děnɡ 。

 獄 罪 報 一 等 。

 mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú

 摩 耶 夫 人 重 白 菩 薩 : 且 願 聞 於

 yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán

 閻 浮 罪 報 所 感 惡 趣 。 地 藏 答 言

 : shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu , wǒ cū shuō zhī

 : 聖 母 , 唯 願 聽 受, 我 粗 說 之

 。 fó mǔ bái yán : yuàn shènɡ zhě shuō 。

 。 佛 母 白 言 : 願 聖 者 說 。

 ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : nán yán

 爾 時 地 藏 菩 薩 白 聖 母 言 : 南 閻

 fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ

 浮 提 , 罪 報 名 號 如 是。 若 有 眾

 shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài , dānɡ duò

 生 不 孝 父 母 , 或 至 殺 害, 當 墮

 wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī

 無 間 地 獄 , 千 萬 億 劫 求 出 無 期

 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān

 。 若 有 眾 生 出 佛 身 血, 毀 謗 三

 bǎo , bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn

 寶 , 不 敬 尊 經, 亦 當 墮 於 無 間

 dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。

 地 獄 , 千 萬 億 劫, 求 出 無 期 。

 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní

 若 有 眾 生 侵 損 常 住, 玷 污 僧 尼

 , huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò

 , 或 伽 藍 內 恣 行 淫 欲 , 或 殺 或

 hài , rú shì děnɡ bèi , dānɡ duò wú jiàn dì yù

 害 ,如 是 等 輩, 當 墮 無 間 地 獄

 , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu

 , 千 萬 億 劫, 求 出 無 期 。 若 有

 zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén , xīn fēi shā mén ,

 眾 生, 偽 作 沙 門, 心 非 沙 門,

 pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè

 破 用 常 住, 欺 誑 白 衣 , 違 背 戒

 lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi , dānɡ

 律 , 種 種 造 惡 , 如 是 等 輩, 當

 duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū

 墮 無 間 地 獄 , 千 萬 億 劫, 求 出

 wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái

 無 期 。 若 有 眾 生, 偷 竊 常 住 財

 wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu , nǎi zhì yī wù

 物 谷 米 , 飲 食 衣 服 , 乃 至 一 物

 bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān

 不 與 取 者, 當 墮 無 間 地 獄 , 千

 wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán

 萬 億 劫, 求 出 無 期 。 地 藏 白 言

 : shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì

 : 聖 母 , 若 有 眾 生, 作 如 是 罪

 , dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ

 , 當 墮 五 無 間 地 獄 , 求 暫 停 苦#p#分頁標題#e#

 yī niàn bù dé 。

 一 念 不 得 。

 mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán : yún

 摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 薩 言 : 雲

 hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán :

 何 名 為 無 間 地 獄 ? 地 藏 白 言 :

 shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī

 聖 母 , 諸 有 地 獄 在 大 鐵 圍 山 之

 nèi , qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì

 內 ,其 大 地 獄 有 一 十 八 所, 次

 yǒu wǔ bǎi , mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi

 有 五 百, 名 號 各 別, 次 有 千 百

 , mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù

 , 名 字 亦 別。 無 間 獄 者, 其 獄

 chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,

 城 周 匝 八 萬 餘 裡 , 其 城 純 鐵,

 ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ

 高 一 萬 裡 , 城 上 火 聚 , 少 有 空

 quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián , mínɡ

 缺 。 其 獄 城 中, 諸 獄 相 連, 名

 hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn

 號 各 別。 獨 有 一 獄 , 名 曰 無 間

 , qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo

 , 其 獄 周 匝 萬 八 千 裡 , 獄 墻 高

 yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi , shànɡ huǒ chè xià

 一 千 裡 , 悉 是 鐵 圍, 上 火 徹 下

 , xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu , tǔ huǒ

 , 下 火 徹 上。 鐵 蛇 鐵 狗, 吐 火

 chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu 。 yù

 馳 逐 獄 墻 之 上, 東 西 而 走 。獄

 zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì

 中 有 床, 遍 滿 萬 裡 。 一 人 受 罪

 , zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén

 , 自 見 其 身 遍 臥 滿 床。 千 萬 人

 shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ

 受 罪, 亦 各 自 見 身 滿 床 上。 眾

 yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。

 業 所 感 獲 報 如 是 。

 yòu zhū zuì rén , bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè

 又 諸 罪 人, 備 受 眾 苦 。 千 百 夜

 chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn , yǎn rú

 叉 及 以 惡 鬼, 口 牙 如 劍, 眼 如

 diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo , tuō zhuài zuì rén 。

 電 光, 手 復 銅 爪, 拖 拽 罪 人 。

 fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn

 復 有 夜 叉 執 大 鐵 戟 , 中 罪 人 身

 , huò zhònɡ kǒu bí , huò zhònɡ fù bèi 。 pāo kōnɡ

 , 或 中 口 鼻 , 或 中 腹 背。 拋 空

 fān jiē huò zhì chuánɡ shànɡ , fù yǒu tiě yīnɡ dàn zuì

 翻 接 或 置 床 上, 復 有 鐵 鷹 啖 罪

 rén mù 。 fù yǒu tiě shé jiǎo zuì rén jǐnɡ 。 bǎi

 人 目。 復 有 鐵 蛇 絞 罪 人 頸。 百

 zhī jiē nèi , xī xià chánɡ dìnɡ , bá shé ɡēnɡ lí

 肢 節 內, 悉 下 長 釘, 拔 舌 耕 犁

 , chōu chánɡ cuò zhǎn , yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu , rè tiě

 , 抽 腸 剉 斬, 烊 銅 灌 口, 熱 鐵

 chán shēn 。 wàn sǐ qiān shēnɡ , yè ɡǎn rú shì 。

 纏 身。 萬 死 千 生, 業 感 如 是 。

 dònɡ jīnɡ yì jié , qiú chū wú qī 。 cǐ jiè huài

 動 經 億 劫, 求 出 無 期 。 此 界 壞

 shí , jì shēnɡ tā jiè , tā jiè cì huài , zhuǎn#p#分頁標題#e#

 時 ,寄 生 他 界, 他 界 次 壞, 轉

 jì tā fānɡ ; tā fānɡ huài shí , zhǎn zhuǎn xiānɡ jì

 寄 他 方 ; 他 方 壞 時, 輾 轉 相 寄

 。 cǐ jiè chénɡ hòu , huán fù ér lái 。 wú jiàn

 。 此 界 成 後, 還 復 而 來。 無 間

 zuì bào , qí shì rú shì 。

 罪 報, 其 事 如 是 。

 yòu wǔ shì yè ɡǎn , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 hé děnɡ

 又 五 事 業 感, 故 稱 無 間。 何 等

 wéi wǔ ? yī zhě 、 rì yè shòu zuì , yǐ zhì

 為 五? 一 者 、 日 夜 受 罪, 以 至

 jié shù , wú shí jiàn jué , ɡù chēnɡ wú jiàn 。

 劫 數, 無 時 間 絕, 故 稱 無 間 。

 èr zhě 、 yī rén yì mǎn , duō rén yì mǎn ,

 二 者 、 一 人 亦 滿, 多 人 亦 滿,

 ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sān zhě 、 zuì qì chā bànɡ ,

 故 稱 無 間。 三 者 、 罪 器 叉 棒 ,

 yīnɡ shé lánɡ quǎn , duì mó jù záo , cuò zhuó huò

 鷹 蛇 狼 犬, 碓 磨 鋸 鑿, 剉 斫 鑊

 tānɡ , tiě wǎnɡ tiě shénɡ , tiě lǘ tiě mǎ , shēnɡ

 湯, 鐵 網 鐵 繩, 鐵 驢 鐵 馬 , 生

 ɡé luò shǒu , rè tiě jiāo shēn , jī tūn tiě wán

 革 絡 首, 熱 鐵 澆 身, 饑 吞 鐵 丸

 , kě yǐn tiě zhī , cónɡ nián jìnɡ jié , shù nuó

 , 渴 飲 鐵 汁, 從 年 竟 劫, 數 那

 yóu tā , kǔ chǔ xiānɡ lián , ɡènɡ wú jiàn duàn ,

 由 他 , 苦 楚 相 連, 更 無 間 斷 ,

 ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sì zhě 、 bú wèn nán zǐ nǚ

 故 稱 無 間。 四 者 、 不 問 男 子 女

 rén , qiānɡ hú yí dí , lǎo yòu ɡuì jiàn , huò

 人 ,羌 胡 夷 狄 , 老 幼 貴 賤, 或

 lónɡ huò shén , huò tiān huò gui , zuì xíng yè ɡǎn

 龍 或 神, 或 天 或 鬼 , 罪 行 業 感

 , xī tónɡ shòu zhī , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 wǔ zhě

 , 悉 同 受 之, 故 稱 無 間。 五 者

 、 ruò duò cǐ yù , cónɡ chū rù shí , zhì bǎi

 、 若 墮 此 獄 , 從 初 入 時, 至 百

 qiān jié , yī rì yī yè , wàn sǐ wàn shēnɡ ,

 千 劫, 一 日 一 夜 , 萬 死 萬 生 ,

 qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé , chú fēi yè jìn

 求 一念 間 暫 住 不 得 , 除 非 業 盡

 ,fānɡ dé shòu shēnɡ , yǐ cǐ lián mián, ɡù chēnɡ wú jiàn。

 , 方 得 受 生, 以 此 連 綿, 故 稱 無 間 。

 dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : wú jiàn dì yù

 地 藏 菩 薩 白 聖 母 言 : 無 間 地 獄

 , cū shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì

 , 粗 說 如 是。 若 廣 說 地 獄 罪 器

 děnɡ mínɡ , jí zhū kǔ shì , yī jié zhī zhōnɡ ,

 等 名, 及 諸 苦 事, 一 劫 之 中 ,

 qiú shuō bú jìn 。 mó yē fū rén wén yǐ , chóu

 求 說 不 盡。 摩 耶 夫 人 聞 已 , 愁

 yōu hé zhǎnɡ , dǐnɡ lǐ ér tuì 。

 憂 合 掌, 頂 禮 而 退 。

 yán fú zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn pǐn dì sì

 閻浮眾生業感品第四

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :

 爾 時 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 白 佛 言 :

 shì zūn , wǒ chénɡ fó rú lái wēi shén lì ɡù ,

 世 尊, 我 承 佛 如 來 威 神 力 故 ,

 biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè , fēn shì shēn xínɡ ,

 遍 百 千 萬 億 世 界, 分 是 身 形 ,

 jiù bá yī qiè yè bào zhònɡ shēnɡ 。 ruò fēi rú lái#p#分頁標題#e#

 救 拔 一 切 業 報 眾 生。 若 非 如 來

 dà cí lì ɡù , jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà

 大 慈 力 故 , 即 不 能 作 如 是 變 化

 。 wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ , zhì ā yì duō

 。 我 今 又 蒙 佛 付 囑, 至 阿 逸 多

 chénɡ fó yǐ lái , liù dào zhònɡ shēnɡ , qiǎn lìnɡ dù

 成 佛 以 來, 六 道 眾 生, 遣 令 度

 tuō 。 wéi rán shì zūn , yuàn bù yǒu lǜ 。

 脫 。唯 然 世 尊, 願 不 有 慮 。

 ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : yī qiè zhònɡ shēnɡ

 爾 時 佛 告 地 藏 菩 薩 : 一 切 眾 生

 wèi jiě tuō zhě, xìnɡ shí wú dìnɡ , è xí jié

 未 解 脫 者, 性 識 無 定, 惡 習 結

 yè , shàn xí jié ɡuǒ 。 wéi shàn wéi è, zhú

 業 , 善 習 結 果。 為 善 為 惡 , 逐

 jìnɡ ér shēnɡ 。 lún zhuǎn wǔ dào , zàn wú xiū xi

 境 而 生。 輪 轉 五 道, 暫 無 休 息

 , dònɡ jīnɡ chén jié , mí huò zhànɡ nàn 。 rú yú

 , 動 經 塵 劫, 迷 惑 障 難。 如 魚

 yóu wǎnɡ 。 jiānɡ shì chánɡ liú , tuō rù zàn chū ,

 遊 網。 將 是 長 流, 脫 入 暫 出,

 yòu fù zāo wǎnɡ 。 yǐ shì děnɡ bèi , wú dānɡ yōu

 又 復 遭 網。 以 是 等 輩, 吾 當 憂

 niàn 。 rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn , lèi jié zhònɡ shì

 念。 汝 既 畢 是 往 願, 累 劫 重 誓

 , ɡuǎnɡ dù zuì bèi , wú fù hé lǜ 。

 , 廣 度 罪 輩, 吾 復 何 慮 。

 shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē

 說 是 語 時, 會 中 有 一 菩 薩 摩 訶

 sà , mínɡ dìnɡ zì zài wánɡ , bái fó yán : shì

 薩 , 名 定 自 在 王, 白 佛 言 : 世

 zūn , dì zànɡ pú sà lèi jié yǐ lái , ɡè fā

 尊 ,地 藏 菩 薩 累 劫 以 來, 各 發

 hé yuàn , jīn ménɡ shì zūn yīn qín zàn tàn 。 wéi

 何 願, 今 蒙 世 尊 殷 勤 贊 嘆。 唯

 yuàn shì zūn , luè ér shuō zhī 。

 願 世 尊, 略 而 說 之 。

 ěr shí shì zūn ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : dì

 爾 時 世 尊 告 定 自 在 王 菩 薩 : 諦

 tīnɡ dì tīnɡ ! shàn sī niàn zhī ! wú dānɡ wèi rǔ

 聽 諦 聽 ! 善 思 念 之 ! 吾 當 為 汝

 fēn bié jiě shuō 。 nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ

 分 別 解 說。 乃 往 過 去 無 量 阿僧

 qí nuó yóu tā bù kě shuō jié , ěr shí yǒu fó

 祗 那 由 他 不 可 說 劫, 爾 時 有 佛

 , hào yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái , yìnɡ ɡònɡ 、

 , 號 一 切 智 成 就 如 來, 應 供 、

 zhènɡ biàn zhī 、 mínɡ xínɡ zú 、 shàn shì 、 shì jiān

 正 遍 知 、 明 行 足 、 善 逝 、世 間

 jiě 、 wú shànɡ shì 、 tiáo yù zhànɡ fu 、 tiān rén

 解 、 無 上 士 、 調 禦 丈 夫 、 天 人

 shī 、 fó 、 shì zūn , qí fó shòu mìnɡ liù wàn

 師 、佛 、 世 尊, 其 佛 壽 命 六 萬

 jié 。 wèi chū jiā shí wéi xiǎo ɡuó wánɡ , yǔ yī

 劫 。 未 出 傢 時 為 小 國 王, 與一

 lín ɡuó wánɡ wéi yǒu , tónɡ hánɡ shí shàn , ráo yì

 鄰 國 王 為 友, 同 行 十 善, 饒 益

 zhònɡ shēnɡ 。 qí lín ɡuó nèi suǒ yǒu rén mín , duō

 眾 生。 其 鄰 國 內 所 有 人 民, 多

 zào zhònɡ è。 èr wánɡ yì jì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn#p#分頁標題#e#

 造 眾 惡 。 二 王 議 計 , 廣 設 方 便

 。 yī wánɡ fā yuàn , zǎo chénɡ fó dào , dānɡ dù

 。 一 王 發 願, 早 成 佛 道, 當 度

 shì bèi , lìnɡ shǐ wú yú 。 yī wánɡ fā yuàn ,

 是 輩, 令 使 無 餘 。 一 王 發 願 ,

 ruò bù xiān dù zuì kǔ , lìnɡ shì ān lè , dé

 若 不 先 度 罪 苦 , 令 是 安 樂, 得

 zhì pú tí , wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ fó 。 fó ɡào

 至 菩 提 , 我 終 未 願 成 佛 。 佛 告

 dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ

 定 自 在 王 菩 薩 : 一 王 發 願 早 成

 fó zhě , jí yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái shì 。

 佛 者, 即 一 切 智 成 就 如 來 是 。

 yī wánɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , wèi yuàn

 一 王 發 願 永 度 罪 苦 眾 生, 未 願

 chénɡ fó zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。

 成 佛 者, 即 地 藏 菩 薩 是 。

 fù yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié , yǒu fó

 復 於 過 去 無 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛

 chū shì , mínɡ qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , qí

 出 世, 名 清 凈 蓮 華 目 如 來 ,其

 fó shòu mìnɡ sì shí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu

 佛 壽 命 四 十 劫。 像 法 之 中, 有

 yī luó hàn , fú dù zhònɡ shēnɡ 。 yīn cì jiào huà

 一 羅 漢, 福 度 眾 生。 因 次 教 化

 , yù yī nǚ rén , zì yuē ɡuānɡ mù , shè shí

 , 遇 一 女 人, 字 曰 光 目 , 設 食

 ɡònɡ yǎnɡ 。 luó hàn wèn zhī : yù yuàn hé děnɡ ?

 供 養。 羅 漢 問 之 : 欲 願 何 等 ?

 ɡuānɡ mù dá yuē : wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì , zī

 光 目 答 曰 : 我 以 母 亡 之 日 , 資

 fú jiù bá , wèi zhī wǒ mǔ shēnɡ chù hé qù ?

 福 救 拔 , 未 知 我 母 生 處 何 趣 ?

 luó hàn mǐn zhī , wèi rù dìnɡ ɡuān , jiàn ɡuānɡ mù

 羅 漢 愍 之, 為 入 定 觀, 見 光 目

 nǚ mǔ duò zài è qù , shòu jí dà kǔ 。 luó

 女 母 墮 在 惡 趣 , 受 極 大 苦 。 羅

 hàn wèn ɡuānɡ mù yán : rǔ mǔ zài shēnɡ , zuò hé

 漢 問 光 目 言 : 汝 母 在 生, 作 何

 xíng yè ? jīn zài è qù , shòu jí dà kǔ 。

 行 業 ? 今 在 惡 趣 , 受 極 大 苦 。

 ɡuānɡ mù dā yán : wǒ mǔ suǒ xí , wéi hào shí

 光 目 答 言 : 我 母 所 習 , 唯 好 食

 dàn yú biē zhī shǔ 。 suǒ shí yú biē , duō shí

 啖 魚 鱉 之 屬。 所 食 魚 鱉, 多 食

 qí zǐ , huò chǎo huò zhǔ , zì qínɡ shí dàn ,

 其 子 , 或 炒 或 煮, 恣 情 食 啖,

 jì qí mìnɡ shù , qiān wàn fù bèi 。 zūn zhě cí

 計 其 命 數, 千 萬 復 倍。 尊 者 慈

 mǐn , rú hé āi jiù ? luó hàn mǐn zhī , wèi

 愍 ,如 何 哀 救 ? 羅 漢 愍 之, 為

 zuò fānɡ biàn , quàn ɡuānɡ mù yán : rǔ kě zhì chénɡ

 作 方 便, 勸 光 目 言 : 汝 可 志 誠

 niàn qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , jiān sù huà xínɡ

 念 清 凈 蓮 華 目 如 來, 兼 塑 畫 形

 xiànɡ , cún wánɡ huò bào 。 ɡuānɡ mù wén yǐ , jí

 像, 存 亡 獲 報。 光 目 聞 已 , 即

 shě suǒ ài , xún huà fó xiànɡ ér ɡònɡ yǎnɡ zhī ,

 舍 所 愛 , 尋 畫 佛 像 而 供 養 之,

 fù ɡōnɡ jìnɡ xīn , bēi qì zhān lǐ 。 hū yú yè#p#分頁標題#e#

 復 恭 敬 心, 悲 泣 瞻 禮 。 忽 於 夜

 hòu , mènɡ jiàn fó shēn jīn sè huǎnɡ yào , rú xū

 後 ,夢 見 佛 身 金 色 晃 耀, 如 須

 mí shān , fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ 。 ér ɡào ɡuānɡ mù :

 彌 山, 放 大 光 明。 而 告 光 目 :

 rǔ mǔ bù jiǔ dānɡ shēnɡ rǔ jiā , cái júe jī hán

 汝 母 不 久 當 生 汝 傢, 才 覺 饑 寒

 , jí dānɡ yán shuō 。 qí hòu jiā nèi bì shēnɡ yī

 , 即 當 言 說。 其 後 傢 內 婢 生 一

 zǐ , wèi mǎn sān rì , ér nǎi yán shuō 。 qǐ

 子 , 未 滿 三 日 , 而 乃 言 說。 稽

 shǒu bēi qì , ɡào yú ɡuānɡ mù : shēnɡ sǐ yè yuán

 首 悲 泣 , 告 於 光 目 : 生 死 業 緣

 , ɡuǒ bào zì shòu , wú shì rǔ mǔ , jiǔ chù

 , 果 報 自 受, 吾 是 汝 母 , 久 處

 àn mínɡ 。 zì bié rǔ lái , lèi duò dà dì yù

 暗 冥。 自 別 汝 來, 累 墮 大 地 獄

 。 ménɡ rǔ fú lì , fānɡ dé shòu shēnɡ 。 wéi xià

 。 蒙 汝 福 力 , 方 得 受 生。 為 下

 jiàn rén , yòu fù duǎn mìnɡ 。 shòu nián shí sān ,

 賤 人, 又 復 短 命。 壽 年 十 三,

 ɡènɡ luò è dào 。 rǔ yǒu hé jì , lìnɡ wú tuō

 更 落 惡 道。 汝 有 何 計 , 令 吾 脫

 miǎn ? ɡuānɡ mù wén shuō , zhī mǔ wú yí , ɡěnɡ

 免 ? 光 目 聞 說, 知 母 無 疑 , 哽

 yè bēi tí ér bái bì zǐ : jì shì wǒ mǔ ,

 咽 悲 啼 而 白 婢 子 : 既 是 我 母 ,

 hé zhī běn zuì , zuò hé xíng yè , duò yú è

 合 知 本 罪, 作 何 行 業 , 墮 於 惡

 dào 。 bì zǐ dā yán : yǐ shā hài huǐ mà èr

 道 。婢 子 答 言 : 以 殺 害 毀 罵 二

 yè shòu bào 。 ruò fēi ménɡ fú , jiù bá wú nàn

 業 受 報。 若 非 蒙 福 , 救 拔 吾 難

 , yǐ shì yè ɡù , wèi hé jiě tuō 。 ɡuānɡ mù

 , 以 是 業 故 , 未 合 解 脫。 光 目

 wèn yán : dì yù zuì bào , qí shì yún hé ?

 問 言 : 地 獄 罪 報, 其 事 雲 何 ?

 bì zǐ dā yán : zuì kǔ zhī shì , bù rěn chēnɡ

 婢 子 答 言 : 罪 苦 之 事, 不 忍 稱

 shuō , bǎi qiān suì zhōnɡ , zú bái nán jìnɡ 。 ɡuānɡ

 說, 百 千 歲 中, 卒 白 難 竟。 光

 mù wén yǐ , tí lèi háo qì ér bái kōnɡ jiè :

 目 聞 已 , 啼 淚 號 泣 而 白 空 界 :

 yuàn wǒ zhī mǔ , yǒnɡ tuō dì yù , bì shí sān

 願 我 之 母 , 永 脫 地 獄 , 畢 十 三

 suì , ɡènɡ wú zhònɡ zuì , jí lì è dào 。 shí

 歲 ,更 無 重 罪, 及 歷 惡 道。 十

 fānɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ , tīnɡ wǒ wèi mǔ suǒ

 方 諸 佛 慈 哀 愍 我 , 聽 我 為 母 所

 fā ɡuǎnɡ dà shì yuàn 。 ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān

 發 廣 大 誓 願。 若 得 我 母 永 離 三

 tú jí sī xià jiàn , nǎi zhì nǚ rén zhī shēn yǒnɡ

 途 及 斯 下 賤, 乃 至 女 人 之 身 永

 jié bú shòu zhě 。 yuàn wǒ zì jīn rì hòu , duì

 劫 不 受 者。 願 我 自 今 日 後, 對

 qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái xiànɡ qián , què hòu bǎi

 清 凈 蓮 華 目 如 來 像 前, 卻 後 百

 qiān wàn yì jié zhōnɡ , yīnɡ yǒu shì jiè , suǒ yǒu

 千 萬 億 劫 中, 應 有 世 界 ,所 有

 dì yù jí sān è dào zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , shì

 地 獄 及 三 惡 道 諸 罪 苦 眾 生, 誓#p#分頁標題#e#

 yuàn jiù bá , lìnɡ lí dì yù è qù , chù shenɡ

 願 救 拔 , 令 離 地 獄 惡 趣 , 畜 生

 è ɡuǐ děnɡ , rú shì zuì bào děnɡ rén , jìn chénɡ

 餓 鬼 等, 如 是 罪 報 等 人, 盡 成

 fó jìnɡ , wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ júe 。 fā shì

 佛 竟, 我 然 後 方 成 正 覺。 發 誓

 yuàn yǐ , jù wén qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái ér

 願 已 , 具 聞 清 凈 蓮 華 目 如 來 而

 ɡào zhī yuē : ɡuānɡ mù , rǔ dà cí mǐn , shàn

 告 之 曰 : 光 目 , 汝 大 慈 愍, 善

 nénɡ wèi mǔ fā rú shì dà yuàn 。 wú ɡuān rǔ mǔ

 能 為 母 發 如 是 大 願。 吾 觀 汝 母

 shí sān suì bì , shě cǐ bào yǐ , shēnɡ wéi fàn

 十 三 歲 畢 , 舍 此 報 已 , 生 為 梵

 zhì , shòu nián bǎi suì 。 ɡuò shì bào hòu , dānɡ

 志 , 壽 年 百 歲。 過 是 報 後 ,當

 shēnɡ wú yōu ɡuó tǔ , shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

 生 無 憂 國 土 , 壽 命 不 可 計 劫 。

 hòu chénɡ fó ɡuǒ ,ɡuǎnɡ duó rén tiān ,shù rú hénɡ hé shā。

 後 成 佛 果, 廣 度 人 天, 數 如 恒 河 沙 。

 fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ : ěr shí luó hàn fú dù

 佛 告 定 自 在 王 : 爾 時 羅 漢 福 度

 ɡuānɡ mù zhě , jí wú jìn yì pú sà shì 。 ɡuānɡ

 光 目 者, 即 無 盡 意 菩 薩 是。 光

 mù mǔ zhě , jí xiè tuō pú sà shì , ɡuānɡ mù

 目 母 者, 即 解 脫 菩 薩 是, 光 目

 nǚ zhě jí dì zànɡ pú sà shì 。 ɡuò qù jiǔ yuǎn

 女 者 即 地 藏 菩 薩 是。 過 去 久 遠

 jié zhōnɡ , rú shì cí mǐn , fā hénɡ hé shā yuàn

 劫 中, 如 是 慈 愍, 發 恒 河 沙 願

 , ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。 wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

 , 廣 度 眾 生。 未 來 世 中, 若 有

 nán zǐ nǚ rén , bù xínɡ shàn zhě xínɡ è zhě ,

 男 子女 人, 不 行 善 者 行 惡 者,

 nǎi zhì bú xìn yīn ɡuǒ zhě , xié yín wànɡ yǔ zhě

 乃 至 不 信 因 果 者, 邪 淫 妄 語 者

 , liǎnɡ shé è kǒu zhě , huǐ bànɡ dà chénɡ zhě ,

 , 兩 舌 惡 口 者, 毀 謗 大 乘 者,

 rú shì zhū yè zhònɡ shēnɡ , bì duò è qù 。 ruò

 如 是 諸 業 眾 生, 必 墮 惡 趣 。 若

 yù shàn zhī shí , quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān , ɡuī

 遇 善 知 識, 勸 令 一 彈 指 間 ,歸

 yī dì zànɡ pú sà , shì zhū zhònɡ shēnɡ , jí dé

 依 地 藏 菩 薩 , 是 諸 眾 生, 即 得

 jiě tuō sān è dào bào 。 ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ

 解 脫 三 惡 道 報。 若 能 志 心 歸 敬

 jí zhān lǐ zàn tàn , xiānɡ huā yī fu , zhǒnɡ zhǒnɡ

 及 瞻 禮 贊 嘆, 香 華 衣 服 , 種 種

 zhēn bǎo , huò fù yǐn shí , rú shì fènɡ shì zhě

 珍 寶, 或 復 飲 食, 如 是 奉 事 者

 。 wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ , chánɡ zài zhū

 。 未 來 百 千 萬 億 劫 中, 常 在 諸

 tiān shòu shènɡ miào lè。 ruò tiān fú jìn , xià shēnɡ

 天 受 勝 妙 樂。 若 天 福 盡, 下 生

 rén jiān , yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ , nénɡ

 人 間, 猶 百 千 劫 常 為 帝 王, 能

 yì sù mìnɡ yīn ɡuǒ běn mò 。

 憶 宿 命 因 果 本 末 。

 dìnɡ zì zài wánɡ ! rú shì dì zànɡ pú sà yǒu rú#p#分頁標題#e#

 定 自 在 王 ! 如 是 地 藏 菩 薩 有 如

 cǐ bù kě sī yì dà wēi shén lì , ɡuǎnɡ lì zhònɡ

 此 不 可 思 議 大 威 神 力 , 廣 利 眾

 shēnɡ rǔ děnɡ zhū pú sà dānɡ jì shì jīnɡ ɡuǎnɡ xuān liú

 生 汝 等 諸 菩 薩 當 記 是 經 廣 宣 流

 bù 。 dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán : shì zūn ,

 佈 。 定 自 在 王 白 佛 言 : 世 尊,

 yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ děnɡ qiān wàn yì pú sà mó

 願 不 有 慮 。 我 等 千 萬 億 菩 薩 摩

 hē sà , bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ɡuǎnɡ yǎn shì jīnɡ

 訶 薩 , 必 能 承 佛 威 神 廣 演 是 經

 , yú yán fú tí lì yì zhònɡ shēnɡ 。 dìnɡ zì zài

 , 於 閻 浮 提 利 益 眾 生。 定 自 在

 wánɡ pú sà bái shì zūn yǐ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì。

 王 菩 薩 白 世 尊 已 , 合 掌 恭 敬 作 禮 而 退。

 ěr shí sì fānɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ , hé zhǎnɡ

 爾 時 四 方 天 王 俱 從 座 起 , 合 掌

 ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán : shì zūn , dì zànɡ pú sà

 恭 敬 白 佛 言 : 世 尊, 地 藏 菩 薩

 yú jiǔ yuǎn jié lái , fā rú shì dà yuàn , yún

 於 久 遠 劫 來, 發 如 是 大 願, 雲

 hé zhì jīn yóu dù wèi jué , ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì

 何 至 今 猶 度 未 絕, 更 發 廣 大 誓

 yán 。 wéi yuàn shì zūn wèi wǒ děnɡ shuō 。

 言 。唯 願 世 尊 為 我 等 說 。

 fó ɡào sì tiān wánɡ : shàn zāi shàn zāi ! wú jīn

 佛 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 ! 吾 今

 wèi rǔ jí wèi lái xiàn zài tiān rén zhònɡ děnɡ , ɡuǎnɡ

 為 汝 及 未 來 現 在 天 人 眾 等, 廣

 lì yì ɡù , shuō dì zànɡ pú sà yú suō pó shì

 利 益 故 , 說 地 藏 菩 薩 於 娑 婆 世

 jiè , yán fú tí nèi shēnɡ sǐ dào zhōnɡ , cí āi

 界 ,閻 浮 提 內 生 死 道 中, 慈 哀

 jiù bá , dù tuō yī qiè zuì kǔ zhònɡ shēnɡ fānɡ biàn

 救 拔 , 度 脫 一 切 罪 苦 眾 生 方 便

 zhī shì 。sì tiān wánɡ yán :wéi rán shì zūn ,

 之 事。 四 天 王 言 : 唯 然 世 尊,

 yuàn yào yù wén 。

 願 樂 欲 聞 。

 fó ɡào sì tiān wánɡ : dì zànɡ pú sà jiǔ yuǎn jié

 佛 告 四 天 王 : 地 藏 菩 薩 久 遠 劫

 lái , qì zhì yú jīn , dù tuō zhònɡ shēnɡ , yóu

 來 ,迄 至 於 今, 度 脫 眾 生, 猶

 wèi bì yuàn , cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。

 未 畢 願, 慈 愍 此 世 罪 苦 眾 生。

 fù ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ , yīn màn bú duàn

 復 觀 未 來 無 量 劫 中, 因 蔓 不 斷

 , yǐ shì zhī ɡù , yòu fā zhònɡ yuàn 。 rú shì

 , 以 是 之 故 , 又 發 重 願。 如 是

 pú sà yú suō pó shì jiè , yán fú tí zhōnɡ ,

 菩 薩 於 娑 婆 世 界, 閻 浮 提 中 ,

 bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn , ér wèi jiào huà 。 sì

 百 千 萬 億 方 便, 而 為 教 化。 四

 tiān wánɡ , dì zànɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě ,

 天 王, 地 藏 菩 薩 若 遇 殺 生 者,

 shuō sù yānɡ duǎn mìnɡ bào 。 ruò yù qiè dào zhě ,

 說 宿 殃 短 命 報。 若 遇 竊 盜 者,

 shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào 。 ruò yù xié yín zhě ,

#p#分頁標題#e#

 說 貧 窮 苦 楚 報。 若 遇 邪 淫 者,

 shuō què ɡē yuān yānɡ bào 。 ruò yù è kǒu zhě ,

 說 雀 鴿 鴛 鴦 報。 若 遇 惡 口 者,

 shuō juàn shǔ dòu zhēng bào 。 ruò yù huǐ bànɡ zhě ,

 說 眷 屬 鬥 諍 報。 若 遇 毀 謗 者,

 shuō wú shé chuānɡ kǒu bào 。 ruò yù chēn huì zhě ,

 說 無 舌 瘡 口 報。 若 遇 嗔 恚 者,

 shuō chǒu lòu lónɡ cán bào 。 ruò yù qiān lìn zhě ,

 說 醜 陋 癃 殘 報。 若 遇 慳 吝 者,

 shuō suǒ qiú wéi yuàn bào 。 ruò yù yǐn shí wú dù

 說 所 求 違 願 報。 若 遇 飲 食 無 度

 zhě , shuō jī kě yān bìnɡ bào 。 ruò yù tián liè

 者 ,說 饑 渴 咽 病 報。 若 遇 畋 獵

 zì qínɡ zhě , shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào 。 ruò yù

 恣 情 者, 說 驚 狂 喪 命 報。 若 遇

 bèi nì fù mǔ zhě , shuō tiān dì zāi shā bào 。

 悖 逆父 母 者, 說 天 地 災 殺 報 。

 ruò yù shāo shān lín mù zhě , shuō kuánɡ mí qǔ sǐ

 若 遇 燒 山 林 木 者, 說 狂 迷 取 死

 bào 。 ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě , shuō

 報 。若 遇 前 後 父 母 惡 毒 者, 說

 fǎn shēnɡ biān tà xiàn shòu bào 。 ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ

 返 生 鞭 撻 現 受 報。 若 遇 網 捕 生

 chú zhě , shuō ɡǔ ròu fēn lí bào 。 ruò yù huǐ

 雛 者, 說 骨 肉 分 離 報。 若 遇 毀

 bànɡ sān bǎo zhě , shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào 。 ruò

 謗 三 寶 者, 說 盲 聾 喑 啞 報。 若

 yù qīnɡ fǎ màn jiāo zhě , shuō yǒnɡ chù è dào bào

 遇 輕 法 慢 教 者, 說 永 處 惡 道 報

 。 ruò yù pò yònɡ chánɡ zhù zhě , shuō yì jié lún

 。 若 遇 破 用 常 住 者, 說 億 劫 輪

 huí dì yù bào 。 ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě ,

 回 地 獄 報。 若 遇 污 梵 誣 僧 者,

 shuō yǒnɡ zài chù shenɡ bào 。 ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó

 說 永 在 畜 生 報。 若 遇 湯 火 斬 斫

 shānɡ shēnɡ zhě , shuō lún huí dì chánɡ bào 。 ruò yù

 傷 生 者, 說 輪 回 遞 償 報。 若 遇

 pò jiè fàn zhāi zhě , shuō qín shòu jī è bào 。

 破 戒 犯 齋 者, 說 禽 獸 饑 餓 報 。

 ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě , shuō suǒ qiú quē jué

 若 遇 非 理 毀 用 者, 說 所 求 闕 絕

 bào 。 ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě , shuō bēi shǐ

 報 。若 遇 吾 我 貢 高 者, 說 卑 使

 xià jiàn bào 。 ruò yù liǎnɡ shé dǒu luàn zhě , shuō

 下 賤 報。 若 遇 兩 舌 鬥 亂 者 ,說

 wú shé bǎi shé bào 。 ruò yù xié jiàn zhě , shuō

 無 舌 百 舌 報。 若 遇 邪 見 者, 說

 biān dì shòu shēnɡ bào 。 rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ

 邊 地 受 生 報。 如 是 等 閻 浮 提 眾

 shēnɡ , shēn kǒu yì yè , è xí jié ɡuǒ , bǎi

 生, 身 口 意 業 , 惡 習 結 果, 百

 qiān bào yìnɡ ,jīn cū luè shuō 。 rú shì děnɡ yán

 千 報 應, 今 粗 略 說。 如 是 等 閻

 fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié , dì zànɡ pú sà

 浮 提 眾 生 業 感 差 別, 地 藏 菩 薩

 bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ

 百 千 方 便 而 教 化 之。 是 諸 眾 生

 , xiān shòu rú shì děnɡ bào , hòu duò dì yù ,

 , 先 受 如 是 等 報, 後 墮 地 獄 ,

 dònɡ jīnɡ jié shù , wú yǒu chū qī 。 shì ɡù rǔ#p#分頁標題#e#

 動 經 劫 數, 無 有 出 期 。 是 故 汝

 děnɡ hù rén hù ɡuó, wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè mí

 等 護 人 護 國, 無 令 是 諸 眾 業 迷

 huò zhònɡ shēnɡ。

 惑 眾 生 。

 sì tiān wánɡ wén yǐ , tì lèi bēi tàn hé zhǎnɡ ér tuì。

 四 天 王 聞 已 , 涕 淚 悲 嘆 合 掌 而 退。

 地藏菩薩本願經卷中 (雙擊滾屏) 上一頁

 dì yù mínɡ hào pǐn dì wǔ

 地獄名號品第五

 ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà bái dì zànɡ pú sà

 爾 時 普 賢 菩 薩 摩 訶 薩 白 地 藏 菩 薩

 yán : rén zhě, yuàn wèi tiān lónɡ sì zhònɡ, jí wèi

 言 : 仁 者, 願 為 天 龍 四 眾, 及 未

 lái xiàn zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, shuō suō pó shì jiè ,

 來 現 在 一 切 眾 生, 說 娑 婆 世 界,

 jí yán fú tí zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, suǒ shòu bào chù ,

 及 閻 浮 提 罪 苦 眾 生, 所 受 報 處,

 dì yù mínɡ hào, jí è bào děnɡ shì , shǐ wèi lái

 地 獄 名 號, 及 惡 報 等 事, 使 未 來

 shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, zhī shì ɡuǒ bào 。

 世 末 法 眾 生, 知 是 果 報 。

 dì zànɡ dā yán : rén zhě, wǒ jīn chénɡ fó wēi shén

 地 藏 答 言 : 仁 者, 我 今 承 佛 威 神

 , jí dà shì zhī lì, luè shuō dì yù mínɡ hào ,

 , 及 大 士 之 力, 略 說 地 獄 名 號,

 jí zuì bào è bào zhī shì 。

 及 罪 報 惡 報 之 事 。

 rén zhě, yán fú tí dōnɡ fānɡ yǒu shān , hào yuē tiě

 仁 者, 閻 浮 提 東 方 有 山, 號 曰 鐵

 wéi, qí shān hēi suì, wú rì yuè ɡuānɡ 。

 圍, 其 山 黑 邃, 無 日 月 光。

 yǒu dà dì yù, hào jí wú jiàn, yòu yǒu dì yù

 有 大 地 獄, 號 極 無 間, 又 有 地 獄

 , mínɡ dà ā bí 。 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē sì

 , 名 大 阿 鼻 。 復 有 地 獄 ,名 曰 四

 jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē fēi dāo ; fù yǒu

 角 ; 復 有 地 獄, 名 曰 飛 刀 ; 復 有

 dì yù, mínɡ yuē huǒ jiàn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

 地 獄, 名 曰 火 箭 ; 復 有 地 獄, 名

 yuē jiá shān ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tōnɡ qiānɡ ;

 曰 夾 山 ; 復 有 地 獄, 名 曰 通 槍 ;

 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě chē ; fù yǒu dì yù

 復 有 地 獄, 名 曰 鐵 車 ; 復 有 地 獄

 , mínɡ yuē tiě chuánɡ ; fù yǒu dì yù , mínɡ yuē tiě

 , 名 曰 鐵 床 ; 復 有 地 獄, 名 曰 鐵

 niú ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě yī ; fù yǒu

 牛 ; 復 有 地 獄, 名 曰 鐵 衣 ; 復 有

 dì yù, mínɡ yuē qiān rèn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

 地 獄, 名 曰 千 刃 ; 復 有 地 獄, 名

 yuē tiě lǘ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē yánɡ tónɡ ;

 曰 鐵 驢 ; 復 有 地 獄, 名 曰 烊 銅 ;

 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē bào zhù ; fù yǒu dì yù

 復 有 地 獄, 名 曰 抱 柱 ; 復 有 地 獄

 , mínɡ yuē liú huǒ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē ɡēnɡ

 , 名 曰 流 火 ; 復 有 地 獄, 名 曰 耕

 shé ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē cuò shǒu ; fù yǒu

 舌 ; 復 有 地 獄, 名 曰 剉 首 ; 復 有

 dì yù, mínɡ yuē shāo jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ

 地 獄, 名 曰 燒 腳 ; 復 有 地 獄, 名

 yuē dàn yǎn ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě wán ;#p#分頁標題#e#

 曰 啖 眼 ; 復 有 地 獄, 名 曰 鐵 丸 ;

 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē zhēnɡ lùn ; fù yǒu dì yù

 復 有 地 獄, 名 曰 諍 論 ; 復 有 地 獄

 , mínɡ yuē tiě fū ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē duō chēn 。

 , 名 曰 鐵 呋 ; 復 有 地 獄, 名 曰 多 嗔 。

 dì zànɡ bái yán : rén zhě, tiě wéi zhī nèi, yǒu

 地 藏 白 言 : 仁 者, 鐵 圍 之 內, 有

 rú shì děnɡ dì yù, qí shù wú xiàn 。

 如 是 等 地 獄, 其 數 無 限 。

 ɡènɡ yǒu jiào huɑn dì yù, bá shé dì yù , fèn niào

 更 有 叫 喚 地 獄, 拔 舌 地 獄, 糞 尿

 dì yù, tónɡ suǒ dì yù, huǒ xiànɡ dì yù , huǒ

 地 獄, 銅 鎖 地 獄, 火 象 地 獄, 火

 ɡǒu dì yù, huǒ mǎ dì yù, huǒ niú dì yù ,

 狗 地 獄, 火 馬 地 獄, 火 牛 地 獄 ,

 huǒ shān dì yù, huǒ shí dì yù, huǒ chuánɡ dì yù ,

 火 山 地 獄, 火 石 地 獄, 火 床 地 獄 ,

 huǒ liánɡ dì yù, huǒ yīnɡ dì yù, jù yá dì

 火 梁 地 獄, 火 鷹 地 獄, 鋸 牙 地

 yù, bāo pí dì yù, yǐn xǐe dì yù, shāo shǒu

 獄, 剝 皮 地 獄, 飲 血 地 獄, 燒 手

 dì yù, shāo jiǎo dì yù, dào cì dì yù , huǒ

 地 獄, 燒 腳 地 獄 ,倒 刺 地 獄, 火

 wū dì yù, tiě wū dì yù, huǒ lánɡ dì yù 。

 屋 地 獄, 鐵 屋 地 獄, 火 狼 地 獄 。

 rú shì děnɡ dì yù 。

 如 是 等 地 獄 。

 qí zhōnɡ ɡè ɡè fù yǒu zhū xiǎo dì yù , huò yī 、

 其 中 各 各 復 有 諸 小 地 獄, 或 一 、

 huò èr 、 huò sān 、 huò sì 、 nǎi zhì bǎi qiān ,

 或 二 、 或 三 、 或 四、 乃 至 百 千 ,

 qí zhōnɡ mínɡ hào, ɡè ɡè bù tónɡ 。

 其 中 名 號, 各 各 不 同 。

 dì zànɡ pú sà ɡào pǔ xián pú sà yán : rén zhě ,

 地 藏 菩 薩 告 普 賢 菩 薩 言 : 仁 者,

 cǐ zhě jiē shì nán yán fú tí xíng è zhònɡ shēnɡ, yè

 此 者 皆 是 南 閻 浮 提 行 惡 眾 生, 業

 ɡǎn rú shì 。 yè lì shèn dà, nénɡ dí xū mí ,

 感 如 是。 業 力 甚 大, 能 敵 須 彌 ,

 nénɡ shēn jù hǎi, nénɡ zhànɡ shènɡ dào 。 shì ɡù zhònɡ shēnɡ

 能 深 巨 海 ,能 障 聖 道。 是 故 眾 生

 mò qīnɡ xiǎo è, yǐ wéi wú zuì , sǐ hòu yǒu bào ,

 莫 輕 小 惡, 以 為 無 罪, 死 後 有 報,

 xiān háo shòu zhī 。 fù zǐ zhì qīn, qí lù ɡè

 纖 毫 受 之。 父 子 至 親, 歧 路 各

 bié, zònɡ rán xiānɡ fénɡ, wú kěn dài shòu 。 wǒ jīn

 別, 縱 然 相 逢, 無 肯 代 受。 我 今

 chénɡ fó wēi lì, luè shuō dì yù zuì bào zhī shì ,

 承 佛 威 力, 略 說 地 獄 罪 報 之 事,

 wéi yuàn rén zhě zàn tīnɡ shì yán 。

 唯 願 仁 者 暫 聽 是 言 。

 pǔ xián dā yán : wú yǐ jiǔ zhī sān è dào bào ,

 普 賢 答 言 : 吾 已 久 知 三 惡 道 報,

 wànɡ rén zhě shuō, lìnɡ hòu shì mò fǎ yī qiè è xínɡ

 望 仁 者 說, 令 後 世 末 法 一 切 惡 行

 zhònɡ shēnɡ, wén rén zhě shuō, shǐ lìnɡ ɡuī fó 。

 眾 生, 聞 仁 者 說, 使 令 歸 佛 。

 dì zànɡ bái yán :rén zhě ,dì yù zuì bào ,qí shì rú shì。

 地 藏 白 言 : 仁 者, 地 獄 罪 報, 其 事 如 是。#p#分頁標題#e#

 huò yǒu dì yù, qǔ zuì rén shé, shǐ niú ɡēnɡ zhī 。

 或 有 地 獄, 取 罪 人 舌, 使 牛 耕 之 。

 huò yǒu dì yù qǔ zuì rén xīn, yè chā shí zhī 。

 或 有 地 獄 取 罪 人 心, 夜 叉 食 之 。

 huò yǒu dì yù, huò tānɡ shènɡ fèi, zhǔ zuì rén

 或 有 地 獄, 鑊 湯 盛 沸, 煮 罪 人

 shēn 。 huò yǒu dì yù, chì shāo tónɡ zhù , shǐ zuì

 身。 或 有 地 獄, 赤 燒 銅 柱, 使 罪

 rén bào 。 huò yǒu dì yù, shǐ zhū huǒ shāo, chèn

 人 抱。 或 有 地 獄 ,使 諸 火 燒, 趁

 jí zuì rén 。 huò yǒu dì yù, yī xiànɡ hán bīnɡ 。

 及 罪 人。 或 有 地 獄, 一 向 寒 冰 。

 huò yǒu dì yù, wú xiàn fèn niào 。 huò yǒu dì yù ,

 或 有 地 獄, 無 限 糞 尿。 或 有 地 獄 ,

 chún fēi jí lí 。 huò yǒu dì yù, duō cuán huǒ

 純 飛 钑 鑗 。 或 有 地 獄, 多 攢 火

 qiānɡ 。 huò yǒu dì yù, wéi zhuànɡ xiōnɡ bèi 。 huò yǒu

 槍。 或 有 地 獄, 唯 撞 胸 背。 或 有

 dì yù, dàn shāo shǒu zú 。 huò yǒu dì yù , pán

 地 獄, 但 燒 手 足 。 或 有 地 獄, 盤

 jiǎo tiě shé 。 huò yǒu dì yù, qū zhú tiě ɡǒu 。

 繳 鐵 蛇。 或 有 地 獄, 驅 逐 鐵 狗 。

 huò yǒu dì yù, jìn jià tiě luó 。

 或 有 地 獄, 盡 駕 鐵 騾 。

 rén zhě, rú shì děnɡ bào, ɡè ɡè yù zhōnɡ , yǒu

 仁 者, 如 是 等 報, 各 各 獄 中, 有

 bǎi qiān zhǒnɡ yè dào zhī qì, wú fēi shì tónɡ shì tiě ,

 百 千 種 業 道 之 器, 無 非 是 銅 是 鐵,

 shì shí shì huǒ, cǐ sì zhǒnɡ wù, zhònɡ yè xínɡ

 是 石 是 火, 此 四 種 物, 眾 業 行

 ɡǎn 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì bào děnɡ shì, yī yī

 感。 若 廣 說 地 獄 罪 報 等 事, 一 一

 yù zhōnɡ, ɡènɡ yǒu bǎi qiān zhǒnɡ kǔ chǔ, hé kuànɡ duō

 獄 中, 更 有 百 千 種 苦 楚, 何 況 多

 yù 。 wǒ jīn chénɡ fó wēi shén jí rén zhě wèn, luè

 獄 。 我 今 承 佛 威 神 及 仁 者 問, 略

 shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ jiě shuō, qiónɡ jié bú jìn 。

 說 如 是。 若 廣 解 說, 窮 劫 不 盡 。

 rú lái zàn tàn pǐn dì liù

 如來贊嘆品第六

 ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

 爾 時 世 尊 舉 身 放 大 光 明, 遍 照 百

 qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

 千 萬 億 恒 河沙 等 諸 佛 世 界。 出 大

 yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

 音 聲, 普 告 諸 佛 世 界 一 切 諸 菩 薩

 mó hē sà, jí tiān 、 lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén 、 rén 、

 摩 訶 薩, 及 天 、 龍 、 鬼 、 神 、 人 、

 fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

 非 人 等。 聽 吾 今 日 稱 揚 贊 嘆 地

 zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

 藏 菩 薩 摩 訶 薩, 於 十 方 世 界, 現

 dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

 大 不 可 思 議 威 神 慈 悲 之 力, 救 護

 yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu , rǔ děnɡ

 一 切 罪 苦 之 事。 吾 滅 度 後, 汝 等

 zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

 諸 菩 薩 大 士, 及 天 龍 鬼 神 等, 廣

 zuò fānɡ biàn, wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ#p#分頁標題#e#

 作 方 便, 衛 護 是 經, 令 一 切 眾 生

 zhènɡ niè pán lè 。

 證 涅 槃 樂 。

 shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

 說 是 語 已, 會 中 有 一 菩 薩, 名 曰

 pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán : jīn jiàn

 普 廣, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 見

 shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

 世 尊 贊 嘆 地 藏 菩 薩, 有 如 是 不 可

 sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

 思 議 大 威 神 德, 唯 願 世 尊 為 未 來

 shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

 世 末 法 眾 生, 宣 說 地 藏 菩 薩 利 益

 rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

 人 天 因 果 等 事, 使 諸 天 龍 八 部 ,

 jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

 及 未 來 世 眾 生, 頂 受 佛 語 。

 ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

 爾 時 世 尊 告 普 廣 菩 薩 及 四 眾 等 :

 dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

 諦 聽 諦 聽 ! 吾 當 為 汝 略 說 地 藏 菩

 sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

 薩 利 益 人 天 福 德 之 事 。

 pǔ ɡuǎnɡ bái yán : wéi rán ! shì zūn ,yuàn yào yù wén 。

 普 廣 白 言 :唯 然 ! 世 尊, 願 樂 欲 聞 。

 fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

 佛 告 普 廣 菩 薩 : 未 來 世 中, 若 有

 shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, wén shì dì zànɡ pú sà

 善 男 子 、 善 女 人, 聞 是 地 藏 菩 薩

 mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

 摩 訶 薩 名 者, 或 合 掌 者 、 贊 嘆 者

 、 zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

 、 作 禮 者 、 戀 慕 者, 是 人 超 越 三

 shí jié zuì 。

 十 劫 罪 。

 pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, huò

 普 廣, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或

 cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

 彩 畫 形 像, 或 土 石 膠 漆, 金 銀 銅

 tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

 鐵 、 作 此 菩 薩, 一 瞻 一 禮 者, 是

 rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò yú

 人 百 返 生 於 三 十 三 天, 永 不 墮 於

 è dào 。 jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān ,

 惡 道。 假 如 天 福 盡 故, 下 生 人 間 ,

 yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

 猶 為 國 王 ,不 失 大 利 。

 ruò yǒu nǚ rén, yàn nǚ rén shēn, jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

 若 有 女 人, 厭 女 人 身, 盡 心 供 養

 dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

 地 藏 菩 薩 畫 像, 及 土 石 膠 漆 銅 鐵

 děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

 等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 華 香

 、 yǐn shí 、 yī fu 、 zēnɡ cǎi 、 chuánɡ fān 、 qián

 、 飲 食 、 衣 服 、 繒 彩 、 幢 幡 、 錢

 、 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén , jìn cǐ

 、 寶 物 等 供 養。 是 善 女 人, 盡 此

 yī bào nǚ shēn, bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

 一 報 女 身, 百 千 萬 劫, 更 不 生 有

 nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu 。 chú fēi cí yuàn#p#分頁標題#e#

 女 人 世 界, 何 況 復 受。 除 非 慈 願

 lì ɡù, yào shòu nǚ shēn, dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

 力 故, 要 受 女 身, 度 脫 眾 生, 承

 sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

 斯 供 養 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百

 qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 。

 千 萬 劫 不 受 女 身 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén, yàn shì chǒu lòu

 復 次 普 廣 : 若 有 女 人, 厭 是 醜 陋

 , duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián, zhì

 , 多 疾 病 者, 但 於 地 藏 像 前, 志

 xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān 。 shì rén qiān wàn jié

 心 瞻 禮, 食 頃 之 間。 是 人 千 萬 劫

 zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn, xiànɡ mào yuán mǎn 。 shì chǒu

 中, 所 受 生 身, 相 貌 圓 滿。 是 醜

 lòu nǚ rén, rú bú yàn nǚ shēn, jí bǎi qiān wàn

 陋 女 人, 如 不 厭 女 身, 即 百 千 萬

 yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi ,

 億 生 中, 常 為 王 女, 乃 及 王 妃,

 zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

 宰 輔 大 姓, 大 長 者 女, 端 正 受 生

 , zhū xiànɡ yuán mǎn 。 yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

 , 諸 相 圓 滿。 由 志 心 故, 瞻 禮 地

 zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

 藏 菩 薩, 獲 福 如 是 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

 復 次 普 廣 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人

 , nénɡ duì pú sà xiànɡ qián, zuò zhū jì yuè ,jí

 , 能 對 菩 薩 像 前, 作 諸 伎 樂, 及

 ɡē yǒnɡ zàn tàn, xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

 歌 詠 贊 嘆, 香 華 供 養, 乃 至 勸 於

 yī rén duō rén 。 rú shì děnɡ bèi, xiàn zài shì zhōnɡ

 一 人 多 人。 如 是 等 輩, 現 在 世 中

 jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

 及 未 來 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 衛

 hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr , hé kuànɡ qīn

 護, 不 令 惡 事 輒 聞 其 耳, 何 況 親

 shòu zhū hènɡ 。

 受 諸 橫 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

 復 次 普 廣 : 未 來 世 中, 若 有 惡 人

 jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

 及 惡 神 惡 鬼, 見 有 善 男 子 、 善 女

 rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

 人, 歸 敬 供 養 贊 嘆 瞻 禮 地 藏 菩 薩

 xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

 形 像, 或 妄 生 譏 毀, 謗 無 功 德 及

 lì yì shì, huò lù chǐ xiào, huò bèi miàn fēi ,

 利 益 事, 或 露 齒 笑, 或 背 面 非,

 huò quàn rén ɡònɡ fēi, huò yī rén fēi , huò duō rén

 或 勸 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人

 fēi, nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

 非, 乃 至 一 念 生 譏 毀 者。 如 是 之

 rén, xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī bào ,

 人, 賢 劫 千 佛 滅 度, 譏 毀 之 報,

 shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

 尚 在 阿 鼻 地 獄 受 極 重 罪。 過 是 劫

 yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

 已, 方 受 餓 鬼。 又 經 千 劫, 復 受#p#分頁標題#e#

 chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn 。 zònɡ

 畜 生。 又 經 千 劫, 方 得 人 身。 縱

 shòu rén shēn, pín qiónɡ xià jiàn, zhū ɡēn bú jù ,

 受 人 身, 貧 窮 下 賤, 諸 根 不 具 ,

 duō bèi è yè lái jié qí xīn 。 bù jiǔ zhī jiān ,

 多 被 惡 業 來 結 其 心。 不 久 之 間 ,

 fù duò è dào 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

 復 墮 惡 道。 是 故 普 廣, 譏 毀 他 人

 ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào, hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

 供 養, 尚 獲 此 報, 何 況 別 生 惡 見

 huǐ miè 。

 毀 滅 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

 復 次 普 廣 : 若 未 來 世, 有 男 子 女

 rén, jiǔ chù chuánɡ zhěn, qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

 人, 久 處 床 枕, 求 生 求 死, 瞭 不

 kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn 、

 可 得 。 或 夜 夢 惡 鬼, 乃 及 傢 親 、

 huò yóu xiǎn dào 、 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。

 或 遊 險 道 、或 多 魘 寐 、 共 鬼 神 遊 。

 rì yuè suì shēn, zhuǎn fù wānɡ zhài , mián zhōnɡ jiào

 日 月 歲 深, 轉 復 尪 瘵, 眠 中 叫

 kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

 苦, 慘 淒 不 樂 者。 此 皆 是 業 道 論

 duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu 、 huò bú

 對, 未 定 輕 重, 或 難 舍 壽 、 或 不

 dé yù, nán nǚ sú yǎn, bú biàn shì shì 。

 得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

 dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

 但 當 對 諸 佛 菩 薩 像 前, 高 聲 轉 讀

 cǐ jīnɡ yī biàn 。 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

 此 經 一 遍。 或 取 病 人 可 愛 之 物 ,

 huò yī fu 、 bǎo bèi, zhuānɡ yuán 、 shě zhái, duì

 或 衣 服 、 寶 貝, 莊 園 、 舍 宅, 對

 bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán : wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

 病 人 前, 高 聲 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

 wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

 為 是 病 人 對 經 像 前 舍 諸 等 物, 或

 ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

 供 養 經 像 、 或 造 佛 菩 薩 形 像 、或

 zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

 造 塔 寺 、 或 燃 油 燈 、 或 施 常 住 。

 rú shì sān bái bìnɡ rén, qiǎn lìnɡ wén zhī 。

 如 是 三 白 病 人, 遣 令 聞 知 。

 jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn, zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

 假 令 諸 識 分 散, 至 氣 盡 者, 乃 至

 yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

 一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

 yǐ lái 。 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

 以 來。 但 高 聲 白, 高 聲 讀 經。 是

 rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 。 sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

 人 命 終 之 後。 宿 殃 重 罪, 至 於 五

 wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

 無 間 罪, 永 得 解 脫, 所 受 生 處,

 chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

 常 知 宿 命。 何 況 善 男 子 善 女 人 自

 shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

 書 此 經 或 教 人 書 、 或 自 塑 畫 菩 薩#p#分頁標題#e#

 xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào ,

 形 像 乃 至 教 人 塑 畫。 所 受 果 報,

 bì huò dà lì 。

 必 獲 大 利 。

 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

 是 故 普 廣, 若 見 有 人 讀 誦 是 經 ,

 nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

 乃 至 一 念 贊 嘆 是 經, 或 恭 敬 者 。

 rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn, quàn shì děnɡ rén, qín xīn

 汝 須 百 千 方 便, 勸 是 等 人, 勤 心

 mò tuì, nénɡ dé wèi lái 、 xiàn zài qiān wàn yì bú

 莫 退, 能 得 未 來 、 現 在 千 萬 億 不

 kě sī yì ɡōnɡ dé 。

 可 思 議 功 德 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

 復 次 普 廣 : 若 未 來 世 諸 眾 生 等 ,

 huò mènɡ huò mèi, jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

 或 夢 或 寐 ,見 諸 鬼 神 乃 及 諸 形 ,

 huò bēi 、 huò tí 、 huò chóu 、 huò tàn 、 huò kǒnɡ

 或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 嘆 、 或 恐

 、 huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

 、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千

 shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi 、 fū qī juàn

 生 過 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷

 shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

 屬, 在 於 惡 趣, 未 得 出 離, 無 處

 xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu ,

 希 望 福 力 救 拔, 當 告 宿 世 骨 肉,

 shǐ zuò fānɡ biàn, yuàn lí è dào 。

 使 作 方 便, 願 離 惡 道 。

 pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

 普 廣, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 屬, 令

 duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

 對 諸 佛 菩 薩 像 前, 志 心 自 讀 此 經

 , huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn 。

 , 或 請 人 讀, 其 數 三 遍 或 七 遍 。

 rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

 如 是 惡 道 眷 屬, 經 聲 畢 是 遍 數,

 dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

 當 得 解 脫, 乃 至 夢 寐 之 中, 永 不

 fù jiàn 。

 復 見 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

 復 次 普 廣 : 若 未 來 世, 有 諸 下 賤

 děnɡ rén, huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

 等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 諸 不 自 由

 zhī rén, jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

 之 人, 覺 知 宿 業, 要 懺 悔 者。 志

 xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

 心 瞻 禮 地 藏 菩 薩 形 像, 乃 至 一 七

 rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 rú

 日 中, 念 菩 薩 名, 可 滿 萬 遍。 如

 shì děnɡ rén, jìn cǐ bào hòu, qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

 是 等 人, 盡 此 報 後, 千 萬 生 中 ,

 chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

 常 生 尊 貴, 更 不 經 三 惡 道 苦 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

 復 次 普 廣 : 若 未 來 世 中, 閻 浮 提

 nèi, chà lì 、 pó luó mén 、 zhǎnɡ zhě 、 jū shì

 內, 剎 利 、 婆 羅 門 、 長 者 、 居 士#p#分頁標題#e#

 、 yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

 、 一 切 人 等, 及 異 姓 種 族, 有 新

 chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

 產 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早

 yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

 與 讀 誦 此 不 可 思 議 經 典, 更 為 念

 pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 shì xīn shēnɡ zǐ ,

 菩 薩 名, 可 滿 萬 遍。 是 新 生 子 ,

 huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào, biàn dé jiě tuō

 或 男 或 女, 宿 有 殃 報, 便 得 解 脫

 , ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

 , 安 樂 易 養, 壽 命 增 長。 若 是 承

 fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

 福 生 者, 轉 增 安 樂, 及 與 壽 命 。

 fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

 復 次 普 廣 : 若 未 來 世 眾 生, 於 月

 yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

 一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

 shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

 十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十

 bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

 八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是

 zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

 諸 日 等, 諸 罪 結 集, 定 其 輕 重。

 nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn, wú bú

 南 閻 浮 提 眾 生, 舉 止 動 念, 無 不

 shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qínɡ shā hài

 是 業, 無 不 是 罪, 何 況 恣 情 殺 害

 、 qiè dào 、 xié yín 、 wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

 、 竊 盜 、 邪 淫 、 妄 語 、 百 千 罪 狀

 。 nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

 。 能 於 是 十 齋 日, 對 佛 菩 薩、諸 賢

 shènɡ xiànɡ qián, dú shì jīnɡ yī biàn , dōnɡ xī nán běi

 聖 像 前, 讀 是 經 一 遍, 東 西 南 北

 bǎi yóu xún nèi, wú zhū zāi nàn 。

 百 由 旬 內, 無 諸 災 難 。

 dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu, xiàn zài wèi lái

 當 此 居 傢, 若 長 若 幼, 現 在 未 來

 bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

 百 千 歲 中, 永 離 惡 趣 。 能 於 十 齋

 rì měi zhuǎn yī biàn, xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

 日 每 轉 一 遍, 現 世 令 此 居 傢 無 諸

 hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

 橫 病, 衣 食 豐 溢 。 是 故 普 廣, 當

 zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

 知 地 藏 菩 薩 有 如 是 等 不 可 說 百 千

 wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

 萬 億 大 威 神 力, 利益 之 事 。

 yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 。

 閻 浮 眾 生, 於 此 大 士 有 大 因 緣 。

 shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

 是 諸 眾 生, 聞 菩 薩 名, 見 菩 薩 像

 , nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

 , 乃 至 聞 是 經 三 字 五 字, 或 一 偈

 yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

 一 句 者, 現 在 殊 妙 安 樂, 未 來 之

 shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn#p#分頁標題#e#

 世, 百 千 萬 生, 常 得 端 正 ,生 尊

 ɡuì jiā 。

 貴 傢 。

 ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

 爾 時 普 廣 菩 薩 聞 佛 如 來 稱 揚 贊 嘆

 dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

 地 藏 菩 薩 已, 胡 跪 合 掌 復 白 佛 言

 : shì zūn, wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

 : 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

 kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

 可 思 議 神 力, 及 大 誓 願 力, 為 未

 lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái, wéi

 來 眾 生 遣 知 利 益, 故 問 如 來, 唯

 rán dǐnɡ shòu 。

 然 頂 受 。

 shì zūn, dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

 世 尊, 當 何 名 此 經, 使 我 雲 何 流 佈 ?

 fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

 佛 告 普 廣 : 此 經 有 三 名 : 一 名 地

 zànɡ běn yuàn , yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

 藏 本 願, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

 zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

 藏 本 誓 力 經。 緣 此 菩 薩, 久 遠 劫

 lái, fā dà zhònɡ yuàn, lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

 來, 發 大 重 願, 利 益 眾 生, 是 故

 rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

 汝 等, 依 願 流 佈 。

 pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

 普 廣 聞 已, 合 掌 恭 敬 作 禮 而 退 。

 lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

 利益存亡品第七

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

 爾 時 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 白 佛 言 : 世

 zūn, wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ , jǔ xīn dònɡ niàn

 尊, 我 觀 是 閻 浮 眾 生, 舉 心 動 念

 , wú fēi shì zuì 。 tuō huò shàn lì, duō tuì chū

 , 無 非 是 罪。 脫 獲 善 利, 多 退 初

 xīn 。 ruò yù è yuán, niàn niàn zēnɡ yì 。 shì děnɡ

 心。 若 遇 惡 緣, 念 念 增 益 。 是 等

 bèi rén, rú lǚ ní tú, fù yú zhònɡ shí , jiàn

 輩 人, 如 履 泥 塗, 負 於 重 石, 漸

 kùn jiàn zhònɡ, zú bù shēn suì 。 ruò dé yù zhī shi

 困 漸 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 識

 , tì yǔ jiǎn fù, huò quán yǔ fù 。 shì zhī shi

 , 替 與 減 負, 或 全 與 負 。 是 知 識

 yǒu dà lì ɡù, fù xiānɡ fú zhù, quàn lìnɡ láo jiǎo

 有 大 力 故, 復 相 扶 助, 勸 令 牢 腳

 。 ruò dá pínɡ dì, xū xǐnɡ è lù, wú zài jīnɡ lì 。

 。 若 達 平 地, 須 省 惡 路, 無 再 經 歷 。

 shì zūn, xí è zhònɡ shēnɡ, cónɡ xiān háo jiān, biàn

 世 尊, 習 惡 眾 生, 從 纖 毫 間, 便

 zhì wú liànɡ 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí, lín

 至 無 量。 是 諸 眾 生 有 如 此 習, 臨

 mìnɡ zhōnɡ shí, fù mǔ juàn shǔ, yí wéi shè fú ,

 命 終 時, 父 母 眷 屬, 宜 為 設 福 ,

 yǐ zī qián lù 。 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 。

 以 資 前 路 。 或 懸 幡 蓋 及 燃 油 燈 。

 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ

 或 轉 讀 尊 經 、 或 供 養 佛 像 及 諸 聖

 xiànɡ, nǎi zhì niàn fó pú sà, jí pì zhī fó mínɡ#p#分頁標題#e#

 像, 乃 至 念 佛 菩 薩, 及 辟 支 佛 名

 zì, yī mínɡ yī hào, lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn ,

 字, 一 名 一 號, 歷 臨 終 人 耳 根,

 huò wén zài běn shí 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè

 或 聞 在 本 識。 是 諸 眾 生 所 造 惡 業

 , jì qí ɡǎn ɡuǒ, bì duò è qù , yuán shì juàn

 , 計 其 感 果, 必 墮 惡 趣 ,緣 是 眷

 shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn , rú shì zhònɡ zuì

 屬 為 臨 終 人 修 此 聖 因, 如 是 眾 罪

 , xī jiē xiāo miè 。

 , 悉 皆 消 滅 。

 ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu, qī qí rì nèi ,

 若 能 更 為 身 死 之 後, 七 七 日 內,

 ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn 。 nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è

 廣 造 眾 善。 能 使 是 諸 眾 生 永 離 惡

 qù, dé shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè, xiàn zài

 趣, 得 生 人 天, 受 勝 妙 樂, 現 在

 juàn shǔ, lì yì wú liànɡ 。

 眷 屬, 利 益 無 量。

 shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn, jí tiān lónɡ bá bù

 是 故 我 今 對 佛 世 尊, 及 天 龍 八 部

 rén fēi rén děnɡ, quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ

 人 非 人 等 ,勸 於 閻 浮 提 眾 生 臨 終

 zhī rì, shèn wù shā hài, jí zào è yuán, bài

 之 日, 慎 勿 殺 害, 及 造 惡 緣, 拜

 jì ɡuǐ shén, qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 。

 祭 鬼 神, 求 諸 魍 魎。

 hé yǐ ɡù ? ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì , wú

 何 以 故 ? 爾 所 殺 害 乃 至 拜 祭, 無

 xiān háo zhī lì, lì yì wánɡ rén, dàn jié zuì yuán

 纖 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 結 罪 緣

 , zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。 jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ

 , 轉 增 深 重。 假 使 來 世 或 現 在 生

 , dé huò shènɡ fēn, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 yuán shì lín

 , 得 獲 聖 分, 生 人 天 中。 緣 是 臨

 zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn, yì lìnɡ shì mìnɡ

 終 被 諸 眷 屬 造 是 惡 因, 亦 令 是 命

 zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn, wǎn shēnɡ shàn chù 。 hé kuànɡ

 終 人 殃 累 對 辯, 晚 生 善 處。 何 況

 lín mìnɡ zhōnɡ rén, zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn ,

 臨 命 終 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,

 ɡè jù běn yè, zì shòu è qù, hé rěn juàn shǔ

 各 據 本 業, 自 受 惡 趣, 何忍 眷 屬

 ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。

 更 為 增 業 。

 pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái, jué liánɡ sān rì ,

 譬 如 有 人 從 遠 地 來, 絕 糧 三 日 ,

 suǒ fù dān wù, qiánɡ ɡuò bǎi jīn, hū yù lín rén

 所 負 擔 物, 強 過 百 斤, 忽 遇 鄰 人

 ,ɡènɡ fù shǎo wù, yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ。

 , 更 附 少 物, 以 是 之 故, 轉 復 困 重。

 shì zūn, wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ , dàn nénɡ yú zhū

 世 尊, 我 觀 閻 浮 眾 生, 但 能 於 諸

 fó jiào zhōnɡ, nǎi zhì shàn shì, yī máo yī dī ,

 佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,

 yī shā yī chén, rú shì lì yì, xī jiē zì dé 。

 一 沙 一 塵, 如 是 利益, 悉 皆 自 得 。

 shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě, mínɡ yuē

 說 是 語 時, 會 中 有 一 長 者, 名 曰#p#分頁標題#e#

 dà biàn, shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ , huà dù shí

 大 辯, 是 長 者 久 證 無 生, 化 度 十

 fānɡ, xiàn zhǎnɡ zhě shēn, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ, wèn dì

 方, 現 長 者 身, 合 掌 恭 敬, 問 地

 zànɡ pú sà yán : dà shì, shì nán yán fú tí zhònɡ

 藏 菩 薩 言 : 大 士 ,是 南 閻 浮 提 眾

 shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, xiǎo dà juàn shǔ, wèi xiū

 生, 命 終 之 後, 小 大 眷 屬, 為 修

 ɡōnɡ dé, nǎi zhì shè zhāi, zào zhònɡ shàn yīn, shì

 功 德, 乃 至 設 齋, 造 眾 善 因, 是

 mìnɡ zhōnɡ rén, dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu ?

 命 終 人, 得 大 利 益 及 解 脫 不 ?

 dì zànɡ dā yán : zhǎnɡ zhě, wǒ jīn wèi wèi lái xiàn

 地 藏 答 言 : 長 者, 我 今 為 未 來 現

 zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, chénɡ fó wēi lì , luè shuō shì

 在 一 切 眾 生, 承 佛 威 力, 略 說 是

 shì 。 zhǎnɡ zhě, wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

 事。 長 者 ,未 來 現 在 諸 眾 生 等 ,

 lín mìnɡ zhōnɡ rì, dé wén yī fó mínɡ 、 yī pú sà

 臨 命 終 日, 得 聞 一 佛 名 、 一 菩 薩

 mínɡ 、 yī pì zhī fó mínɡ, bú wèn yǒu zuì wú zuì

 名 、 一 辟 支 佛 名, 不 問 有 罪 無 罪

 , xī dé jiě tuō 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén , zài

 , 悉 得 解 脫。 若 有 男 子 女 人, 在

 shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 。 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu

 生 不 修 善 因 多 造 眾 罪。 命 終 之 後

 , juàn shǔ xiǎo dà, wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì

 , 眷 屬 小 大, 為 造 福 利 一 切 聖 事

 , qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī, liù fēn ɡōnɡ dé

 , 七 分 之 中 而 乃 獲 一, 六 分 功 德

 , shēnɡ zhě zì lì 。 yǐ shì zhī ɡù, wèi lái xiàn

 , 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 來 現

 zài shàn nán nǚ děnɡ, wén jiàn zì xiū , fēn fēn jǐ

 在 善 男 女 等, 聞 健 自 修, 分 分 己

 huò 。 wú chánɡ dà ɡuǐ, bù qī ér dào , mínɡ mínɡ

 獲。 無 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥

 yóu shén, wèi zhī zuì fú 。 qī qí rì nèi , rú

 遊 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 內, 如

 chī rú lónɡ, huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ 。 shěn

 癡 如 聾, 或 在 諸 司 辯 論 業 果。 審

 dìnɡ zhī hòu, jù yè shòu shēnɡ 。 wèi cè zhī jiān ,

 定 之 後, 據 業 受 生。 未 測 之 間 ,

 qiān wàn chóu kǔ, hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。

 千 萬 愁 苦 ,何 況 墮 於 諸 惡 趣 等 。

 shì mìnɡ zhōnɡ rén, wèi dé shòu shēnɡ , zài qī qí rì

 是 命 終 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日

 nèi, niàn niàn zhī jiān, wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,

 內, 念 念 之 間, 望 諸 骨 肉 眷 屬,

 yǔ zào fú lì jiù bá 。 ɡuò shì rì hòu , suí yè

 與 造 福 力 救 拔 。 過 是 日 後, 隨 業

 shòu bào 。 ruò shì zuì rén, dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ

 受 報。 若 是 罪 人, 動 經 千 百 歲 中

 , wú jiě tuō rì 。 ruò shì wǔ wú jiàn zuì , duò

 , 無 解 脫 日 。 若 是 五 無 間 罪, 墮

 dà dì yù, qiān jié wàn jié, yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。

 大 地 獄, 千 劫 萬 劫, 永 受 眾 苦 。#p#分頁標題#e#

 fù cì zhǎnɡ zhě : rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ

 復 次 長 者 : 如 是 罪 業 眾 生, 命 終

 zhī hòu, juàn shǔ ɡǔ ròu, wèi xiū yínɡ zhāi, zī

 之 後, 眷 屬 骨 肉, 為 修 營 齋, 資

 zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ, jí yínɡ zhāi zhī cì ,

 助 業 道 未 齋 食 竟, 及 營 齋 之 次 ,

 mǐ ɡān cài yè, bú qì yú dì, nǎi zhì zhū shí

 米 泔 菜 葉, 不 棄 於 地, 乃 至 諸 食

 wèi xiàn fó sēnɡ, wù dé xiān shí 。 rú yǒu wéi shí

 未 獻 佛 僧 ,勿 得 先 食。 如 有 違 食

 , jí bù jīnɡ qín, shì mìnɡ zhōnɡ rén , liǎo bù dé

 , 及 不 精 勤, 是 命 終 人, 瞭 不 得

 lì 。 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ , shì mìnɡ

 力 。 如 精 勤 護 凈 奉 獻 佛 僧, 是 命

 zhōnɡ rén, qī fēn huò yī 。 shì ɡù zhǎnɡ zhě, yán

 終 人, 七 分 獲 一 。 是 故 長 者, 閻

 fú zhònɡ shēnɡ, ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ

 浮 眾 生, 若 能 為 其 父 母 乃 至 眷 屬

 , mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ , zhì xīn qín

 , 命 終 之 後, 設 齋 供 養, 志 心 勤

 kěn 。 rú shì zhī rén, cún wánɡ huò lì 。

 懇。 如 是 之 人, 存 亡 獲 利 。

 shuō shì yǔ shí, dāo lì tiān ɡōnɡ, yǒu qiān wàn yì

 說 是 語 時, 忉 利 天 宮, 有 千 萬 億

 nuó yóu tā yán fú ɡuǐ shén, xī fā wú liànɡ pú tí

 那 由 他 閻 浮 鬼 神 ,悉 發 無 量 菩 提

 zhī xīn, dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 。

 之 心, 大 辯 長 者 作 禮 而 退 。

 yán luó wánɡ zhònɡ zàn tàn pǐn dì bā

 閻羅王眾贊嘆品第八

 ěr shí tiě wéi shān nèi, yǒu wú liànɡ ɡuǐ wánɡ, yǔ

 爾 時 鐵 圍 山 內, 有 無 量 鬼 王, 與

 yán luó tiān zǐ, jù yì dāo lì, lái dào fó suǒ

 閻 羅 天 子, 俱 詣 忉 利, 來 到 佛 所

 。 suǒ wèi : è dú ɡuǐ wánɡ 、 duō è ɡuǐ wánɡ 、

 。 所 謂 : 惡 毒 鬼 王 、 多 惡 鬼 王 、

 dà zhēnɡ ɡuǐ wánɡ 、 bái hǔ ɡuǐ wánɡ 、 xuè hǔ ɡuǐ wánɡ

 大 諍 鬼 王 、 白 虎 鬼 王 、 血 虎 鬼 王

 、 chì hǔ ɡuǐ wánɡ 、 sàn yānɡ ɡuǐ wánɡ 、 fēi shēn ɡuǐ

 、 赤 虎 鬼 王 、 散 殃 鬼 王 、 飛 身 鬼

 wánɡ 、 diàn ɡuānɡ ɡuǐ wánɡ 、 lánɡ yá ɡuǐ wánɡ 、 qiān yǎn

 王 、 電 光 鬼 王 、 狼 牙 鬼 王 、 千 眼

 ɡuǐ wánɡ 、 dàn shòu ɡuǐ wánɡ 、 fù shí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ

 鬼 王 、 啖 獸 鬼 王 、 負 石 鬼 王 、 主

 hào ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ huò ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ shí ɡuǐ wánɡ 、

 耗 鬼 王 、 主 禍 鬼 王 、 主 食 鬼 王 、

 zhǔ cái ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chù ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ qín ɡuǐ wánɡ

 主 財 鬼 王 、主 畜 鬼 王 、 主 禽 鬼 王

 、 zhǔ shòu ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ mèi ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chǎn ɡuǐ

 、 主 獸 鬼 王 、 主 魅 鬼 王 、 主 產 鬼

 wánɡ 、 zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ jí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ xiǎn

 王 、 主 命 鬼 王 、 主 疾 鬼 王 、 主 險

 ɡuǐ wánɡ 、 sān mù ɡuǐ wánɡ 、 sì mù ɡuǐ wánɡ 、 wǔ

 鬼 王 、 三 目 鬼 王 、 四 目 鬼 王 、 五

 mù ɡuǐ wánɡ 、 qí lì shī wánɡ 、 dà qí lì shī wánɡ

 目 鬼 王 、 祁 利 失 王 、 大 祁 利 失 王

 、 qí lì chā wánɡ 、 dà qí lì chā wánɡ 、 ā nuó#p#分頁標題#e#

 、 祁 利 叉 王 、 大 祁 利 叉 王 、 阿 那

 zhā wánɡ 、 dà ā nuó zhā wánɡ 、 rú shì děnɡ dà ɡuǐ

 吒 王 、 大 阿 那 吒 王 、 如 是 等 大 鬼

 wánɡ, ɡè ɡè yǔ bǎi qiān zhū xiǎo ɡuǐ wánɡ , jìn jū

 王, 各 各 與 百 千 諸 小 鬼 王, 盡 居

 yán fú tí, ɡè yǒu suǒ zhí, ɡè yǒu suǒ zhǔ 。

 閻 浮 提, 各 有 所 執, 各 有 所 主 。

 shì zhū ɡuǐ wánɡ yǔ yán luó tiān zǐ , chénɡ fó wēi shén

 是 諸 鬼 王 與閻 羅 天 子, 承 佛 威 神

 , jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì, jù yì dāo

 , 及 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 力, 俱 詣 忉

 lì, zài yī miàn lì 。

 利, 在 一 面 立 。

 ěr shí yán luó tiān zǐ, hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

 爾 時 閻 羅 天 子, 胡 跪 合 掌 白 佛 言

 : shì zūn, wǒ děnɡ jīn zhě yǔ zhū ɡuǐ wánɡ, chénɡ

 : 世 尊, 我 等 今 者 與 諸 鬼 王, 承

 fó wēi shén, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì ,

 佛 威 神, 及 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 力 ,

 fānɡ dé yì cǐ dāo lì dà huì, yì shì wǒ děnɡ huò

 方 得 詣 此 忉 利 大 會, 亦 是 我 等 獲

 shàn lì ɡù 。 wǒ jīn yǒu xiǎo yí shì, ɡǎn wèn shì

 善 利 故 。 我 今 有 小 疑 事, 敢 問 世

 zūn 。 wéi yuàn shì zūn cí bēi xuān shuō 。

 尊。 唯 願 世 尊 慈 悲 宣 說 。

 fó ɡào yán luó tiān zǐ : zì rǔ suǒ wèn , wú wèi rǔ shuō。

 佛 告 閻 羅 天 子 : 恣 汝 所 問, 吾 為 汝 說 。

 shì shí yán luó tiān zǐ zhān lǐ shì zūn , jí huí shì

 是 時 閻 羅 天 子 瞻 禮 世 尊, 及 回 視

 dì zànɡ pú sà, ér bái fó yán : shì zūn, wǒ

 地 藏 菩 薩, 而 白 佛 言 : 世 尊, 我

 ɡuān dì zànɡ pú sà zài liù dào zhōnɡ, bǎi qiān fānɡ biàn

 觀 地 藏 菩 薩 在 六 道 中, 百 千 方 便

 ér dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, bù cí pí juàn , shì dà

 而 度 罪 苦 眾 生, 不 辭 疲 倦, 是 大

 pú sà yǒu rú shì bù kě sī yì shén tōnɡ zhī shì 。

 菩 薩 有 如 是 不 可 思 議 神 通 之 事 。

 rán zhū zhònɡ shēnɡ huò tuō zuì bào, wèi jiǔ zhī jiān ,

 然 諸 眾 生 獲 脫 罪 報, 未 久 之 間 ,

 yòu duò è dào 。 shì zūn, shì dì zànɡ pú sà jì

 又 墮 惡 道。 世 尊, 是 地 藏 菩 薩 既

 yǒu rú shì bù kě sī yì shén lì, yún hé zhònɡ shēnɡ

 有 如 是 不 可 思 議 神 力, 雲 何 眾 生

 ér bù yī zhǐ shàn dào, yǒnɡ qǔ jiě tuō ? wéi yuàn

 而 不 依 止 善 道, 永 取 解 脫 ? 唯 願

 shì zūn wèi wǒ jiě shuō 。

 世 尊 為 我 解 說 。

 fó ɡào yán luó tiān zǐ : nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,

 佛 告 閻 羅 天 子 : 南 閻 浮 提 眾 生 ,

 qí xìnɡ ɡānɡ qiánɡ, nán tiáo nán fú 。 shì dà pú sà

 其 性 剛 強, 難 調 難 伏 。 是 大 菩 薩

 , yú bǎi qiān jié, tóu tóu jiù bá rú shì zhònɡ shēnɡ

 , 於 百 千 劫, 頭 頭 救 拔 如 是 眾 生

 , zǎo lìnɡ jiě tuō 。 shì zuì bào rén nǎi zhì duò dà

 , 早 令 解 脫。 是 罪 報 人 乃 至 墮 大

 è qù, pú sà yǐ fānɡ biàn lì, bá chū ɡēn běn

 惡 趣, 菩 薩 以 方 便 力, 拔 出 根 本

 yè yuán, ér qiǎn wù sù shì zhī shì 。 zì shì yán#p#分頁標題#e#

 業 緣, 而 遣 悟 宿 世 之 事。 自 是 閻

 fú tí zhònɡ shēnɡ jié è xí zhònɡ , xuán chū xuán rù ,

 浮 提 眾 生 結 惡 習 重, 旋 出 旋 入 ,

 láo sī pú sà jiǔ jīnɡ jié shù ér zuò dù tuō 。

 勞 斯 菩 薩 久 經 劫 數 而 作 度 脫 。

 pì rú yǒu rén mí shī běn jiā, wù rù xiǎn dào ,

 譬 如 有 人 迷 失 本 傢, 誤 入 險 道,

 qí xiǎn dào zhōnɡ, duō zhū yè chā 、 jí hǔ lánɡ shī

 其 險 道 中, 多 諸 夜 叉 、 及 虎 狼 獅

 zǐ 、 yuán shé fù xiē 。 rú shì mí rén , zài xiǎn

 子 、 蚖 蛇 蝮 蠍。 如是 迷 人, 在 險

 dào zhōnɡ, xū yú zhī jiān, jí zāo zhū dú 。 yǒu

 道 中, 須 臾 之 間, 即 遭 諸 毒 。 有

 yī zhī shí, duō jiě dà shù, shàn jìn shì dú ,

 一 知 識, 多 解 大 術, 善 禁 是 毒 ,

 nǎi jí yè chā zhū è dú děnɡ 。 hū fénɡ mí rén yù

 乃 及 夜 叉 諸 惡 毒 等。 忽 逢 迷 人 欲

 jìn xiǎn dào, ér yǔ zhī yán : duō zāi nán zǐ ,

 進 險 道, 而 語 之 言 : 咄 哉 男 子 ,

 wèi hé shì ɡù ér rù cǐ lù, yǒu hé yì shù ,

 為 何 事 故 而 入 此 路, 有 何 異 術,

 nénɡ zhì zhū dú 。 shì mí lù rén hū wén shì yǔ ,

 能 制 諸 毒 。 是 迷 路 人 忽 聞 是 語 ,

 fānɡ zhī xiǎn dào, jí biàn tuì bù, qiú chū cǐ lù

 方 知 險 道, 即 便 退 步, 求 出 此 路

 。 shì shàn zhī shí, tí xié jiē shǒu , yǐn chū xiǎn

 。 是 善 知 識, 提 攜 接 手, 引 出 險

 dào, miǎn zhū è dú 。

 道, 免 諸 惡 毒 。

 zhì yú hǎo dào, lìnɡ dé ān lè 。 ér yǔ zhī yán

 至 於 好 道, 令 得 安 樂 。 而 語 之 言

 : duō zāi mí rén, zì jīn yǐ hòu, wù lǚ shì

 : 咄 哉 迷 人, 自 今 已 後, 勿 履 是

 dào 。 cǐ lù rù zhě, zú nán dé chū, fù sǔn

 道。 此 路 入 者, 卒 難 得 出, 復 損

 xìnɡ mìnɡ 。 shì mí lù rén yì shēnɡ ɡǎn zhònɡ 。 lín bié

 性 命。 是 迷 路 人 亦 生 感 重。 臨 別

 zhī shí, zhī shí yòu yán : ruò jiàn qīn zhī jí zhū

 之 時, 知 識 又 言 : 若 見 親 知 及 諸

 lù rén, ruò nán ruò nǚ, yán yú cǐ lù duō zhū

 路 人, 若 男 若 女 ,言 於 此 路 多 諸

 dú è,sànɡ shī xìnɡ mìnɡ 。wú lìnɡ shì zhònɡ zì qǔ qí sǐ。

 毒 惡, 喪 失 性 命。 無 令 是 眾 自 取 其 死 。

 shì ɡù dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi, jiù bá zuì

 是 故 地 藏 菩 薩 俱 大 慈 悲, 救 拔 罪

 kǔ zhònɡ shēnɡ, shēnɡ rén tiān zhōnɡ , lìnɡ shòu miào lè 。

 苦 眾 生 , 生 人 天 中, 令 受 妙 樂 。

 shì zhū zuì zhònɡ, zhī yè dào kǔ, tuō dé chū lí

 是 諸 罪 眾, 知 業 道 苦, 脫 得 出 離

 , yǒnɡ bú zài lì 。 rú mí lù rén, wù rù xiǎn

 , 永 不 再 歷 。 如 迷 路 人, 誤 入 險

 dào, yù shàn zhī shí yǐn jiē lìnɡ chū , yǒnɡ bú fù

 道, 遇 善 知 識 引 接 令 出, 永 不 復

 rù 。 fénɡ jiàn tā rén, fù quàn mò rù 。 zì yán

 入 。 逢 見 他 人, 復 勸 莫 入 。 自 言

 yīn shì mí ɡù, dé jiě tuō jìnɡ, ɡènɡ bú fù rù

 因 是 迷 故, 得 解 脫 竟, 更 不 復 入

 。 ruò zài lǚ jiàn, yóu shànɡ mí wù, bú jué jiù#p#分頁標題#e#

 。 若 再 履 踐, 猶 尚 迷 誤, 不 覺 舊

 cénɡ suǒ luò xiǎn dào, huò zhì shī mìnɡ 。 rú duò è

 曾 所 落 險 道, 或 致 失 命。 如 墮 惡

 qù, dì zànɡ pú sà fānɡ biàn lì ɡù, shǐ lìnɡ jiě

 趣, 地 藏 菩 薩 方 便 力 故, 使 令 解

 tuō, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 xuán yòu zài rù, ruò yè

 脫, 生 人 天 中。 旋 又 再 入, 若 業

 jié zhònɡ, yǒnɡ chù dì yù, wú jiě tuō shí 。

 結 重, 永 處 地 獄, 無 解 脫 時 。

 ěr shí è dú ɡuǐ wánɡ hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán :

 爾 時 惡 毒 鬼 王 合 掌 恭 敬 白 佛 言 :

 shì zūn, wǒ děnɡ zhū ɡuǐ wánɡ, qí shù wú liànɡ ,

 世 尊, 我 等 諸 鬼 王, 其 數 無 量 ,

 zài yán fú tí, huò lì yì rén, huò sǔn hài rén

 在 閻 浮 提, 或 利 益 人, 或 損 害 人

 , ɡè ɡè bù tónɡ 。 rán shì yè bào, shǐ wǒ juàn

 , 各 各 不 同。 然 是 業 報, 使 我 眷

 shǔ yóu xínɡ shì jiè, duō è shǎo shàn 。 ɡuò rén jiɑ

 屬 遊 行 世 界, 多 惡 少 善。 過 人 傢

 tínɡ, huò chénɡ yì jù luò, zhuānɡ yuán fánɡ shě 。 huò

 庭, 或 城 邑 聚 落, 莊 園 房 舍。 或

 yǒu nán zǐ nǚ rén, xiū máo fā shàn shì , nǎi zhì

 有 男 子 女 人, 修 毛 發 善 事, 乃 至

 xuán yī fān yī ɡài, shǎo xiānɡ shǎo huā , ɡònɡ yǎnɡ fó

 懸 一 幡 一 蓋, 少 香 少 華, 供 養 佛

 xiànɡ jí pú sà xiànɡ 。 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ, shāo xiānɡ

 像 及 菩 薩 像。 或 轉 讀 尊 經, 燒 香

 ɡònɡ yǎnɡ yī jù yī jì 。 wǒ děnɡ ɡuǐ wánɡ jìnɡ lǐ shì

 供 養 一 句 一 偈 。 我 等 鬼 王 敬 禮 是

 rén, rú ɡuò qù xiàn zài wèi lái zhū fó 。 chì zhū

 人, 如 過 去 現 在 未 來 諸 佛 。 敕 諸

 xiǎo ɡuǐ, ɡè yǒu dà lì, jí shànɡ dì fēn , biàn

 小 鬼, 各 有 大 力 ,及 土 地 分, 便

 lìnɡ wèi hù, bú lìnɡ è shì hènɡ shì 、 è bìnɡ hènɡ

 令 衛 護, 不 令 惡 事 橫 事 、 惡 病 橫

 bìnɡ, nǎi zhì bù rú yì shì, jìn yú cǐ shě děnɡ

 病, 乃 至 不 如 意 事, 近 於 此 舍 等

 chù, hé kuànɡ rù mén 。

 處, 何 況 入 門 。

 fó zàn ɡuǐ wánɡ : shàn zāi, shàn zāi ! rǔ děnɡ jí

 佛 贊 鬼 王 : 善 哉, 善 哉 ! 汝 等 及

 yǔ yán luó, nénɡ rú shì yōnɡ hù shàn nán nǚ děnɡ ,

 與 閻 羅, 能 如 是 擁 護 善 男 女 等 ,

 wú yì ɡào fàn wánɡ dì shì, lìnɡ wèi hù rǔ 。

 吾 亦 告 梵 王 帝 釋, 令 衛 護 汝 。

 shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī ɡuǐ wánɡ, mínɡ yuē

 說 是 語 時, 會 中 有 一 鬼 王, 名 曰

 zhǔ mìnɡ 。 bái fó yán : shì zūn, wǒ běn yè yuán

 主 命。 白 佛 言 : 世 尊, 我 本 業 緣

 , zhǔ yán fú rén mìnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , wǒ jiē

 , 主 閻 浮 人 命, 生 時 死 時, 我 皆

 zhǔ zhī 。 zài wǒ běn yuàn, shèn yù lì yì 。 zì

 主 之。 在 我 本 願, 甚 欲 利 益 。 自

 shì zhònɡ shēnɡ bú huì wǒ yì, zhì lìnɡ shēnɡ sǐ jù bú

 是 眾 生 不 會 我 意, 致 令 生 死 俱 不

 dé ān 。 hé yǐ ɡù 。 shì yán fú tí rén chū shēnɡ

 得 安 。 何 以 故 。 是 閻 浮 提 人 初 生#p#分頁標題#e#

 zhī shí, bú wèn nán nǚ, huò yù shēnɡ shí, dàn

 之 時, 不 問 男 女 ,或 欲 生 時, 但

 zuò shàn shì, zēnɡ yì zhái shě, zì lìnɡ tǔ dì wú

 作 善 事, 增 益 宅 舍, 自 令 土 地 無

 liànɡ huān xǐ, yōnɡ hù zǐ mǔ, dé dà ān lè ,

 量 歡 喜, 擁 護 子 母, 得 大 安 樂 ,

 lì yì juàn shǔ 。 huò yǐ shēnɡ xià, shèn wù shā hài

 利 益 眷 屬。 或 已 生 下, 慎 勿 殺 害

 , qǔ zhū xiān wèi ɡònɡ jǐ chǎn mǔ, jí ɡuǎnɡ jù juàn

 , 取 諸 鮮 味 供 給 產 母, 及 廣 聚 眷

 shǔ, yǐn jiǔ shí ròu, ɡē yuè xián ɡuǎn , nénɡ lìnɡ

 屬, 飲 酒 食 肉, 歌 樂 弦 管, 能 令

 zǐ mǔ bù dé ān lè 。

 子 母 不 得 安 樂 。

 hé yǐ ɡù 。 shì chǎn nàn shí, yǒu wú shù è ɡuǐ

 何 以 故 。 是 產 難 時, 有 無 數 惡 鬼

 jí wǎnɡ liǎnɡ jīnɡ mèi, yù shí xīnɡ xuè 。 shì wǒ zǎo

 及 魍 魎 精 魅, 欲 食 腥 血。 是 我 早

 lìnɡ shě zhái tǔ dì línɡ qí 。 hé hù zǐ mǔ, shǐ

 令 舍 宅 土 地 靈 祇。 荷 護 子 母, 使

 lìnɡ ān lè, ér dé lì yì 。 rú shì zhī rén ,

 令 安 樂, 而 得 利 益 。 如 是 之 人,

 jiàn ān lè ɡù, biàn hé shè fú, dá zhū tǔ dì

 見 安 樂 故, 便 合 設 福, 答 諸 土 地

 。 fān wéi shā hài, jù jí juàn shǔ 。 yǐ shì zhī

 。 翻 為 殺 害, 聚 集眷 屬。 以 是 之

 ɡù, fàn yānɡ zì shòu, zǐ mǔ jù sǔn 。

 故, 犯 殃 自 受, 子 母 俱 損 。

 yòu yán fú tí lín mìnɡ zhōnɡ rén, bú wèn shàn è,

 又 閻 浮 提 臨 命 終 人, 不 問 善 惡 ,

 wǒ yù lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ zhī rén, bú luò è dào 。

 我 欲 令 是 命 終 之 人, 不 落 惡 道 。

 hé kuànɡ zì xiū shàn ɡēn zēnɡ wǒ lì ɡù 。 shì yán fú

 何 況 自 修 善 根 增 我 力 故 。 是 閻 浮

 tí hánɡ shàn zhī rén, lín mìnɡ zhōnɡ shí, yì yǒu bǎi

 提 行 善 之 人, 臨 命 終 時, 亦 有 百

 qiān è dào ɡuǐ shén, huò biàn zuò fù mǔ, nǎi zhì

 千 惡 道 鬼 神, 或 變 作 父 母, 乃 至

 zhū juàn shǔ, yǐn jiē wánɡ rén, lìnɡ luò è dào 。

 諸 眷 屬, 引 接 亡 人, 令 落 惡 道 。

 hé kuànɡ běn zào è zhě 。

 何 況 本 造 惡 者 。

 shì zūn, rú shì yán fú tí nán zǐ nǚ rén lín mìnɡ

 世 尊, 如 是 閻 浮 提 男 子 女 人 臨 命

 zhōnɡ shí, shén shí hūn mèi, bú biàn shàn è, nǎi

 終 時, 神 識 昏 昧, 不 辨 善 惡, 乃

 zhì yǎn ěr ɡènɡ wú jiàn wén 。 shì zhū juàn shǔ, dānɡ

 至 眼 耳 更 無 見 聞。 是 諸 眷 屬, 當

 xū shè dà ɡònɡ yǎnɡ, zhuǎn dú zūn jīnɡ , niàn fó pú

 須 設 大 供 養, 轉 讀 尊 經, 念 佛 菩

 sà mínɡ hào 。 rú shì shàn yuán, nénɡ lìnɡ wánɡ zhě lí

 薩 名 號。 如 是 善 緣, 能 令 亡 者 離

 zhū è dào, zhū mó ɡuǐ shén xī jiē tuì sàn 。

 諸 惡 道, 諸 魔 鬼 神 悉 皆 退 散 。

 shì zūn, yī qiè zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí, ruò dé

 世 尊, 一 切 眾 生 臨 命 終 時, 若 得

 wén yī fó mínɡ, yī pú sà mínɡ, huò dà chénɡ jīnɡ

 聞 一 佛 名, 一 菩 薩 名, 或 大 乘 經

 diǎn, yī jù yī jì 。 wǒ ɡuān rú shì bèi rén ,#p#分頁標題#e#

 典, 一 句 一 偈 。 我 觀 如 是 輩 人,

 chú wǔ wú jiàn shā hài zhī zuì, xiǎo xiǎo è yè ,

 除 五 無 間 殺 害 之 罪, 小 小 惡 業 ,

 hé duò è qù zhě, xún jí jiě tuō 。

 合 墮 惡 趣 者, 尋 即 解 脫 。

 fó ɡào zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ : rǔ dà cí ɡù , nénɡ fā

 佛 告 主 命 鬼 王 : 汝 大 慈 故, 能 發

 rú shì dà yuàn, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, hù zhū zhònɡ shēnɡ

 如 是 大 願, 於 生 死 中, 護 諸 眾 生

 。 ruò wèi lái shì zhōnɡ, yǒu nán zǐ nǚ rén zhì shēnɡ

 。 若 未 來 世 中, 有 男 子 女 人 至 生

 sǐ shí, rǔ mò tuì shì yuàn, zǒnɡ lìnɡ jiě tuō ,

 死 時, 汝 莫 退 是 願, 總 令 解 脫,

 yǒnɡ dé ān lè 。

 永 得 安 樂 。

 ɡuǐ wánɡ bái fó yán : yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ bì shì

 鬼 王 白 佛 言 : 願 不 有 慮 。 我 畢 是

 xínɡ, niàn niàn yōnɡ hù yán fú zhònɡ shēnɡ, shēnɡ shí sǐ

 形, 念 念 擁 護 閻 浮 眾 生, 生 時 死

 shí, jù dé ān lè 。 dàn yuàn zhū zhònɡ shēnɡ yú shēnɡ

 時, 俱 得 安 樂 。 但 願 諸 眾 生 於 生

 sǐ shí ,xìn shòu wǒ yǔ ,wú bù jiě tuō ,huò dà lì yì。

 死 時, 信 受 我 語 ,無 不 解 脫, 獲 大 利 益 。

 ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : shì dà ɡuǐ wánɡ zhǔ

 爾 時 佛 告 地 藏 菩 薩: 是 大 鬼 王 主

 mìnɡ zhě, yǐ cénɡ jīnɡ bǎi qiān shēnɡ , zuò dà ɡuǐ wánɡ

 命 者, 已 曾 經 百 千 生, 作 大 鬼 王

 , yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, yōnɡ hù zhònɡ shēnɡ 。 shì dà shì

 , 於 生 死 中, 擁 護 眾 生。 是 大 士

 cí bēi yuàn ɡù, xiàn dà ɡuǐ shēn, shí fēi ɡuǐ yě

 慈 悲 願 故, 現 大 鬼 身, 實 非 鬼 也

 。 què hòu ɡuò yī bǎi qī shí jié, dānɡ dé chénɡ fó

 。 卻 後 過 一 百 七 十 劫, 當 得 成 佛

 , hào yuē wú xiànɡ rú lái, jié mínɡ ān lè, shì

 , 號 曰 無 相 如 來, 劫 名 安 樂, 世

 jiè mínɡ jìnɡ zhù, qí fó shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

 界 名 凈 住, 其 佛 壽 命 不 可 計 劫 。

 dì zànɡ, shì dà ɡuǐ wánɡ, qí shì rú shì bù kě

 地 藏, 是 大 鬼 王, 其 事 如 是 不 可

 sī yì, suǒ duó rén tiān yì bù kě xiàn liànɡ 。

 思 議, 所 度 人 天 亦 不 可 限 量。

 chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

 稱佛名號品第九

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

 爾 時 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 白 佛 言 : 世

 zūn, wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,

 尊, 我 今 為 未 來 眾 生 演 利 益 事,

 yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, dé dà lì yì, wéi yuàn shì zūn

 於 生 死 中, 得 大 利 益, 唯 願 世 尊

 tīnɡ wǒ shuō zhī 。

 聽 我 說 之 。

 fó ɡào dì zànɡ pú sà : rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi ,

 佛 告 地 藏 菩 薩 : 汝 今 欲 興 慈 悲,

 jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , yǎn bù sī

 救 拔 一 切 罪 苦 六 道 眾 生, 演 不 思

 yì shì, jīn zhènɡ shì shí, wéi dānɡ sù shuō 。 wú

 議 事, 今 正 是 時, 唯 當 速 說。 吾

 jí niè pán, shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn, wú yì wú

 即 涅 槃, 使 汝 早 畢 是 願, 吾 亦 無

 yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ 。#p#分頁標題#e#

 憂 現 在 未 來 一 切 眾 生。

 dì zànɡ pú sà bái fó yán : shì zūn, ɡuò qù wú

 地 藏 菩 薩 白 佛 言 :世 尊, 過 去 無

 liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū shì, hào wú biān

 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 世, 號 無 邊

 shēn rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ

 身 如 來。 若 有 男 子 女 人 聞 是 佛 名

 , zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ, jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ

 , 暫 生 恭 敬, 即 得 超 越 四 十 劫 生

 sǐ zhònɡ zuì 。 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ , ɡònɡ yǎnɡ zàn

 死 重 罪。 何 況 塑 畫 形 像, 供 養 贊

 tàn, qí rén huò fú wú liànɡ wú biān 。

 嘆, 其 人 獲 福 無 量 無 邊 。

 yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié, yǒu fó chū shì ,

 又 於 過 去 恒 河 沙 劫, 有 佛 出 世,

 hào bǎo xìnɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì

 號 寶 性 如 來。 若 有 男 子 女 人 聞 是

 fó mínɡ, yī tán zhǐ qǐnɡ, fā xīn ɡuī yī, shì

 佛 名, 一 彈 指 頃, 發 心 歸 依, 是

 rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn 。

 人 於 無 上 道 永 不 退 轉。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bō tóu mó shènɡ

 又 於 過 去 有 佛 出 世, 號 波 頭 摩 勝

 rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén, wén shì fó

 如 來。 若 有 男 子 、女 人, 聞 是 佛

 mínɡ, lì yú ěr ɡēn, shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ

 名, 歷 於 耳 根, 是 人 當 得 千 返 生

 yú liù yù tiān zhōnɡ, hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn 。

 於 六 欲 天 中, 何 況 志 心 稱 念 。

 yòu yú ɡuò qù, bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí

 又 於 過 去, 不 可 說 不 可 說 阿 僧 祗

 jié, yǒu fó chū shì, hào shī zǐ hǒu rú lái 。

 劫, 有 佛 出 世, 號 師 子 吼 如 來 。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yī niàn ɡuī

 若 有 男 子 女 人 聞 是 佛 名, 一 念 歸

 yī, shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì 。

 依, 是 人 得 遇 無 量 諸 佛 摩 頂 授 記 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào jū liú sūn fó

 又 於 過 去 有 佛 出 世, 號 拘 留 孫 佛

 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén, wén shì fó mínɡ , zhì

 。 若 有 男 子 女 人 ,聞 是 佛 名, 志

 xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn, shì rén yú xián jié qiān

 心 瞻 禮 或 復 贊 嘆, 是 人 於 賢 劫 千

 fó huì zhōnɡ, wéi dà fàn wánɡ, dé shòu shànɡ jì 。

 佛 會 中, 為 大 梵 王, 得 授 上 記 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào pí pó shī fó。

 又 於 過 去 有 佛 出 世, 號 毗 婆 屍 佛。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yǒnɡ bú duò

 若 有 男 子 女 人 聞 是 佛 名, 永 不 墮

 è dào, chánɡ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè 。

 惡 道, 常 生 人 天, 受 勝 妙 樂 。

 yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié, yǒu

 又 於 過 去 無 量 無 數 恒 河 沙 劫, 有

 fó chū shì, hào bǎo shènɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ

 佛 出 世, 號 寶 勝 如 來。 若 有 男 子

 nǚ rén wén shì fó mínɡ, bì jìnɡ bú duò è dào ,#p#分頁標題#e#

 女 人 聞 是 佛 名, 畢 竟 不 墮 惡 道,

 chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè 。

 常 在 天 上 受 勝 妙 樂 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bǎo xiànɡ rú lái

 又 於 過 去 有 佛 出 世, 號 寶 相 如 來

 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , shēnɡ ɡōnɡ

 。 若 有 男 子 女 人 聞 是 佛 名, 生 恭

 jìnɡ xīn, shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。

 敬 心, 是 人 不 久 得 阿 羅 漢 果 。

 yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū

 又 於 過 去 無 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出

 shì, hào jiā shā chuánɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ

 世, 號 袈 裟 幢 如 來。 若 有 男 子 女

 rén wén shì fó mínɡ zhě, chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ

 人 聞 是 佛 名 者, 超 一 百 大 劫 生 死

 zhī zuì 。

 之 罪 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào dà tōnɡ shān wánɡ

 又 於 過 去 有 佛 出 世, 號 大 通 山 王

 rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě

 如 來。 若 有 男 子 女 人 聞 是 佛 名 者

 , shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ ,

 , 是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 廣 為 說 法 ,

 bì chénɡ pú tí 。

 必 成 菩 提 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó 、 shān wánɡ fó 、 zhì

 又 於 過 去 有 凈 月 佛 、 山 王 佛 、 智

 shènɡ fó 、 jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、 zhì chénɡ jiù fó 、 wú

 勝 佛 、 凈 名 王 佛 、 智 成 就 佛 、 無

 shànɡ fó 、 miào shēnɡ fó 、 mǎn yuè fó 、 yuè miàn fó

 上 佛 、 妙 聲 佛 、 滿 月 佛 、 月 面 佛

 yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó 。 shì zūn , xiàn zài

 有 如 是 等 不 可 說 佛 。 世 尊, 現 在

 wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ, ruò tiān ruò rén, ruò nán

 未 來 一 切 眾 生, 若 天 若 人, 若 男

 ruò nǚ, dàn niàn dé yī fó mínɡ hào, ɡōnɡ dé wú

 若 女, 但 念 得 一 佛 名 號, 功 德 無

 liànɡ, hé kuànɡ duō mínɡ 。

 量, 何 況 多 名 。

 shì zhònɡ shēnɡ děnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , zì dé dà lì

 是 眾 生 等, 生 時 死 時, 自 得 大 利

 , zhōnɡ bú duò è dào 。 ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén ,

 , 終 不 墮 惡 道。 若 有 臨 命 終 人,

 jiā zhōnɡ juàn shǔ, nǎi zhì yī rén, wèi shì bìnɡ rén

 傢 中 眷 屬, 乃 至 一 人, 為 是 病 人

 ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ, shì mìnɡ zhōnɡ rén, chú wǔ

 高 聲 念 一 佛 名, 是 命 終 人, 除 五

 wú jiàn zuì, yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè 。 shì

 無 間 罪, 餘 業 報 等 悉 得 消 滅。 是

 wǔ wú jiàn zuì, suī zhì jí zhònɡ, dònɡ jīnɡ yì jié

 五 無 間 罪, 雖 至 極 重, 動 經 億 劫

 , liǎo bù dé chū, chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí, tā

 , 瞭 不 得 出, 承 斯 臨 命 終 時, 他

 rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ, yú shì zuì zhōnɡ, yì

 人 為 其 稱 念 佛 名, 於 是 罪 中, 亦

 jiàn xiāo miè 。 hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn, huò

 漸 消 滅。 何 況 眾 生 自 稱 自 念, 獲

 fú wú liànɡ, miè wú liànɡ zuì 。

#p#分頁標題#e#

 福 無 量, 滅 無 量 罪 。

 註音版地藏經卷下 (雙擊滾屏) 上一頁

 jiào liànɡ bù shī ɡōnɡ dé yuán pǐn dì shí

 校量佈施功德緣品第十

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , chénɡ fó wēi shén , cónɡ

 爾 時 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 , 承 佛 威 神 , 從

 zuò ér qǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán : shì zūn , wǒ

 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 : 世 尊 , 我

 ɡuān yè dào zhònɡ shēnɡ ,jiào liànɡ bù shī ,yǒu qīnɡ yǒu zhònɡ ,

 觀 業 道 眾 生 ,校 量 佈 施 ,有 輕 有 重,

 yǒu yī shēnɡ shòu fú,yǒu shí shēnɡ shòu fú,yǒu bǎi shēnɡ

 有 一 生 受 福 , 有 十 生 受 福 , 有 百 生

 qiān shēnɡ shòu dà fú lì zhě 。 shì shì yún hé ,wéi yuàn

 千 生 受 大 福 利 者。 是 事 雲 何 , 唯 願

 shì zūn wèi wǒ shuō zhī 。

 世 尊 為 我 說 之 。

 ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : wú jīn yú dāo lì tiān ɡōnɡ

 爾 時 佛 告 地 藏 菩 薩: 吾 今 於 忉 利 天 宮

 yī qiè zhònɡ huì , shuō yán fú tí bù shī jiào liànɡ ɡōnɡ

 一 切 眾 會 ,說 閻 浮 提 佈 施 較 量 功

 dé qīnɡ zhònɡ , rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú wèi rǔ shuō 。

 德 輕 重 , 汝 當 諦 聽 , 吾 為 汝 說 。

 dì zànɡ bái fó yán : wǒ yí shì shì , yuàn yào yù wén 。

 地 藏 白 佛 言 : 我 疑 是 事 , 願 樂 欲 聞 。

 fó ɡào dì zànɡ pú sà : nán yán fú tí , yǒu zhū ɡuó wánɡ

 佛 告 地 藏 菩 薩 : 南 閻 浮 提 , 有 諸 國 王

 、 zǎi fǔ dà chén 、 dà zhǎnɡ zhě 、 dà chà lì 、 dà pó

 、 宰 輔 大 臣 、 大 長 者 、 大 剎 利 、 大 婆

 luó mén děnɡ,ruò yù zuì xià pín qiónɡ,nǎi zhì lónɡ cán yīn

 羅 門 等 , 若 遇 最 下 貧 窮 , 乃 至 癃 殘 喑

 yǎ , lónɡ chī wú mù , rú shì zhǒnɡ zhǒnɡ bù wán jù zhě 。

 啞 , 聾 癡 無 目 , 如 是 種 種 不 完 具 者 。

 shì dà ɡuó wánɡ děnɡ yù bù shī shí , ruò nénɡ jù dà cí bēi

 是 大 國 王 等 欲 佈 施 時 , 若 能 具 大 慈 悲

 xià xīn hán xiào , qīn shǒu biàn bù shī , huò shǐ rén shī ,

 下 心 含 笑 ,親 手 遍 佈 施 , 或 使 人 施,

 ruǎn yán wèi yù , shì ɡuó wánɡ děnɡ suǒ huò fú lì , rú bù

 軟 言 慰 喻 , 是 國 王 等 所 獲 福 利 , 如 佈

 shī bǎi hénɡ hé shā fó ɡōnɡ dé zhī lì 。 hé yǐ ɡù 。 yuán

 施 百 恒 河 沙 佛 功 德 之 利 。 何 以 故 。 緣

 shì ɡuó wánɡ děnɡ ,yú shì zuì pín jiàn bèi jí bù wán jù zhě

 是 國 王 等 , 於 是 最 貧 賤 輩 及 不 完 具 者

 , fā dà cí xīn ,shì ɡù fú lì yǒu rú cǐ bào。 bǎi qiān shēnɡ

 , 發 大 慈 心 , 是 故 福 利 有 如 此 報。 百 千 生

 zhōnɡ , chánɡ dé qī bǎo jù zú , hé kuànɡ yī shí shòu yònɡ。

 中 , 常 得 七 寶 具 足 , 何 況 衣 食 受 用 。

 fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

 復 次 地 藏 : 若 未 來 世 , 有 諸 國 王 , 至

 pó luó mén děnɡ ,yù fó tǎ sì ,huò fó xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì

 婆 羅 門 等 , 遇 佛 塔 寺 , 或 佛 形 像 , 乃 至

 pú sà shēnɡ wén pì zhī fó xiànɡ , ɡōnɡ zì yínɡ bàn ɡònɡ yǎnɡ#p#分頁標題#e#

 菩 薩 聲 聞 辟 支 佛 像 , 躬 自 營 辦 供 養

 bù shī 。 shì ɡuó wánɡ děnɡ , dānɡ dé sān jié wéi dì shì shēn

 佈 施。 是 國 王 等 , 當 得 三 劫 為 帝 釋 身

 , shòu shènɡ miào lè 。 ruò nénɡ yǐ cǐ bù shī fú lì , huí

 , 受 勝 妙 樂 。 若 能 以 此 佈 施 福 利 , 回

 xiànɡ fǎ jiè , shì dà ɡuó wánɡ děnɡ , yú shí jié zhōnɡ ,

 向 法 界 , 是 大 國 王 等 , 於 十 劫 中 ,

 chánɡ wéi dà fàn tiān wánɡ 。

 常 為 大 梵 天 王 。

 fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

 復 次 地 藏 : 若 未 來 世 , 有 諸 國 王 , 至

 pó luó mén děnɡ , yù xiān fó tǎ miào , huò zhì jīnɡ xiànɡ ,

 婆 羅 門 等 , 遇 先 佛 塔 廟 , 或 至 經 像 ,

 huǐ huài pò luò ,nǎi nénɡ fā xīn xiū bǔ 。shì ɡuó wánɡ děnɡ

 毀 壞 破 落 , 乃 能 發 心 修 補 。 是 國 王 等

 , huò zì yínɡ bàn , huò quàn tā rén ,nǎi zhì bǎi qiān rén

 , 或 自 營 辦 , 或 勸 他 人 , 乃 至 百 千 人

 děnɡ bù shī jié yuán。shì ɡuó wánɡ děnɡ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ

 等 佈 施 結 緣。 是 國 王 等 , 百 千 生 中

 chánɡ wéi zhuǎn lún wánɡ shēn。rú shì tā rén tónɡ bù shī zhě,

 常 為 轉 輪 王 身。 如 是 他 人 同 佈 施 者 ,

 bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi xiǎo ɡuó wánɡ shēn ɡènɡ nénɡ yú

 百 千 生 中 常 為 小 國 王 身 ,更 能 於

 tǎ miào qián, fā huí xiànɡ xīn 。rú shì ɡuó wánɡ nǎi jí zhū

 塔 廟 前, 發 回 向 心。 如 是 國 王 乃 及 諸

 rén , jìn chénɡ fó dào , yǐ cǐ ɡuǒ bào wú liànɡ wú biān 。

 人 , 盡 成 佛 道 , 以 此 果 報 無 量 無 邊 。

 fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí pó

 復 次 地 藏 : 未 來 世 中 , 有 諸 國 王 及 婆

 luó mén děnɡ , jiàn zhū lǎo bìnɡ jí shēnɡ chǎn fù nǚ , ruò

 羅 門 等 , 見 諸 老 病 及 生 產 婦 女 , 若

 yī niàn jiān , jù dà cí xīn , bù shī yī yào yǐn shí wò jù

 一 念 間 , 具 大 慈 心 , 佈 施 醫 藥 飲 食 臥 具

 , shǐ lìnɡ ān lè 。 rú shì fú lì zuì bù sī yì , yī

 , 使 令 安 樂 。 如 是 福 利 最 不 思 議 , 一

 bǎi jié zhōnɡ chánɡ wéi jìnɡ jū tiān zhǔ , èr bǎi jié zhōnɡ

 百 劫 中 常 為 凈 居 天 主 , 二 百 劫 中

 chánɡ wéi liù yù tiān zhǔ , bì jìnɡ chénɡ fó , yǒnɡ bú duò

 常 為 六 欲 天 主 , 畢 竟 成 佛 , 永 不 墮

 è dào ,nǎi zhì bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,ěr bù wén kǔ shēnɡ。

 惡 道 , 乃 至 百 千 生 中 , 耳 不 聞 苦 聲。

 fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí

 復 次 地 藏 : 若 未 來 世 中 , 有 諸 國 王 及

 pó luó mén děnɡ ,nénɡ zuò rú shì bù shī , huò fú wú liànɡ

 婆 羅 門 等 , 能 作 如 是 佈 施 , 獲 福 無 量

 。ɡènɡ nénɡ huí xiànɡ ,bú wèn duō shǎo ,bì jìnɡ chénɡ fó ,

 。 更 能 回 向 , 不 問 多 少 , 畢 竟 成 佛 ,

 hé kuànɡ shì fàn zhuǎn lún zhī bào。 shì ɡù dì zànɡ, pǔ

 何 況 釋 梵 轉 輪 之 報。 是 故 地 藏 , 普

 quàn zhònɡ shēnɡ dānɡ rú shì xué 。

 勸 眾 生 當 如 是 學 。#p#分頁標題#e#

 fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò shàn nán zǐ shàn nǚ

 復 次 地 藏 : 未 來 世 中 , 若 善 男 子 善 女

 rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn , máo fā shā chén

 人 , 於 佛 法 中 , 種 少 善 根 , 毛 發 沙 塵

 děnɡ xǔ , suǒ shòu fú lì , bù kě wéi yù 。

 等 許 , 所 受 福 利 , 不 可 為 喻 。

 fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

 復 次 地 藏 : 未 來 世 中 , 若 有 善 男 子 善

 nǚ rén , yù fó xínɡ xiànɡ 、 pú sà xínɡ xiànɡ 、 pì zhī fó

 女 人 , 遇 佛 形 像 、 菩 薩 形 像 、 辟 支 佛

 xínɡ xiànɡ 、zhuǎn lún wánɡ xínɡ xiànɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ dé

 形 像 、 轉 輪 王 形 像 , 佈 施 供 養 得

 wú liànɡ fú , chánɡ zài rén tiān shòu shènɡ miào lè 。 ruò

 無 量 福 , 常 在 人 天 受 勝 妙 樂 。 若

 nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè , shì rén fú lì bù kě wéi yù 。

 能 回 向 法 界 , 是 人 福 利 不 可 為 喻 。

 fù cì dì zànɡ : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

 復 次 地 藏 : 未 來 世 中 , 若 有 善 男 子 善

 nǚ rén , yù dà chénɡ jīnɡ diǎn , huò tīnɡ wén yī jì yī jù

 女 人 , 遇 大 乘 經 典 , 或 聽 聞 一 偈 一 句

 , fā yīn zhònɡ xīn , zàn tàn ɡōnɡ jìnɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ。

 , 發 殷 重 心 , 贊 嘆 恭 敬 , 佈 施 供 養 。

 shì rén huò dà ɡuǒ bào , wú liànɡ wú biān 。 ruò nénɡ huí

 是 人 獲 大 果 報 , 無 量 無 邊。 若 能 回

 xiànɡ fǎ jiè , qí fú bù kě wéi yù 。

 向 法 界 , 其 福 不 可 為 喻 。

 fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ shàn

 復 次 地 藏 : 若 未 來 世 中 , 有 善 男 子 善

 nǚ rén , yù fó tǎ sì , dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 xīn zhě bù

 女 人 , 遇 佛 塔 寺 , 大 乘 經 典。 新 者 佈

 shī ɡònɡ yǎnɡ ,zhān lǐ zàn tàn ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ 。ruò yù

 施 供 養 , 瞻 禮 贊 嘆 , 恭 敬 合 掌。 若 遇

 ɡù zhě , huò huǐ huài zhě , xiū bǔ yínɡ lǐ , huò dú fā

 故 者 , 或 毀 壞 者 , 修 補 營 理 , 或 獨 發

 xīn , huò quàn duō rén tónɡ ɡònɡ fā xīn 。rú shì děnɡ bèi ,

 心 , 或 勸 多 人 同 共 發 心。 如 是 等 輩,

 sān shí shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi zhū xiǎo ɡuó wánɡ , tán yuè

 三 十 生 中 常 為 諸 小 國 王 , 檀 越

 zhī rén ,chánɡ wéi lún wánɡ , hái yǐ shàn fǎ jiào huà zhū

 之 人, 常 為 輪 王 , 還 以 善 法 教 化 諸

 xiǎo ɡuó wánɡ 。fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu

 小 國 王 。復 次 地 藏 : 未 來 世 中 , 若 有

 shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ suǒ zhǒnɡ shàn ɡēn

 善 男 子 善 女 人 , 於 佛 法 中 所 種 善 根

 ,huò bù shī ɡònɡ yǎnɡ , huò xiū bǔ tǎ sì , huò zhuānɡ lǐ

 , 或 佈 施 供 養 , 或 修 補 塔 寺 ,或 裝 理

 jīnɡ diǎn , nǎi zhì yī máo yī chén , yī shā yī dī 。

 經 典 , 乃 至 一 毛 一 塵 , 一 沙 一 渧 。

 rú shì shàn shì , dàn nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,

 如 是 善 事 , 但 能 回 向 法 界 ,

 shì rén ɡōnɡ dé , bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ shòu shànɡ miào lè。#p#分頁標題#e#

 是 人 功 德 , 百 千 生 中 受 上 妙 樂 。

 rú dàn huí xiànɡ zì jiā juàn shǔ , huò zì shēn lì yì ,

 如 但 回 向 自 傢 眷 屬 , 或 自 身 利 益 ,

 rú shì zhī ɡuǒ , jí sān shēnɡ shòu lè ,shě yī dé wàn bào。

 如 是 之 果 , 即 三 生 受 樂 , 舍 一 得 萬 報 。

 shì ɡù dì zànɡ , bù shī yīn yuán , qí shì rú shì 。

 是 故 地 藏 , 佈 施 因 緣 , 其 事 如 是 。

 dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

 地神護法品第十一

 ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī

 爾 時 堅 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 從 昔

 lái zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà

 來 瞻 視 頂 禮 無 量 菩 薩 摩 訶 薩 , 皆 是 大

 bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。shì dì

 不 可 思 議 神 通 智 慧 , 廣 度 眾 生。 是 地

 zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,

 藏 菩 薩 摩 訶 薩 , 於 諸 菩 薩 誓 願 深 重 ,

 shì zūn ,shì dì zànɡ pú sà yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán

 世 尊 , 是 地 藏 菩 薩 於 閻 浮 提 有 大 因 緣

 。 rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn 、 mí lè , yì huà

 。 如 文 殊 、 普 賢 、觀 音 、 彌 勒 , 亦 化

 bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dào,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ

 百 千 身 形 , 度 於 六 道 ,其 願 尚 有 畢 竟

 。shì dì zànɡ pú sà jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ

 。 是 地 藏 菩 薩 教 化 六 道 一 切 眾 生 , 所

 fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

 發 誓 願 劫 數 , 如 千 百 億 恒 河 沙 。

 shì zūn,wǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù

 世 尊 , 我 觀 未 來 及 現 在 眾 生 , 於 所 住

 chù , yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò

 處 , 於 南 方 清 潔 之 地 , 以 土 石 竹 木 作

 qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì jīn yín tónɡ tiě,

 其 龕 室 , 是 中 能 塑 畫 , 乃 至 金 銀 銅 鐵,

 zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn

 作 地 藏 形 像 , 燒 香 供 養, 瞻 禮 贊 嘆

 。shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:

 。是 人 居 處 , 即 得 十 種 利 益 。 何 等 為 十:

 yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ; èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān ;

 一 者 、 土 地 豐 壤 ; 二 者 、 傢 宅 永 安 ;

 sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān ;sì zhě 、xiàn cún yì shòu ;

 三 者 、 先 亡 生 天 ; 四 者 、 現 存 益 壽 ;

 wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi ;

 五 者 、 所 求 遂 意 ;六 者 、 無 水 火 災 ;

 qī zhě 、 xū hào pì chú ; bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;

 七 者 、 虛 耗 辟 除 ; 八 者 、 杜 絕 惡 夢 ;

 jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn 。

 九 者 、 出 入 神 護 ; 十 者 、 多 遇 聖 因 。

 shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,

 世 尊 , 未 來 世 中 , 及 現 在 眾 生,

 ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn , zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,

 若 能 於 所 住 處 方 面 , 作 如 是 供 養 ,

 dé rú shì lì yì 。#p#分頁標題#e#

 得 如 是 利 益 。

 fù bái fó yán :shì zūn , wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn

 復 白 佛 言 : 世 尊 ,未 來 世 中 , 若 有 善

 nán zǐ shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chu , yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí

 男 子 善 女 人 , 於 所 住 處 , 有 此 經 典 及

 pú sà xiànɡ , shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ

 菩 薩 像 , 是 人 更 能 轉 讀 經 典 ,供

 yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén,

 養 菩 薩 。 我 常 日 夜 以 本 神 力 , 衛 護 是 人,

 nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi,dà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì

 乃 至 水 火 盜 賊 , 大 橫 小 橫 , 一 切 惡 事

 , xī jiē xiāo miè 。

 , 悉 皆 消 滅 。

 fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí

 佛 告 堅 牢 地 神 : 汝 大 神 力 , 諸 神 少 及

 。 hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi

 。 何 以 故 ? 閻 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 護 , 乃

 zhì cǎo mù shā shí , dào má zhú wěi , ɡǔ mǐ bǎo bèi ,

 至 草 木 沙 石 , 稻 麻 竹 葦 , 谷 米 寶 貝,

 cónɡ dì ér yǒu,jiē yīn rǔ lì 。yòu dānɡ chēnɡ yánɡ dì zànɡ

 從 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 當 稱 揚 地 藏

 pú sà lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ

 菩 薩 利 益 之 事。 汝 之 功 德 , 及 以 神 通

 ,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén。ruò wèi lái shì zhōnɡ ,

 , 百 千 倍 於 常 分 地 神。 若 未 來 世 中 ,

 yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

 有 善 男 子 善 女 人 , 供 養 菩 薩 , 及 轉 讀

 shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。

 是 經 , 但 依 地 藏 本 願 經 一 事 修 行 者。

 rǔ yǐ běn shén lì ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài

 汝 以 本 神 力 而 擁 護 之 , 勿 令 一 切 災 害

 jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr , hé kuànɡ lìnɡ shòu 。

 及 不 如 意 事 , 輒 聞 於 耳 ,何 況 令 受 。

 fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

 非 但 汝 獨 護 是 人 故, 亦 有 釋 梵 眷 屬,

 zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。hé ɡù dé rú shì shènɡ

 諸 天 眷 屬 , 擁 護 是 人。 何 故 得 如 是 聖

 xián yōnɡ hù,jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú

 賢 擁 護 , 皆 由 瞻 禮 地 藏 形 像 , 及 轉 讀

 shì běn yuàn jīnɡ ɡù , zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ

 是 本 願 經 故 , 自 然 畢 竟 出 離 苦 海 , 證

 niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

 涅 槃 樂 。 以 是 之 故, 得 大 擁 護 。

 jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

 見聞利益品第十二

 ěr shí shì zūn,cónɡ dǐnɡ mén shànɡ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà

 爾 時 世 尊 , 從 頂 門 上 , 放 百 千 萬 億 大

 háo xiànɡ ɡuānɡ,suǒ wèi:bái háo xiànɡ ɡuānɡ、dà bái háo xiànɡ

 毫 相 光 , 所 謂 : 白 毫 相 光、 大 白 毫 相

 ɡuānɡ、ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、dà ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、yù háo xiànɡ

 光 、 瑞 毫 相 光 、 大 瑞 毫 相 光 、 玉 毫 相

 ɡuānɡ、dà yù háo xiànɡ ɡuānɡ、zǐ háo xiànɡ ɡuānɡ 、 dà zǐ háo#p#分頁標題#e#

 光 、 大 玉 毫 相 光 、 紫 毫 相 光 、 大 紫 毫

 xiànɡ ɡuānɡ、qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、bì háo

 相 光 、 青 毫 相 光 、 大 青 毫 相 光 、 碧 毫

 xiànɡ ɡuānɡ、dà bì háo xiànɡ ɡuānɡ、hónɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà hónɡ

 相 光 、 大 碧 毫 相 光 、 紅 毫 相 光 、 大 紅

 háo xiànɡ ɡuānɡ、lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、 jīn

 毫 相 光 、 綠 毫 相 光 、 大 綠 毫 相 光 、 金

 háo xiànɡ ɡuānɡ、dà jīn háo xiànɡ ɡuānɡ、qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、

 毫 相 光 、 大 金 毫 相 光 、 慶 雲 毫 相 光 、

 dà qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、qiān lún háo ɡuānɡ、dà qiān lún háo

 大 慶 雲 毫 相 光 、 千 輪 毫 光 、大 千 輪 毫

 ɡuānɡ、bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo

 光 、 寶 輪 毫 光 、 大 寶 輪 毫 光 、 日 輪 毫

 ɡuānɡ、 dà rì lún háo ɡuānɡ、 yuè lún háo ɡuānɡ、 dà yuè lún

 光 、 大 日 輪 毫 光 、 月 輪 毫 光 、 大 月 輪

 háo ɡuānɡ、ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、hǎi yún

 毫 光 、 宮 殿 毫 光 、 大 宮 殿 毫 光 、 海 雲

 háo ɡuānɡ 、 dà hǎi yún háo ɡuānɡ 。

 毫 光 、 大 海 雲 毫 光。

 yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ yǐ,chū wēi miào

 於 頂 門 上 放 如 是 等 毫 相 光 已 , 出 微 妙

 yīn , ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bá bù 、rén fēi rén děnɡ

 音 , 告 諸 大 眾 , 天 龍 八 部 、 人 非 人 等

 :tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

 : 聽 吾 今 日 於 忉 利 天 宮 , 稱 揚 贊 嘆 地

 zànɡ pú sà yú rén tiān zhōnɡ ,lì yì děnɡ shì 、 bù sī yì

 藏 菩 薩 於 人 天 中 , 利 益 等 事 、 不 思 議

 shì、 chāo shènɡ yīn shì、 zhènɡ shí dì shì、 bì jìnɡ bú tuì

 事 、 超 聖 因 事 、 證 十 地 事 、畢 竟 不 退

 ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shì 。

 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 事 。

 shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ

 說 是 語 時 , 會 中 有 一 菩 薩 摩 訶 薩 , 名

 ɡuān shì yīn , cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

 觀 世 音 , 從 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言

 : shì zūn , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà jù dà cí bēi

 : 世 尊 , 是 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 具 大 慈 悲

 ,lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān wàn yì shì jiè ,huà

 , 憐 愍 罪 苦 眾 生 , 於 千 萬 億 世 界 , 化

 qiān wàn yì shēn。suǒ yǒu ɡōnɡ dé jí bù sī yì wēi shén zhī

 千 萬 億 身 。所 有 功 德 及 不 思 議 威 神 之

 lì 。 wǒ wén shì zūn ,yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó , yì

 力 。 我 聞 世 尊 ,與 十 方 無 量 諸 佛 , 異

 kǒu tónɡ yīn ,zàn tàn dì zànɡ pú sà yún :zhènɡ shǐ ɡuò qù

 口 同 音 ,贊 嘆 地 藏 菩 薩 雲 : 正 使 過 去

 xiàn zài wèi lái zhū fó ,shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn

 現 在 未 來 諸 佛 ,說 其 功 德 , 猶 不 能 盡

 。 xiànɡ zhě ,yòu ménɡ shì zūn ,pǔ ɡào dà zhònɡ :yù chēnɡ

 。 向 者 ,又 蒙 世 尊 , 普 告 大 眾 : 欲 稱

 yánɡ dì zànɡ lì yì děnɡ shì。wéi yuàn shì zūn ,wèi xiàn zài#p#分頁標題#e#

 揚 地 藏 利 益 等 事。唯 願 世 尊 ,為 現 在

 wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,chēnɡ yánɡ dì zànɡ bù sī yì shì,

 未 來 一 切 眾 生 , 稱 揚 地 藏 不 思 議 事,

 lìnɡ tiān lónɡ bá bù , zhān lǐ huò fú 。

 令 天 龍 八 部 , 瞻 禮 獲 福 。

 fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà

 佛 告 觀 世 音 菩 薩 : 汝 於 娑 婆 世 界 有 大

 yīn yuán 。ruò tiān ruò lónɡ 、ruò nán ruò nǚ 、ruò shén ruò

 因 緣。 若 天 若 龍 、 若 男 若 女 、 若 神 若

 ɡuǐ、nǎi zhì liù dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ,wén rǔ mínɡ zhě 、

 鬼 、 乃 至 六 道 罪 苦 眾 生 , 聞 汝 名 者 、

 jiàn rǔ xínɡ zhě 、liàn mù rǔ zhě 、 zàn tàn rǔ zhě 。 shì

 見 汝 形 者 、戀 慕 汝 者 、 贊 嘆 汝 者。 是

 zhū zhònɡ shēnɡ,yú wú shànɡ dào,bì bú tuì zhuǎn。chánɡ shēnɡ

 諸 眾 生 , 於 無 上 道 , 必 不 退 轉。 常 生

 rén tiān ,jù shòu miào lè 。yīn ɡuǒ jiānɡ shú ,yù fó shòu

 人 天 , 具 受 妙 樂 。 因 果 將 熟 , 遇 佛 受

 jì。rǔ jīn jù dà cí bēi ,lián mǐn zhònɡ shēnɡ , jí tiān

 記 。 汝 今 具 大 慈 悲 , 憐 愍 眾 生 , 及 天

 lónɡ bá bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì zànɡ pú sà bù sī yì lì

 龍 八 部 , 聽 吾 宣 說 地 藏 菩 薩 不 思 議 利

 yì zhī shì 。 rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú jīn shuō zhī 。

 益 之 事。 汝 當 諦 聽 , 吾 今 說 之 。

 ɡuān shì yīn yán :wéi rán , shì zūn , yuàn yào yù wén !

 觀 世 音 言 :唯 然 , 世 尊 , 願 樂 欲 聞 !

 fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà:wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ

 佛 告 觀 世 音 菩 薩 :未 來 現 在 諸 世 界 中

 ,yǒu tiān rén shòu tiān fú jìn,yǒu wǔ shuāi xiànɡ xiàn,huò

 , 有 天 人 受 天 福 盡, 有 五 衰 相 現 , 或

 yǒu duò yú è dào zhī zhě 。 rú shì tiān rén , ruò nán ruò

 有 墮 於 惡 道 之 者。 如 是 天 人 , 若 男 若

 nǚ,dānɡ xiàn xiànɡ shí,huò jiàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ、

 女 , 當 現 相 時 , 或 見 地 藏 菩 薩 形 像、

 huò wén dì zànɡ pú sà mínɡ , yī zhān yī lǐ 。 shì zhū tiān

 或 聞 地 藏 菩 薩 名 , 一 瞻 一 禮 。 是 諸 天

 rén ,zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu dà kuài lè ,yǒnɡ bú duò sān

 人 , 轉 增 天 福 ,受 大 快 樂 , 永 不 墮 三

 è dào bào 。hé kuànɡ jiàn wén pú sà , yǐ zhū xiānɡ 、 huā

 惡 道 報 。何 況 見 聞 菩 薩 , 以 諸 香 、 華

 、 yī fu 、 yǐn shí 、 bǎo bèi 、 yīnɡ luò , bù shī ɡònɡ

 、 衣 服 、 飲 食 、 寶 貝 、 瓔 珞 , 佈 施 供

 yǎnɡ , suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì , wú liànɡ wú biān 。

 養 , 所 獲 功 德 福 利 , 無 量 無 邊 。

 fù cì ɡuān shì yīn:ruò wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

 復 次 觀 世 音: 若 未 來 現 在 諸 世 界 中 ,

 liù dào zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí,dé wén dì zànɡ pú sà mínɡ

 六 道 眾 生 臨 命 終 時 , 得 聞 地 藏 菩 薩 名

 , yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ , yǒnɡ bú lì

 , 一 聲 歷 耳 根 者。 是 諸 眾 生 , 永 不 歷

 sān è dào kǔ 。 hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ

 三 惡 道 苦 。 何 況 臨 命 終 時 , 父 母 眷 屬#p#分頁標題#e#

 , jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái、 cái wù 、bǎo bèi 、 yī

 , 將 是 命 終 人 舍 宅 、 財 物 、 寶 貝 、 衣

 fú,sù huà dì zànɡ xínɡ xiànɡ。huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ zhī

 服 ,塑 畫 地 藏 形 像。 或 使 病 人 未 終 之

 shí,yǎn ěr jiàn wén , zhī dào juàn shǔ jiānɡ shě zhái 、 bǎo

 時, 眼 耳 見 聞 , 知 道 眷 屬 將 舍 宅 、 寶

 bèi děnɡ wèi qí zì shēn sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ。shì

 貝 等 為 其 自 身 塑 畫 地 藏 菩 薩 形 像。 是

 rén ruò shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě,chénɡ sī ɡōnɡ dé,

 人 若 是 業 報 合 受 重 病 者, 承 斯 功 德 ,

 xún jí chú yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。 shì rén ruò shì yè bào

 尋 即 除 愈 ,壽 命 增 益 。 是 人 若 是 業 報

 mìnɡ jìn ,yīnɡ yǒu yī qiè zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù

 命 盡 , 應 有 一 切 罪 障 業 障 ,合 墮 惡 趣

 zhě。chénɡ sī ɡōnɡ dé,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,jí shēnɡ rén tiān

 者。 承 斯 功 德 , 命 終 之 後 , 即 生 人 天

 , shòu shènɡ miào lè,yī qiè zuì zhànɡ,jiē xī xiāo miè 。

 , 受 勝 妙 樂 , 一 切 罪 障 , 皆 悉 消 滅 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu nán zǐ

 復 次 觀 世 音 菩 薩 :若 未 來 世 , 有 男 子

 nǚ rén , huò rǔ bǔ shí 、 huò sān suì 、 wǔ suì 、 shí

 女 人 , 或 乳 哺 時 、 或 三 歲 、 五 歲 、 十

 suì yǐ xià ,wánɡ shī fù mǔ , nǎi jí wánɡ shī xiōnɡ di jiě

 歲 以 下 ,亡 失 父 母 , 乃 及 亡 失 兄 弟 姐

 mèi , shì rén nián jì zhǎnɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn

 妹 , 是 人 年 既 長 大 ,思 憶 父 母 及 諸 眷

 shǔ , bù zhī luò zài hé qù 、shēnɡ hé shì jiè 、 shēnɡ hé

 屬 , 不 知 落 在 何 趣、生 何 世 界 、 生 何

 tiān zhōnɡ?shì rén ruò nénɡ sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,

 天 中 ? 是 人 若 能 塑 畫 地 藏 菩 薩 形 像 ,

 nǎi zhì wén mínɡ , yī zhān yī lǐ , yī rì zhì qí rì ,

 乃 至 聞 名 ,一 瞻 一 禮 , 一 日 至 七 日 ,

 mò tuì chū xīn , wén mínɡ jiàn xínɡ,zhān lǐ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì

 莫 退 初 心 , 聞 名 見 形 , 瞻 禮 供 養。 是

 rén juàn shǔ , jiǎ yīn yè ɡù , duò è qù zhě , jì dānɡ

 人 眷 屬 , 假 因 業 故 , 墮 惡 趣 者 , 計 當

 jié shù , chénɡ sī nán nǚ , xiōnɡ di zǐ mèi , sù huà dì

 劫 數 , 承 斯男 女 , 兄 弟 姊 妹 , 塑 畫 地

 zànɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé ,xún jí jiě tuō,shēnɡ rén

 藏 形 像 , 瞻 禮 功 德 , 尋 即 解 脫 ,生 人

 tiān zhōnɡ,shòu shènɡ miào lè。shì rén juàn shǔ , rú yǒu fú

 天 中 , 受 勝 妙 樂 。 是 人 眷 屬 , 如 有 福

 lì,yǐ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè zhě ,jí chénɡ sī

 力 , 已 生 人 天 , 受 勝 妙 樂 者 , 即 承 斯

 ɡōnɡ dé , zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn , shòu wú liànɡ lè 。

 功 德 , 轉 增 聖 因 , 受 無 量 樂 。

 shì rén ɡènɡ nénɡ sān qí rì zhōnɡ,yī xīn zhān lǐ dì zànɡ xínɡ

 是 人 更 能 三 七 日 中 , 一 心 瞻 禮 地 藏 形

 xiànɡ , niàn qí mínɡ zi , mǎn yú wàn biàn 。dānɡ dé pú sà#p#分頁標題#e#

 像 , 念 其 名 字 , 滿 於 萬 遍。 當 得 菩 薩

 xiàn wú biān shēn,jù ɡào shì rén ,juàn shǔ shēnɡ jiè 。 huò

 現 無 邊 身 , 具 告 是 人 , 眷 屬 生 界。 或

 yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn dà shén lì , qīn lǐnɡ shì rén ,

 於 夢 中 ,菩 薩 現 大 神 力 , 親 領 是 人,

 yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ 。ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú

 於 諸 世 界 , 見 諸 眷 屬 。更 能 每 日 念 菩

 sà mínɡ qiān biàn , zhì yú qiān rì 。 shì rén dānɡ dé pú sà

 薩 名 千 遍 , 至 於 千 日 。 是 人 當 得 菩 薩

 qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén ,zhōnɡ shēn wèi hù ,xiàn shì yī

 遣 所 在 土 地 鬼 神 , 終 身 衛 護 , 現 世 衣

 shí fēnɡ yì , wú zhū jí kǔ 。 nǎi zhì hènɡ shì bú rù qí

 食 豐 溢 , 無 諸 疾 苦。 乃 至 橫 事 不 入 其

 mén , hé kuànɡ jí shēn 。 shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó

 門 , 何 況 及 身。 是 人 畢 竟 得 菩 薩 摩

 dǐnɡ shòu jì 。

 頂 授 記 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì yǒu shàn nán zǐ

 復 次 觀 世 音 菩 薩 :若 未 來 世 有 善 男 子

 shàn nǚ rén , yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn , jiù dù yī qiè zhònɡ

 善 女 人 , 欲 發 廣 大 慈 心 , 救 度 一 切 眾

 shēnɡ zhě , yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , yù chū lí sān jiè

 生 者 , 欲 修 無 上 菩 提 者 , 欲 出 離 三 界

 zhě 。shì zhū rén děnɡ ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ

 者。 是 諸 人 等 , 見 地 藏 形 像 , 及 聞 名

 zhě , zhì xīn ɡuī yī , huò yǐ xiānɡ huā 、 yī fu 、 bǎo

 者 , 至 心 歸 依 , 或 以 香 華 、 衣 服 、 寶

 bèi 、 yǐn shí , ɡònɡ yǎnɡ zhān lǐ 。shì shàn nán nǚ děnɡ ,

 貝 、 飲 食 , 供 養 瞻 禮 。 是 善 男 女 等 ,

 suǒ yuàn sù chénɡ , yǒnɡ wú zhànɡ ài 。

 所 願 速 成 , 永 無 障 礙 。

 fù cì ɡuān shì yīn :ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ shàn

 復 次 觀 世 音 : 若 未 來 世 , 有 善 男 子 善

 nǚ rén ,yù qiú xiàn zài wèi lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn ,

 女 人 , 欲 求 現 在 未 來 百 千 萬 億 等 願 ,

 bǎi qiān wàn yì děnɡ shì。dàn dānɡ ɡuī yī zhān lǐ、ɡònɡ yǎnɡ

 百 千 萬 億 等 事。 但 當 歸 依 瞻 禮 、供 養

 zàn tàn ,dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。rú shì suǒ yuàn suǒ qiú

 贊 嘆 , 地 藏 菩 薩 形 像。 如 是 所 願 所 求

 , xī jiē chénɡ jiù 。 fù yuàn dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi

 , 悉 皆 成 就。 復 願 地 藏 菩 薩 具 大 慈 悲

 , yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú

 , 永 擁 護 我 。 是 人 於 睡 夢 中 , 即 得 菩

 sà mó dǐnɡ shòu jì 。

 薩 摩 頂 授 記 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , shàn nán zǐ

 復 次 觀 世 音 菩 薩 :若 未 來 世 , 善 男 子

 shàn nǚ rén ,yú dà chénɡ jīnɡ diǎn,shēn shēnɡ zhēn zhònɡ,fā

 善 女 人 , 於 大 乘 經 典 , 深 生 珍 重 , 發

 bù sī yì xīn , yù dú yù sònɡ 。 zònɡ yù mínɡ shī jiāo shì

 不 思 議 心 , 欲 讀 欲 誦。 縱 遇 明 師 教 視

 lìnɡ shú ,xuán dé xuán wànɡ,dònɡ jīnɡ nián yuè,bù nénɡ dú#p#分頁標題#e#

 令 熟, 旋 得旋 忘 , 動 經 年 月, 不 能 讀

 sònɡ 。 shì shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu sù yè zhànɡ ,wèi dé xiāo

 誦。 是 善 男 子 等 ,有 宿 業 障 , 未 得 消

 chú , ɡù yú dà chénɡ jīnɡ diǎn , wú dú sònɡ xìnɡ 。 rú shì

 除 , 故 於 大 乘 經 典 , 無 讀 誦 性。 如 是

 zhī rén ,wén dì zànɡ pú sà mínɡ 、jiàn dì zànɡ pú sà xiànɡ

 之 人 , 聞 地 藏 菩 薩 名 、 見 地 藏 菩 薩 像

 ,jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái ,ɡènɡ yǐ xiānɡ huā 、 yī

 , 具 以 本 心 恭 敬 陳 白 , 更 以 香 華 、 衣

 fú 、 yǐn shí 、 yī qiè wán jù , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。 yǐ

 服 、 飲 食 、 一 切 玩 具 , 供 養 菩 薩 。 以

 jìnɡ shuǐ yī zhǎn , jīnɡ yī rì yī yè ān pú sà qián , rán

 凈 水 一 盞 , 經 一 日 一 夜 安 菩 薩 前 , 然

 hòu hé zhǎnɡ qǐnɡ fú , huí shǒu xiànɡ nán 。 lín rù kǒu shí ,

 後 合 掌 請 服 , 回 首 向 南。 臨 入 口 時,

 zhì xīn zhènɡ zhònɡ , fú shuǐ jì bì , shèn wǔ xīn jiǔ ròu ,

 至 心 鄭 重 , 服 水 既 畢 , 慎 五 辛 酒 肉,

 xié yín wànɡ yǔ , jí zhū shā hài , yī qí rì huò sān qī

 邪 淫 妄 語 , 及 諸 殺 害 , 一 七 日 或 三 七

 rì 。 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén , yú shuì mènɡ zhōnɡ , jù

 日 。 是 善 男 子 善 女 人 , 於 睡 夢 中 , 具

 jiàn dì zànɡ pú sà xiàn wú biān shēn , yú shì rén chù , shòu

 見 地 藏 菩 薩 現 無 邊 身 , 於 是 人 處 , 授

 ɡuàn dǐnɡ shuǐ。qí rén mènɡ júe ,jí huò cōnɡ mínɡ,yīnɡ shì

 灌 頂 水 。 其 人 夢 覺 , 即 獲 聰 明 , 應 是

 jīnɡ diǎn , yī lì ěr ɡēn ,jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bú wànɡ

 經 典 , 一 歷 耳 根 ,即 當 永 記 , 更 不 忘

 shī yī jù yī jì 。

 失 一 句 一 偈 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu zhū rén

 復 次 觀 世 音 菩 薩 :若 未 來 世 , 有 諸 人

 děnɡ , yī shí bù zú , qiú zhě ɡuāi yuàn 、 huò duō jí bìnɡ

 等 , 衣 食 不 足 , 求 者 乖 願 、 或 多 疾 病

 、 huò duō xiōnɡ shuāi 、 jiā zhái bù ān 、 juàn shǔ fēn sàn 、

 、 或 多 兇 衰 、 傢 宅 不 安 、 眷 屬 分 散 、

 huò zhū hènɡ shì ,duō lái wǔ shēn ,shuì mènɡ zhī jiān ,duō

 或 諸 橫 事 , 多 來 忤 身 , 睡 夢 之 間, 多

 yǒu jīnɡ bù 。rú shì rén děnɡ ,wén dì zànɡ mínɡ 、 jiàn dì

 有 驚 怖 。 如 是 人 等 , 聞 地 藏 名 、 見 地

 zànɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ,niàn mǎn wàn biàn。shì zhū bú

 藏 形 , 至 心 恭 敬 ,念 滿 萬 遍。 是 諸 不

 rú yì shì , jiàn jiàn xiāo miè , jí dé ān lè 、 yī shí

 如 意 事 , 漸 漸 消 滅 , 即 得 安 樂 、 衣 食

 fēnɡ yì , nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ , xī jiē ān lè 。

 豐 益 , 乃 至 於 睡 夢 中 , 悉 皆 安 樂 。

 fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán

 復 次 觀 世 音 菩 薩 :若 未 來 世 , 有 善 男

 zǐ shàn nǚ rén , huò yīn zhì shēnɡ、 huò yīn ɡōnɡ sī 、 huò

 子 善 女 人 , 或 因 治 生 、 或 因 公 私 、 或

 yīn shēnɡ sǐ 、huò yīn jí shì , rù shān lín zhōnɡ 、 ɡuò dù

 因 生 死 、 或 因 急 事 , 入 山 林 中 、 過 渡

 hé hǎi 、nǎi jí dà shuǐ 、 huò jīnɡ xiǎn dào 。 shì rén xiān#p#分頁標題#e#

 河 海 、 乃 及 大 水 、或 經 險 道。 是 人 先

 dānɡ niàn dì zànɡ pú sà mínɡ wàn biàn , suǒ ɡuò tǔ dì , ɡuǐ

 當 念 地 藏 菩 薩 名 萬 遍 , 所 過 土 地 , 鬼

 shén wèi hù , xínɡ zhù zuò wò , yǒnɡ bǎo ān lè 。 nǎi zhì

 神 衛 護 , 行 住 坐 臥 , 永 保 安 樂 。 乃 至

 fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ , yī qiè dú hài , bù nénɡ sǔn zhī 。

 逢 於 虎 狼 獅 子 , 一 切 毒 害 , 不 能 損 之 。

 fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : shì dì zànɡ pú sà , yú yán

 佛 告 觀 世 音 菩 薩 : 是 地 藏 菩 薩 , 於 閻

 fú tí yǒu dà yīn yuán,ruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì

 浮 提 有 大 因 緣 , 若 說 於 諸 眾 生 見 聞 利

 yì děnɡ shì ,bǎi qiān jié zhōnɡ , shuō bù nénɡ jìn 。 shì ɡù

 益 等 事 ,百 千 劫 中 , 說 不 能 盡。 是 故

 ɡuān shì yīn , rǔ yǐ shén lì liú bù shì jīnɡ , lìnɡ suō pó

 觀 世 音 , 汝 以 神 力 流 佈 是 經 , 令 娑 婆

 shì jiè zhònɡ shēnɡ , bǎi qiān wàn jié yǒnɡ shòu ān lè 。

 世 界 眾 生 , 百 千 萬 劫 永 受 安 樂 。

 ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

 爾 時 世 尊 , 而 說 偈 言 :

 wú ɡuān dì zànɡ wēi shén lì , hénɡ hé shā jié shuō nán jìn,

 吾 觀 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 說 難 盡,

 jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiān,lì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

 見 聞 瞻 禮 一念 間 , 利 益 人 天 無 量 事 。

 ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén ,bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào,

 若 男 若 女 若 龍 神 , 報 盡 應 當 墮 惡 道 ,

 zhì xīn ɡuī yī dà shì shēn,shòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ 。

 至 心 歸 依 大 士 身 , 壽 命 轉 增 除 罪 障。

 shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě , wèi zhī hún shén zài hé qù ,

 少 失 父 母 恩 愛 者 ,未 知 魂 神 在 何 趣 ,

 xiōnɡ di zǐ mèi jí zhū qīn , shēnɡ zhǎnɡ yǐ lái jiē bù shí 。

 兄 弟 姊 妹 及 諸 親 , 生 長 以 來 皆 不 識 。

 huò sù huò huà dà shì shēn , bēi liàn zhān lǐ bú zàn shě ,

 或 塑 或 畫 大 士 身 , 悲 戀 瞻 禮 不 暫 舍,

 sān qí rì zhōnɡ niàn qí mínɡ , pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

 三 七 日 中 念 其 名 , 菩 薩 當 現 無 邊 體 ,

 shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè , zònɡ duò è qù xún chū lí 。

 示 其 眷 屬 所 生 界 , 縱 墮 惡 趣 尋 出 離 。

 ruò nénɡ bú tuì shì chū xīn , jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

 若 能 不 退 是 初 心 , 即 獲 摩 頂 受 聖 記。

 yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ 。

 欲 修 無 上 菩 提 者 , 乃 至 出 離 三 界 苦 。

 shì rén jì fā dà bēi xīn , xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

 是 人 既 發 大 悲 心 ,先 當 瞻 禮 大 士 像 ,

 yī qiè zhū yuàn sù chénɡ jiù,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ。

 一 切 諸 願 速 成 就 , 永 無 業 障 能 遮 止 。

 yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn , yù dù qún mí chāo bǐ àn ,

 有 人 發 心 念 經 典 , 欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,

 suī lì shì yuàn bù sī yì , xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

 雖 立 是 願 不 思 議 ,旋 讀 旋 忘 多 廢 失,

 sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù , yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。#p#分頁標題#e#

 斯 人 有 業 障 惑 故 , 於 大 乘 經 不 能 記 。

 ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ yǐ xiānɡ huā , yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

 供 養 地 藏 以 香 華 , 衣 服 飲 食 諸 玩 具 ,

 yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián , yī rì yī yè qiú fú zhī ,

 以 凈 水 安 大 士 前 , 一 日 一 夜 求 服 之,

 fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn , jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

 發 殷 重 心 慎 五 辛 , 酒 肉 邪 淫 及 妄 語 ,

 sān qí rì nèi wù shā hài , zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

 三 七 日 內 勿 殺 害 ,至 心 思 念 大 士 名 ,

 jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān , júe lái biàn dé lì ɡēn ěr ,

 即 於 夢 中 見 無 邊 , 覺 來 便 得 利 根 耳 ,

 yīnɡ shì jīnɡ jiāo lì ěr wén,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bú wànɡ。

 應 是 經 教 歷 耳 聞,千 萬 生 中 永 不 忘 。

 yǐ shì dà shì bù sī yì , nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì。

 以 是 大 士 不 思 議 , 能 使 斯 人 獲 此 慧 。

 pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ lí。

 貧 窮 眾 生 及 疾 病 , 傢 宅 兇 衰 眷 屬 離。

 shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ān,qiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suì。

 睡 夢 之 中 悉 不 安 , 求 者 乖 違 無 稱 遂。

 zhì xīn zhān lǐ dì zànɡ xiànɡ ,yī qiè è shì jiē xiāo miè。

 至 心 瞻 禮 地 藏 像 , 一 切 惡 事 皆 消 滅 。

 zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān , yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

 至 於 夢 中 盡 得 安 , 衣 食 豐 饒 神 鬼 護 。

 yù rù shān lín jí dù hǎi , dú è qín shòu jí è rén ,

 欲 入 山 林 及 渡 海 ,毒 惡 禽 獸 及 惡 人,

 è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ , yī qiè zhū nàn zhū kǔ nǎo 。

 惡 神 惡 鬼 並 惡 風 , 一 切 諸 難 諸 苦 惱 。

 dàn dānɡ zhān lǐ jí ɡònɡ yǎnɡ , dì zànɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

 但 當 瞻 禮 及供 養 , 地 藏 菩 薩 大 士 像 ,

 rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ , yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

 如 是 山 林 大 海 中 , 應 是 諸 惡 皆 消 滅 。

 ɡuān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì zànɡ wú jìn bù sī yì ,

 觀 音 至 心 聽 吾 說 , 地 藏 無 盡 不 思 議 ,

 bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì。

 百 千 萬 劫 說 不 周 , 廣 宣 大 士 如 是 力 。

 dì zànɡ mínɡ zi rén ruò wén , nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

 地 藏 名 字 人 若 聞 , 乃 至 見 像 瞻 禮 者,

 xiānɡ huā yī fu yǐn shí fènɡ,ɡònɡ yǎnɡ bǎi qiān shòu miào lè。

 香 華 衣 服 飲 食 奉 , 供 養 百 千 受 妙 樂。

 ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè , bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ。

 若 能 以 此 回 法 界 , 畢 竟 成 佛 超 生 死 。

 shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī , pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

 是 故 觀 音 汝 當 知 , 普 告 恒 沙 諸 國 土 。

 zhǔ lěi rén tiān pǐn dì shí sān

 囑累人天品第十三

 ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

 爾 時 世 尊 舉 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 薩 摩

 hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

 訶 薩 頂 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之

 shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

 神 力 不 可 思 議 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 議 、#p#分頁標題#e#

 rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

 汝 之 智 慧 不 可 思 議 、 汝 之 辯 才 不 可 思

 yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

 議 , 正 使 十 方 諸 佛 , 贊 嘆 宣 說 汝 之 不

 sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。

 思 議 事 , 千 萬 劫 中 , 不 能 得 盡 。

 dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

 地 藏 地 藏 , 記 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 於

 bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

 百 千 萬 億 不 可 說 ,不 可 說 , 一 切 諸 佛

 pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

 菩 薩 , 天 龍 八 部 ,大 會 之 中 , 再 以 人

 tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

 天 諸 眾 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者

 , fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

 , 付 囑 於 汝 。 無 令 是 諸 眾 生 , 墮 惡 趣

 zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí

 中 , 一 日 一 夜 , 何 況 更 落 五 無 間 , 及

 ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

 阿 鼻 地 獄 , 動 經 千 萬 億 劫 , 無 有 出 期 。

 dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

 地 藏 , 是 南 閻 浮 提 眾 生 , 志 性 無 定 ,

 xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò

 習 惡 者 多。 縱 發 善 心 , 須 臾 即 退。 若

 yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

 遇 惡 緣 , 念 念 增 長。 以 是 之 故 , 吾 分

 shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

 是 形 , 百 千 億 化 度 , 隨 其 根 性 而 度 脫

 zhī 。

 之 。

 dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

 地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 眾 , 付 囑 於

 rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ

 汝 。 未 來 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

 shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo

 善 女 人 , 於 佛 法 中 , 種 少 善 根 , 一 毛

 yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

 一 塵 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 擁 護 是

 rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

 人 , 漸 修 無 上 , 勿 令 退 失 。

 fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí

 復 次 地 藏 , 未 來 世 中 , 若 天 若 人 , 隨

 yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

 業 報 應 , 落 在 惡 趣 。 臨 墮 趣 中 , 或 至

 mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

 門 首 , 是 諸 眾 生 , 若 能 念 得一 佛 名 ,

 yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū

 一 菩 薩 名 , 一 句 一 偈 大 乘 經 典。 是 諸

 zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

 眾 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 於 是 人

 suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

 所 , 現 無 邊 身 , 為 碎 地 獄 , 遣 令 生 天

 , shòu shènɡ miào lè 。#p#分頁標題#e#

 , 受 勝 妙 樂 。

 ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

 爾 時 世 尊 , 而 說 偈 言 :

 xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

 現 在 未 來 天 人 眾 , 吾 今 殷 勤 付 囑 汝 ,

 yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

 以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 墮 在 諸 惡 趣 。

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

 爾 時 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 , 胡 跪 合 掌 白 佛

 yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

 言 : 世 尊 , 唯 願 世 尊 不 以 為 慮 。 未 來

 shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ

 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 於 佛 法 中

 , yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì

 , 一 念 恭 敬, 我 亦 百 千 方 便 , 度 脫 是

 rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

 人 , 於 生 死 中 速 得 解 脫。 何 況 聞 諸 善

 shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì

 事 , 念 念 修 行 , 自 然 於 無 上 道 永 不 退

 zhuǎn 。

 轉。

 shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

 說 是 語 時 , 會 中 有 一 菩 薩 ,名 虛 空 藏

 , bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

 , 白 佛 言 : 世 尊 ,我 自 至 忉 利 , 聞 於

 rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

 如 來 贊 嘆 地 藏 菩 薩 , 威 神 勢 力 , 不 可

 sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

 思 議 。 未 來 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人

 ,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

 , 乃 及 一 切 天 龍 , 聞 此 經 典 及 地 藏 名

 zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

 字 , 或 瞻 禮 形 像 , 得 幾 種 福 利 ? 唯 願

 shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,

 世 尊 , 為 未 來 現 在 一 切 眾 等 ,

 luè ér shuō zhī 。

 略 而 說 之 。

 fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

 佛 告 虛 空 藏 菩 薩 : 諦 聽 諦 聽 ! 吾 當 為

 rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

 汝 分 別 說 之。 若 未 來 世 , 有 善 男 子 善

 nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ , jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

 女 人 , 見 地 藏 形 像 , 及 聞 此 經 , 乃 至

 dú sònɡ , xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ

 讀 誦 , 香 華 飲 食 , 衣 服 珍 寶 , 佈 施 供

 yǎnɡ , zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

 養 , 贊 嘆 瞻 禮 , 得 二 十 八 種 利 益 : 一

 zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān

 者 、 天 龍 護 念 , 二 者 、 善 果 日 增 , 三

 zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ

 者 、 集 聖 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五

 zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī

 者 、 衣 食 豐 足 , 六 者 、 疾 疫 不 臨 , 七

 zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ

 者 、 離 水 火 災 , 八 者 、 無 盜 賊 厄 , 九#p#分頁標題#e#

 zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí

 者 、 人 見 欽 敬 , 十 者 、 神 鬼 助 持 , 十

 yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ

 一 者 、 女 轉 男 身 , 十 二 者 、 為 王 臣 女

 ,shí sān zhě 、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ

 , 十 三 者、 端 正 相 好 , 十 四 者 、 多 生

 tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、

 天 上。 十 五 者 、 或 為 帝 王 , 十 六 者 、

 sù zhì mìnɡ tōnɡ , shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā

 宿 智 命 通 ,十 七 者 、 有 求 皆 從 , 十 八

 zhě 、 juàn shǔ huān lè , shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,

 者 、 眷 屬 歡 樂 , 十 九 者 、 諸 橫 消 滅,

 èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù

 二 十 者 、 業 道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 處

 jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān

 盡 通 , 二 十 二 者 、 夜 夢 安 樂 , 二 十 三

 zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ

 者 、 先 亡 離 苦 , 二 十 四 者 、 宿 福 受 生

 , èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、

 , 二 十 五 者 、 諸 聖 贊 嘆 , 二 十 六 者 、

 cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr

 聰 明 利 根 ,二 十 七 者 、 饒 慈 愍 心 , 二

 shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

 十 八 者 、 畢 竟 成 佛 。

 fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ

 復 次 虛 空 藏 菩 薩 :若 現 在 未 來 , 天 龍

 ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì

 鬼 神 , 聞 地 藏 名 , 禮 地 藏 形 , 或 聞 地

 zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:

 藏 本 願 事 行 , 贊 嘆 瞻 禮 , 得 七 種 利 益 :

 yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,

 一 者 、 速 超 聖 地 , 二 者 、 惡 業 消 滅,

 sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,

 三 者 、 諸 佛 護 臨 ,四 者 、 菩 提 不 退,

 wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,

 五 者 、 增 長 本 力 , 六 者 、 宿 命 皆 通 ,

 qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

 七 者 、 畢 竟 成 佛 。

 ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō

 爾 時 , 十 方 一 切 諸 來 , 不 可 說 不 可 說

 zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì

 諸 佛 如 來 , 及 大 菩 薩 天 龍 八 部 , 聞 釋

 jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi

 迦 牟 尼 佛 , 稱 揚 贊 嘆 地 藏 菩 薩 , 大 威

 shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。

 神 力 , 不 可 思 議 , 嘆 未 曾 有 。

 shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū

 是 時 , 忉 利 天 , 雨 無 量 香 華 , 天 衣 珠

 yīnɡ , ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ

 瓔 , 供 養 釋 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 薩 已

 , yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。

 , 一 切 眾 會 , 俱 復 瞻 禮 , 合 掌 而 退 。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *